V nedávné minulosti se zde tato firma účastnila realizace mnoha klíčových staveb, ať již se jedná o stavbu Rekonstrukce odlehčovací komory OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči, obnově vodovodního řadu DN 1200 v ulici Drnovská na Praze 6, rekonstrukci kanalizace v ulici Českobrodská nebo rekonstrukci kanalizačního sběrače nad Novou Libní. Již dříve se pracovníci firmy Čermák a Hrachovec významnou měrou podíleli na odstraňování povodňových škod, či unikátní stavbě spadiště v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka, která propojuje hned několik kanalizačních stok.

Veškeré zkušenosti získané na těchto náročných stavbách zúročuje společnost Čermák a Hrachovec i nyní, kdy realizuje rozsáhlou stavbu kabelového tunelu Karlín, směr Hlávkův most v úseku J34-J101.

Účel stavby

Jedná se o novostavbu trvalého charakteru, která bude později sloužit k vyvedení kabelů 110 kV a 22 kV z nové transformovny Karlín do kopané trasy a do kolektoru Hlávků most. Tento kabelový tunel bude veden do oblasti Nového Města a Starého Města. Výstavba kabelového tunelu je liniová podzemní stavba, která se nachází v hloubce cca 25 – 30 m pod povrchem. Jediná část této stavby, která přichází do kontaktu s povrchem, je v místě šachty J34, která se nachází v zeleni mezi ulicemi Wilsonova a Ke Štvanici v Praze.


Technické informace ke stavebnímu objektu šachty J34

Šachta J34 má kruhový půdorys o hrubém průměru 6,1 m a její světlá hloubka je 43,95 m. Pro pažení šachty do hloubky 25 m bylo využito převrtávaných pilot o průměru 1,18 m, kterých bylo realizováno celkem 30 kusů. Pod úrovní pilot bylo využito dočasné výztuže a stříkaného betonu s vloženými sítěmi. Světlá délka kabelového tunelu činí 188,95 m a teo­retický profil výrubu je 10,4 m2. Avšak skutečný profil výrubu se v průběhu stavby může měnit z důvodu odlišných geologických podmínek a z důvodu probíhajících prací pod hladinou podzemní vody. Konstrukce tunelu je řešena dočasnou výztuží z důlních rámů a stříkaného betonu. Tato konstrukce bude po kompletním vyražení kabelového tunelu zajištěna, provedením definitivní konstrukce z železobetonu.

Trasa kabelového tunelu:

Kabelový tunel vede od tunelové rozrážky na šachtě J34 pod komunikací v ulici Wilsonova, ve které se stáčí a následně pokračuje v přímém směru v souběhu s ní dalších 100 m ke kolektoru Hlávkův most, který je nyní připravovaný, a zde je ukončen.


Stavba probíhá v náročných geologických podmínkách

Náročnost výstavby tkví v různorodosti geologického prostředí (navážky, fluviální sedimenty, jílovité břidlice, prachovité břidlice) v kombinaci s hladinou podzemní vody, která se nachází v hloubce 5-6 metrů pod povrchem a osciluje v závislosti na postavení trojského jezu. Z tohoto důvodu je ve dně šachty J34 zřízena čerpací jímka, ze které se nahromaděná voda odvádí dvacet čtyři hodin denně. Zároveň se jedná o stavbu, která se nachází v centru hlavního města Prahy, takže veškeré provozní vlivy v okolí stavby ovlivňují realizaci tohoto veledíla. Stavba svým charakterem spadá pod energetický zákon č. 458/2000 Sb.

A co říci závěrem? Z výše uvedeného je zřejmé, že výstavba Kabelového tunelu Karlín svým rozsahem a náročností představuje opět zcela ojedinělou inženýrskou stavbu na území Prahy. Potvrdil nám to i obchodní manažer společnosti Čermák a Hrachovec, pan Ing. Ivan Grin když řekl, že výstavba Kabelového tunelu Karlín je největším důlním dílem, které ve své historii pracovníci firmy Čermák a Hrachovec realizovali. „To samozřejmě dále posouvá hranice našich dodavatelských možností,“ dodává ve své odpovědi pan Ing. Grin


Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz, www.cerhra.cz