Významným subdodavatelem, který se na realizaci akce podílí, je společnost Čermák a Hrachovec. Ta se úzce specializuje na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí, zejména pak na vodovody a kanalizace. Na podrobnosti z průběhu akce jsme se zeptali obchodního manažera společnosti Čermák a Hrachovec, pana Ing. Ivana Grina. Ten při našem setkání upřesňuje místo akce a rozsah prováděných prací, když říká:

„Rekonstrukce probíhá v úseku holešovického kanalizačního sběrače, který je vedený kaskádou spadišť v lesním svažitém terénu a pod zahrádkářskou kolonií mezi ulicemi Nad Okrouhlíkem a Na Okrouhlíku.
Obnova probíhá z důvodu špatného stavebního stavu kanalizace a z důvodů nevyhovujících průtočných poměrů. Jedná se o novou trasu kanalizace, tzv. jednotnou stoku, která odvádí splaškové a dešťové vody. Na trase stavby kanalizace jsou umístěny tři vstupní šachty. Spojná komora SK1 je umístěna na stávající stoce a šachty Š2 a SŠ3 slouží pro výstavbu spadišť. Stoka v úsecích mezi těmito šachtami je prováděna hornickým způsobem.“V čem spočívá náročnost díla?

Náročnost stavby podtrhuje nejenom rozsah a objem prací, ale množství ochranných pásem, ve kterých se stavba nachází – vodovody, kanalizace, plynovody, slaboproudé kabely, silno­proudé kabely, lesní porost, přírodní památka Okrouhlík, památkové rezervace v hlavním městě Praha, komunikace nebo bludné proudy. Během stavby kanalizace se překládá také stávající vodovod z roku 1965 v profilu DN 800 v materiálu ocel z důvodu kolize s výstavbou nové trasy kanalizace.

Jaké jsou základní technické parametry stavby?

Délka nově budované stoky je 253 m, profil stoky má parametry PN IV 1000/1750 a hloubka uložení je na úrovni 4,6 - 36,5 m.
Ve spojné komoře SK1 dochází k soutoku stok 900/1600 a 1000/1750. Ze stoky jsou odpadní vody odváděny profilem 900/1600. Hloubka spojné komory je 4,7 m. Další velmi náročné stavební objekty v trase jsou šachta Š2, která je hluboká 22,4 m a šachta SŠ3, která je hluboká 36,5 m. Spadišťový prostor šachty SŠ3 je ukončen uklidňovací komorou s rozrážecí stěnou. Spadiště je navrženo jako kruhové s tangenciálním nátokem se základní konstrukcí spadiště ze železobetonového tubusu o světlém průměru 5,2 m. Vlastní spadišťový prostor je veden středem tubusu a je průměru 1,2 m.

Nastaly při realizaci náročných prací v podzemí nějaké komplikace?

Ano. Práce při ražbě štol probíhají pod hladinou podzemní vody. Příčinou toho je nutnost neustálého čerpání spodní vody během výstavby. Podzemní voda, která zapříčinila zvednutí podlahy ve štolách, je hlavním problémem, který komplikuje práce po celou dobu výstavby. Upevnění podlahy a vyrovnání se s tlakem podzemní vody bylo úspěšně zvládnuto díky zajištění spojení více rámů (postupů) pomocí ocelových (profilu I) včetně spřažení s betonovou konstrukcí podlahy.

V jaké fázi se stavba nachází nyní?

V současné době je vyražena spojná komora SK, revizní šachta Š2 a je dokončeno propojení štolou těchto dvou šachet. V měsíci září začala současně ražba šachty SŠ3 a štoly mezi Š2 a SŠ3.A co říci závěrem?

Dokončením díla dojde ke značnému zlepšení průtočnosti kanalizace i zvýšení její kapacity. Rozsah a náročnost díla je pak jen dalším potvrzením vysoké profesionality společnosti Čermák a Hrachovec v oblasti výstavby a rekonstrukcí inženýrských sítí na území našeho hlavního města.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Údaje o stavbě:
Název stavby: Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Generální dodavatel: INOS Zličín s.r.o.
Subdodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Finanční objem zakázky: 84 622 000 Kč bez DPH (smluvní částka mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem)
Termín zahájení: Léto 2016
Doba realizace: 99 týdnů
Termín dokončení: Léto 2018


Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31
155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz
www.cerhra.cz