Tento na zakázku upravený vůz MAN s hydraulickou rukou, ­kterým společnost Čermák a Hrachovec disponuje, může díky specifickému způsobu natáčení manévrovat na místech, kam by se obdobná auta nevešla a nemá tedy problém pohybovat se i v úzkých uličkách historických center. Vůz nejenže splňuje ­nejpřísnější parametry z hlediska emisí ­díky motoru, který vyhovuje normě ­Euro 6e, ale především nabízí mimořádnou nosnost, díky níž dokáže přesunout břemeno o hmotnosti 5,5 t na vzdálenost 8 m a o hmotnosti 3,5 t na vzdálenost až 12 m kolem celé osy vozidla.
Hlavním zaměřením společnosti Čermák a Hrachovec a. s. je realizace kompletních dodávek vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek a souvisejících objektů. Při výstavbě inženýrských sítí také využívá bezvýkopové technologie, provádí nízkotlaké injektáže, likvidace vodovodních a kanalizačních havárií a rekonstrukce i výstavbu nových komunikací. Se svými třemi stovkami zaměstnanců patří k lídrům oboru a dokáže realizovat i ty nejsložitější práce. Spoléhá přitom na vlastní zdroje, a to jak personální, tak ty v podobě strojů a technologií, z nichž je celá řada unikátních. Svou působnost nově rozšiřuje i do oblastí mimo hlavní město. V uplynulém období ­realizovali pracovníci společnosti hned několik významných staveb, z nichž bychom vám tři z nich rádi blíže představili.

Čermák a Hrachovec uspěla v soutěži o Titul Stavba roku 2021
V loňském roce se společnosti Čermák a Hrachovec a.s. podařilo získat titul v prestižní soutěži Stavba roku 2021 za projekt Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní na Praze 8. Toto náročné stavební dílo dokončila ve spolupráci se společností INOS Zličín s. r. o. v roce 2020. Navržené spadiště pro průtok splaškové vody s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem představuje zcela unikátní technické řešení pro propojení dvou kanalizačních stok s výškovým rozdílem 27 m na minimální půdorysné ploše. Inovativní šroubovicový skluz splaškových vod v otevřeném žlabu tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím vším usnadňuje provoz i údržbu.

Na počátku června letošního roku byla v pražské Troji dokončena další etapa protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy.


Dokončena byla i další etapa prací na protipovodňových opatřeních
Na počátku června letošního roku byla v pražské Troji dokončena další etapa protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, která současně pomůže zlepšit podmínky sportovců na oblíbené umělé slalomové dráze USK Praha. Projekt se skládal ze dvou částí, jejichž investory jsou Hlavní město Praha (PPO Troja – stabilizace výpusti DN 2000) a Povodí Vltavy, státní podnik (VD Troja – rekonstrukce dělicí zdi). Zhotovitelem bylo sdružení společností Čermák a Hrachovec a. s. a Metrostav DIZ s. r. o., projektantem byla společnost Sweco Hydroprojekt a. s.
Předmětem stavby bylo prodloužení výpusti (odlehčovací stoky) z přepadu oddělovací komory Trojská, ulicí Vodácká, pod stávající umělou slalomovou dráhu, až k zaústění do Vltavy v prostoru dělicí stěny slalomové dráhy. Díky této stavbě jsou přepady z odlehčovací komory odděleny od prostoru slalomové dráhy, čímž byl eliminován negativní vliv na průběh sportovních akcí a pro sportovce již nepředstavují hygienická a zdravotní rizika. Celkově bylo v rámci projektu vybudováno 251,88 m nové stokové sítě. Dále byla provedena sanace stávající zděné stoky o délce 52,43 m. Problematická výpust DN 2000 byla přesunuta níže po toku a zaústěna do dělicí zdi sportovního ­kanálu. V neposlední řadě byla v délce 69 m zrekonstruována levá dělicí zeď sportovního kanálu a jeho dno, kam byla nově instalována konstrukce s integrovanými drážkami pro osazení modulárních překážek.
Hlavní stavební práce byly zahájeny 20. 9. 2021 a to na obou projektech současně. Společnost Čermák a Hrachovec a. s. zajišťovala realizaci projektu pro MHMP. Metrostav DIZ pak realizoval rekonstrukci dělicí stěny a dna slalomové dráhy. „Krátká doba pro realizaci projektu, navíc převážně v podzimních a zimních měsících, představovala opravdovou výzvu. Díky zkušenostem a nasazení našich pracovníků a skvělé spolupráci s naším partnerem ve sdružení jsme ale projekt dokončili včas, čehož si velice ceníme,“ zmínil za sdružení zhotovitelů Milan Pavlič, generální ředitel Čermák a Hrachovec a. s. Společnost Čermák a Hrachovec tak v roce 20. výročí od velkých pražských povodní opět výrazně přispěla k zajištění vyšší ochrany Prahy před velkou vodou.

Na počátku června letošního roku byla v pražské Troji dokončena další etapa protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy.Na počátku června letošního roku byla v pražské Troji dokončena další etapa protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy.


Intenzifikace čistírny odpadních vod ve Voticích
Třetí významnou akcí, kterou pracovníci společnosti Čermák a Hrachovec dokončili na sklonku srpna letošního roku, byl projekt Intenzifikace čistírny odpadních vod ve Voticích. Předmětem zakázky byla celková rekonstrukce a zvětšení kapacity čištění odpadních vod. Původní kapacita 5 500 ekvivalentních obyvatel byla navýšena na 9 950 ekvivalentních obyvatel. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na 95 584 000 Kč (bez DPH). Investorem projektu bylo město Votice s využitím evropské dotace i podpory z národních zdrojů. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s., T4Building s. r. o. a POHL a. s.
Intenzifikace čističky odpadních vod byla jednou z nejdůležitějších investicí města do jeho budoucího rozvoje. Původní technický stav čističky byl hluboko za její životností a v chodu byla udržována jen díky mimořádně kvalitní odborné a zkušené práci pracovníků společnosti Compag Votice, která čističku provozuje. Projektem Intenzifikace čističky odpadních vod město získalo moderní zařízení odpovídající současným nárokům. Navýšení kapacity na 9 950 ekvivalentních obyvatel také umožní další rozvoj města. „Bez intenzifikace ČOV by se ve Voticích zastavila veškerá výstavba. Díky úspěšně realizovanému navýšení kapacity se městu Votice otevřela cesta k rozšíření i modernizaci bytové zástavby, ale i objektů sloužících k výrobě a komerci. V neposlední řadě můžeme bez problémů připojit na kanalizaci další místní části,“ uvedl Jiří Slavík, starosta města Votice.
Investorem projektu bylo město Votice s využitím evropské dotace i podpory z národních zdrojů (Operační program Život­ní prostředí 2014-2020 – dotace: 30 791 000 Kč, Státní fond životního prostředí – dotace: 22 876 000 Kč, Středočeský Infrastrukturní fond 2021 – dotace: 1 034 000 Kč). Kombinované čerpání z těchto zdrojů umožnila městu výjimka Státního fondu životního prostředí (SFŽP), díky které se podařilo ufinancovat projekt v plném rozsahu.
ČOV sestává z předčištění, dvojlinkové aktivační části v provedení D-N (denitrifikace a nitrifikace), dosazovací nádrže (podélné odsávané), dvojice kalojemů a odvodnění kalu.
Intenzifikace spočívala ve výměně strojního vybavení, stavebních úpravách původní ČOV, výstavbě nové dešťové zdrže s příjmem fekálních vod a výstavbě nového přístřešku hrubého předčištění. Byly provedeny úpravy na propojovacím potrubí, nezbytné terénní úpravy a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950 EO. Projekt byl zpracován firmou PROVOD inženýrská společnost s. r. o. Ústí nad Labem, technologie byla navržena podle firmy ENVI-PUR. Zakázku realizovalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s., T4Building s. r. o. a POHL a. s. Generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec Ing. Milan Pavlič k realizaci zakázky říká: „Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tak významné stavbě pro region. Děkujeme partnerům ve sdružení za výbornou spolupráci a zástupcům města Votice za úsilí, které věnovali tomu, aby mohla být stavba dokončena v původním rozsahu, navzdory dramaticky se měnícím podmínkám na trhu,“ uvedl Ing. Pavlič při příležitosti slavnostního předání díla. Toho jsme se na místě rovněž zeptali, jaká je další perspektiva společnosti Čermák a Hrachovec a. s. v nejbližší budoucnosti. Ten k tomu poznamenává: „Do budoucna chceme naši pozici lídra na trhu vodohospodářských staveb v oblasti inženýrské infrastruktury a občanské vybavenosti upevnit rozšířením ­činnosti do dalších krajů. Stávající obory naší činnosti máme v plánu obohatit o oblast technologických staveb, jako jsou čističky odpadních vod nebo úpravny vody, dále pak o práce na hydrotechnických stavbách a úpravách toků. V oblasti rekonstrukce a výstavby komunikací máme v plánu provádět také opravy asfaltových povrchů,“ uvedl Ing. Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec.

S využitím podkladů Čermák a Hrachovec a.s.
Ivo Románek