V nově vznikajícím úseku dálnice D55 již archeologové našli artefakty i z dalších období, například z neolitu (kultura s lineární keramikou, 5600 až 4900 př. n. l.), žárové hroby z doby bronzové (období lužických popelnicových polí, 1250 až 1000 let př. n. l.) a keramiku ze slovanského období (8 – 9. stol.). Probíhá i dodatečná skrývka ornice a předpokládají se další nálezy.

„Stavbu máme rozdělenou do pěti úseků. Všechny ještě nemáme prozkoumány. Už nyní ale víme, že se jedná o polykulturní lokalitu. Od začátku roku, kdy jsme zde zahájili záchranný archeologický výzkum, jsme v různých místech objevili pozůstatky osídlení z rozdílných období. Nejstarším nálezem je štípaná industrie – šipka z období mladšího paleolitu. Dále osídlení z neolitu (kultura s lineární keramikou), několik žárových hrobů z doby bronzové (kultura lužických popelnicových polí), prozatím 4 chaty z doby železné – laténské  a keramiku ze slovanského období (8. – 9. stol. n. l.). V následujících dnech plánujeme exkavaci a dokumentaci objektů z doby železné. Předpokládáme, že jde o okraj sídliště v blízkosti vodoteče, kde je výrazný potenciál dalších nálezů,“ sdělil archeolog Ladislav Kaiser.

V nově vznikajícím úseku dálnice D55 již archeologové našli artefakty i z dalších období, například z neolitu.


Kromě archeologického výzkumu na stavbě úseku dálnice D55 Babice- Staré Město v délce 8460 m probíhají  přeložky elektro-sítí a další přípravné práce. Po skončení těchto prací, které jsou předpokládány v červnu, dojde k zahájení samotné stavby. Její součástí bude vybudování 18 mostů,  3 mimoúrovňových křižovatek a 2 protihlukových stěn v délce 2000 m.

Výše investice je 2, 850 mil. Kč bez DPH. Řidiči se poprvé projedou po tomto úseku dálnice D55 v roce 2024.