Potvrdily nám to i informace z přední pražské společnosti Čermák a Hrachovec, která se úzce specializuje na výstavbu vodovodů a kanalizací právě na území hlavního města. Ing. Tomáš Farka z centrály společnosti k tomu říká:

„V současné době se pracovníci naší společnosti podílejí na řadě staveb vodovodů a kanalizací po celém území Prahy. Mezi aktuálně nejzajímavější patří akce s názvem Rekonstrukce kanalizace v ulici Českobrodská na Praze 9 a dále také Obnova vodovodního řadu DN 500 v ulici U Laboratoře na Praze 6. Stavbu Českobrodská provádíme jako vedoucí sdružení spolu se společností Pragis a. s.

Můžete v krátkosti popsat okolnosti, které si vynutily Rekonstrukci kanalizace v ulici Česko­brodská?

Stávající kanalizační sběrač Jarov, procházející areálem společnosti Auto Jarov, již nevyhovoval nejen co do spádového řešení, ale rovněž profily DN 900 a DN 1050 byly shledány jako kapacitně nedostatečné.
Nová trasa sběrače je situována do veřejných komunikací v majetku města – ulic Habrová, Osíková a Českobrodská. Nově vytvořený profil v této trase má průměr DN 1400 a plně vyhovuje požadovanému zatížení. V ulici Českobrodská stoka navazuje na již opravenou část DN 1200 z roku 2004, která byla dříve v roce 2002 poškozena povodněmi. (Konkrétně propad vozovky a destrukce zděné stoky.) Vzhledem k hloubce uložení a průběhu stávajících inženýrských sítí je celá trasa vedena ve štole.

Jaké jsou další technické parametry stoky?

Její celková délka činí 1014 m a je provedena v jednotném profilu DN 1400. Spád nové stoky je řešen v rozmezí 0,9 – 1,7 %. Hloubka uložení se pohybuje v úrovni 5,7 – 15,1 m. V trase je vybudováno celkem 27 šachet, z nichž čtyři jsou spádišťové. V místě spádišť jsou napojeny stávající kanalizace DN 600, DN 200 a další.

V čem spočívá náročnost prováděcích prací?

Obtížné jsou zejména práce při přepojování přípojek ve štolách. Při ražbě nám dala pořádně zabrat také různorodá geologie v území trasy štoly. Narazili jsme jak na navážky, tak na zcela a velmi zvětralé břidlice, slabě zvětralé křemence i neolitické sedimenty. To si vyžádalo nutnost různých způsobů provádění.

Při ražbě štol jsme museli využít trhacích prací. Naštěstí jsme nemuseli přikročit k jejich velkému rozsahu, čímž spadl kámen ze srdce nám i místním obyvatelům v okolí stavby. Samozřejmě jsme prováděli pasportizace a měření otřesů při odstřelech. K potěše všech zúčastněných nebyly na přilehlých objektech zaznamenány žádné škody.

Nemuseli jste se při výstavbě štoly vyrovnávat s výskytem spodních vod?

Ano. V zájmovém území se vyskytují dva typy zvodní: průlinová a puklinová. Hloubka podzemní vody se nachází cca 4 – 6 m pod terénem. Jedná se o středně agresivní prostředí. V blízkosti železniční tratě a tramvaje se předpokládá vysoká agresivita bludných proudů.

Jaké technologie a stavební postupy jsou při výstavbě použity?

V hloubkách do 7 m je profil DN 1400 prováděn jako betonové potrubí vystlané čedičem. U větších hloubek 8-16 m, nacházejících se pod hladinou spodní vody, je stoka realizována z monolitického betonu do posuvného bednění s následnou vystýlkou dna čedičem. Ražby probíhají kombinací trhacích prací s frézováním. Profil do vrchní ražby pro tunel má tvar podkovy, pro přípojky lichoběžníku.

K jejich realizaci byly použity důlní rámy K 21, na tvorbu ostění pak ocelové pažení a ocelové sítě se stříkaným betonem. Ražba probíhala jak ručně, tak i s užitím trhacích prací a mechanizací. Současně s postupem stavby je prováděno rušení stávající kanalizace vyplněním popílkobetenovou směsí.

Na kdy je plánováno dokončení akce a co stavba přinese?

Dokončení dle harmonogramu prací je plánováno na prosinec 2017. Velkou výhodou je, že po dokončení stavby bude kanalizace přesunuta z velké části ze soukromých pozemků, čímž se zlepší možnosti údržby. Dále dojde ke zkapacitnění stoky a zlepšení spádových poměrů, což usnadní provoz stoky.

Realizujete také rekonstrukci vodovodního řadu v ulici U Laboratoře. Jaké důvody vedly k rozhodnutí investora provést rekonstrukci?

Stávající vodovodní řad z roku 1925 již trpěl značnou poruchovostí. Proto bylo rozhodnuto, že bude nahrazen novým řadem DN 500 v délce 1 163 m. Navíc zde došlo vlivem netěsné kanalizace (uložené nad vodovodním řadem v rozporu se všemi předpisy) k průniku kontaminovaných vod do vodovodního řadu. Tento průnik byl příčinou závažné kalamity v Dejvicích, kde byly závadnou vodou nakaženy tisíce lidí. Místo průniku kontaminované vody z kanalizace do vodovodu bylo nad Střešovickou ulicí, kde se nacházelo prasklé vodovodní potrubí. Tento úsek vodovodu byl sanován bezvýkopovou technologií v trase ulic Nad Octárnou, U Laboratoře, Slunná, Pevnostní, Gymnazijní. Nová napojení jsou prostřednictvím vodojememu „Andělky“ a propojením na potrubí DN 350 v Evropské ul.

Jak probíhala samotná rekonstrukce?

Z důvodu křižujících inženýrských sítí a vzrostlé zeleně jakož i křížením s tratí ČD byla navržena kombinace dvou metod provádění. První z klasického výkopu s uložením potrubí z tvárné litiny a druhá bezvýkopová s využitím potrubí PE-HD 100, SDR 21. Část z otevřeného výkopu v pažené rýze má délku 720,5 m, bezvýkopová část měří 442,5 m.

Můžete popsat postup prací s využitím bezvýkopové technologie?

Jistě. Rekonstrukce s využitím bezvýkopové Compact Pipe technologie spočívá v zatažení potrubí PE-HD 100 SDR 21 do stávajícího potrubí ze startovacích šachet. Zde je potom řad propojen.

Jak tato technologie funguje?

Technologie Compact pipe je určena k vložkování stávajícího potrubí novým potrubím z PE SDR 21 dodávaného na stavbu ve speciálních návinech. Sanační PE je předem vytvarován do tvaru písmene „C“. Tím je umožněno jednoduché zatažení do původního potrubí za působení stálé tažné síly. Sanace spočívá v přilnutí nového potrubí ke stěně původních trub. Úplného přilnutí je dosaženo vnitřním přetlakem dopravovaného média. Dojde tedy k nevýraznému zmenšení průřezu potrubí, ale zároveň ke značnému zlepšení jeho hydraulických vlastností.

Jaké další nároky na vás stavba klade?

Stavba se nachází v prestižní diplomatické čtvrti a s ohledem na tuto skutečnost také musí probíhat. Složitá je zejména její dopravní obslužnost. Kilometrová trasa je rozdělena celkem na 9 etap a dbáno je na přesné dodržování vydaných DIRů, což bedlivě hlídá odbor dopravy Prahy 6. Stavba je rovněž citlivá na kácení dřevin v ochranném pásmu vodovodu. Zde úspěšně spolupracujeme s odborem životního prostředí. Například díky námi vyvolané změně PD, křížení s tratí neprobíhá pod náspem, ale pod viaduktem. To zachránilo plánované kácení mnoha stromů.

V jakých geologických podmínkách stavba probíhá?

Zde jsou naštěstí geologické poměry pro Prahu zcela běžné. Z velké části procházíme stávající trasou tzn. v původních výkopech. Osvědčilo se nám zde nasazení pažení s pomocí pažicích boxů. Za nejobtížnější úsek stavby bych označil místo u vodojemu, kde se podcházely čtyři souběžná vodovodní potrubí vedoucí z něj.

Kdy bude stavba dokončena?

Dokončení stavby bylo plánováno v prosinci 2016, s tím, že zkušební provoz by probíhal do dubna 2017. Poslední část v Gymnazijní ulici bude však možné dokončit až po zprovoznění Korunovační ulice, tedy s předpokládaným posunem celkového termínu až do jarních měsíců roku 2017. Osobně chci věřit tomu, že se nám realizaci obnovy řadu DN 500 podaří dokončit nejen ve stanoveném termínu, ale že stávající nápor vydrží také ještě starší řad DN 350, kterým jsou nyní obyvatelé Dejvic vodou zásobováni. V případě jeho poruchy by totiž byla dodávka vody do této oblasti velmi komplikovaná.

A co říci závěrem? Z výše uvedeného je zřejmé, že bez bezproblémového fungování inženýrských sítí a další městské infrastruktury si lze dnešní život představit skutečně jen stěží. Vysoká odbornost pracovníků společnosti Čermák a Hrachovec, její technologická zdatnost, zkušenosti i znalost prostředí v pražské aglomeraci dávají obyvatelům záruku, že ať již se vyskytne v jejich lokalitě jakýkoliv problém, bude vyřešen.

Ivo Románek

 

Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz, www.cerhra.cz