Jedná se o díla Rekonstrukce lávky „U koruny“ v Hrádku nad Nisou, Revitalizace
přednádražního prostoru Svinov II. etapa, most ev. č. 3703-10 Sudkov a zahraniční zakázku výstavby dálničních
mostů na stavbě „Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów – Jarosław od km 581+250 do km 622+450”.

Rekonstrukce lávky „U koruny“ v Hrádku nad Nisou
Jedná se o jednopolovou železobetonovou visutou lávku s ocelovými příčníky, které jsou podporovány svislými ocelovými závěsy zakotvenými na řetězovce složené z průběžných ocelových táhel. Táhla jsou kotvena na každém břehu do pylonů tvaru A. Pylony z oceli jakosti S355 jsou zajištěny stabilizačními táhly do kotevních bloků. Nosnou konstrukci tvoří betonová konstrukce betonovaná na skruži šachovnicově. Lávka je osazena atypickým mostním zábradlím. Izolaci tvoří přímopochozí izolace.

Délka přemostění…………………………… 47,30 m.
Délka mostu……………………………….… 70,50 m.
Šířka mostu………..…………………….……. 2,74 m.

Termín realizace: srpen 2011 – květen 2012.

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II. etapa
Stavba se nachází v Ostravě – Svinově. Jedná se o prodloužení ulice Peterkovy, která propojí 2 nové okružní křižovatky na ul. Bílovecké s nově situovaným přestupním uzlem pod Svinovskými mosty, dokončení rekonstrukce ul. Bílovecké mezi těmito okružními křižovatkami, vybudování odstavné plochy pro autobusy MHD a nových komunikací pro pěší.

Z důvodu značné intenzity dopravy je výstavba rozdělena do 2 fází s cílem co nejmenšího omezení dopravy. Stavba navazuje na I. etapu „Rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží železniční stanice Ostrava – Svinov“

Termín realizace: srpen 2011 – duben 2013.

2


Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)
od km 581+250 do km 622+450 (Stavba dálnice A-4 Řešov - Jaroslav v km dálnice 581+250 - 622+450)

Stavba představuje kompletní dodávku betonářské výztuže včetně montáže, montáž bednění a postupné betonáže opěr a nosných konstrukcí pro 2 dálniční mosty a 3 mosty na silnicích 1. třídy a následnou demontáž bednění.

Termín realizace: srpen 2011 – srpen 2012.

3


Most ev. č. 3703-10 Sudkov
Na místě původního obloukového mostu s dolní mostovkou dokončujeme výstavbu nového mostu s komunikací kategorie S 7,5/40, který je tvořen prostým polem z ocelových nosníků se spřaženou železobetonovou dolní mostovkou a veřejným chodníkem na konzolách uložených na železobetonových opěrách. Nová konstrukce je směrově přímá a výškově sleduje vrcholový parabolický zakružovací oblouk poloměru oskulační kružnice 500 m. Změna příčného sklonu mostovky je řešena postupnou změnou výšky ocelových příčníků. Spřažení je realizováno pomocí trnů s železobetonovou deskou mostovky, která má tl. 220 mm. Na opěrách je NK uložena na čtyři hrncová ložiska.

Základní údaje o mostě:
Délka přemostění……………………22,60 m v kolmé, 22,77 m v šikmé.
Délka mostu………………………… 33,02 m.
Šířka mostu………..…………………11,67 m.

Most je již uveden do předčasného provozu. Výstavbou nového mostu a tím zvýšením volné výšky min. 0,5 m nad hladinou návrhového průtoku Qmax (1997) daného průtokem z povodní roku 1997 bude zajištěno bezpečné spojení obcí Sudkov a Postřelmov během povodní.

Termín realizace: srpen 2011 – květen 2012.

4


Ing. Petr Letocha, příprava staveb

SDS Exmost spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno, tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz, www.exmost.cz