Léty prověřenou a u investorů osvědčenou značkou v oblasti výstavby nejsložitějších vodovodů a kanalizací na území Prahy je společnost Čermák a Hrachovec. Ta se zde v uplynulém období podílela na řešení mnoha náročných a komplikovaných akcí. Byly jimi například odstraňování povodňových škod na Proseckých kanalizačních sběračích, oprava kmenové stoky A na Vinohradech, výstavba splaškové a dešťové kanalizace v Řeporyjích či výstavba kabelového tunelu v Praze 5 – Motole. Výkony pracovníků společnosti Čermák a Hrachovec jsou vždy mimořádně sledovány veřejností v případě závažných havárií, kdy z těch nedávno úspěšně vyřešených bychom rádi zmínili odstranění poruchy na přívodním řadu DN 800 v ul. Formánkově na Praze 8, kde bylo od zdroje vody kvůli poruše na potrubí DN 800 odříznuto více než 70 000 obyvatel a Na Zelené lišce při opravě poruchy potrubí DN 500, kde se tato dotkla cca 150 000 obyvatel hlavního města. Ještě dříve se pracovníci společnosti podíleli na odstranění havárie na vodovodním řadu DN 1200 na Evropské ulici v Praze. Ve své činnosti společnost Čermák a Hrachovec úspěšně pokračuje i nyní. V současnosti realizuje zejména nové stavby i rekonstrukce vodovodů a kanalizací v době, kdy se situace ve stavebnictví mírně zlepšuje.

K nim patří výstavba vodovodů velkých profilů a dále pokračování odstraňování povodňových škod na kanalizacích. Příkladem těchto staveb je: „Obnova vodovodního řadu DN 1200 v ulici Drnovské“ a „Obnova kanalizačního systému po povodních 2013 v Terezíně na hlavních a podružných stokách.

Obnova vodovodního řadu DN 1200 v ulici Drnovská na Praze 6
Tato stavba vodovodu pro Pražskou vodohospodářskou společnost a. s. navazuje na první etapu obnovy vodovodního řadu v ulici U Hřbitova a okolí v Praze 6. Místo stavby je velmi rozsáhlé a různorodé. Vodovod DN 1200 začíná v blízkosti železniční trati Praha – Chomutov, kterou podchází, láme se severním směrem do polí a oplocených pozemků výzkumného ústavu, v úrovni redukční stanice VTL plynu jde do prostoru louky a kraje parkoviště. Dále je vodovod uložen v souběhu s Drnovskou ulicí v louce a v poli. Na úrovni ulice Letecká přechází kolmo Drnovskou ulici a poté končí v armaturní šachtě v blízkosti ulice Pilotů. Celková délka vodovodu je 1 293 m a je navržen jako náhrada stávajícího poruchového přivaděče z litiny a částečně i z oceli.

Obnova je navržena dvojím způsobem. Ve veřejných pozemcích a v exponovaných úsecích je potrubí z tlakové tvárné litiny DN 1200 se zámky, v blízkosti trati se zesílenou protikorozní ochranou je ukládáno do pažené rýhy.

Podchod železnice je řešen protažením nového potrubí do stávající ocelové chráničky DN 1 800 a podchod Drnovské ulice obdobně do chráničky DN 1 500.

Potrubí ležící na soukromých pozemcích a dlouhé rovné úseky na polích a loukách se provádí bezvýkopovou technologií, tj. zatažením polyetylénového potrubí do stávajícího řadu. Jedná se o speciální potrubí HD PE 100, DN 1200, pevnosti SDR 17, kterému se natažením dočasně zmenší vnější průměr a po odstranění tahových sil se rozepne do původního profilu potrubí. Tato bezvýkopová technologie vyžaduje minimální zemní práce v podobě startovacích a cílových jam o rozměrech 2,5 x 22 m
resp. 2,5 x 10 m.

Klasickým způsobem provádíme 459 m délky trasy, bezvýkopovým vložkováním potom 834 m. Pro provizorní zásobení vodou je použit obtok DN 300 mm vedený po povrchu.

Práce na stavbě probíhají podle schváleného časového plánu bez zdržení, poslední etapa akce by měla být dokončena v březnu roku 2016.

Obnova kanalizačního systému po povodních 2013 v Terezíně na hlavních a podružných stokách
Jedná se o rozsáhlou stavbu prováděnou ve sdružení s firmou 1. SčV a. s. pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s. (hlavní stoky) a pro město Terezín (podružné stoky). Tato akce pro dva investory s dotací Ministerstva zemědělství České republiky, se dvěma projektanty rozhodně nepatří mezi stavby jednoduché a běžné.

Stavba představuje obnovu historického kanalizačního systému města Terezín. Páteřní kanalizace byla dokončena v prvních pěti letech stavby pevnosti a plně zprovozněna v roce 1790. Stav konstrukcí odpovídá jejich stáří, komplexní průzkumy byly prováděny naposledy v roce 2004. Povodně roku 2013 stav kanalizačního systému výrazně zhoršily.

Řešení rekonstrukce je kompromisem mezi stavebně technickými požadavky, provozními potřebami a zejména zájmy památkové ochrany. Stavba se nachází v zastavěné části pevnostního města Terezín, jež je vyhlášeno městskou památkovou rezervací a jako takové užívá zvláštní zákonné ochrany. Dle stanoviska orgánu památkové péče jsou vyžadovány pro provádění původní materiály, receptury a technologické postupy.

Stávající stoky jsou podkovovitého profilu o velikosti 850/1450 až 1350/1650 mm v celkové délce 4,9 km. Dno a boky jsou zděné z kamene, klenby jsou zděné ze dvou pásů cihel „šancovek“ s vnějším jílovým těsněním. Ze statického hlediska je nejzásadnější hloubková koroze zdiva, rozpadlé zaústění podružných stok, uvolněné kusy zdiva a hloubkově vymleté pojivo ze spar. Místy jsou uvolněné kameny ve dně. Stávající kanalizační šachty jsou často nefunkční z důvodu chybějících stupadel a zkorodovaných poklopů. Velké množství šachet bylo v průběhu let neodborně zrušeno. Dále v průběhu let byly prováděny lokální opravy zejména na podružných stokách.

Oběma projektanty byl stanoven základní postup prací při rekonstrukci:
-    přípravné práce,
-    sanace kanalizačních šachet,
-    otryskání povrchů a hrubé čištění dna,
-    zednická oprava zaústění přípojek a podružných stok,
-    spárování povrchů stěn a klenby,
-    čištění a sanace původního dna včetně převádění vod,
-    pokládka čedičové výstelky,
-    injektáže zemního prostředí,
-    dokončovací práce.

Po přípravných pracích spočívajících v dopravních opatřeních a primárním čištění byly sanovány kanalizační šachty tak, aby byl stokový systém přístupný. Boky a klenby stok byly čištěny tlakovou vodou, čímž se odseparovaly narušené vrstvy pojiva. Stávající nánosy byly ze dna stok vytěženy. Následovaly zednické opravy zahrnující zaústění trubních přípojek, opravy zaústění odbočných a podružných řadů, opravy konstrukce ze stoky a z povrchu. Dalšími pracemi bylo spárování povrchů stěn a klenby materiály požadovanými památkovou péčí. Základním předpokladem sanace dna bylo důkladné vyčištění od nánosů a převedení splaškových vod do vnitřních obtoků. Běžná hladina splašků byla 8 - 15 cm, postačoval tedy obtok DN 200 - 300. Vzhledem k nevyhovujícím hydraulickým parametrům stoky je realizována úprava dna vyložením čedičovými radiálkami a dlaždicemi. Neopomenutelnými pracemi jsou injektáže za rubem ostění stok prováděné z povrchu dle požadavku orgánu památkové péče.

Práce jsou prováděny z několika míst najednou tak, aby byl dodržen termín dokončení prací prosinec 2015. U zainteresovaných pracovníků společnosti Čermák a Hrachovec naše redakce zjistila, že díky výborné spolupráci s oběma investory a projektanty jakož i provozovateli vše spěje ke zdárnému konci.

A co říci závěrem? Obě tyto náročné stavby jen potvrzují to, co již bylo řečeno v úvodu. Pokud investor u náročných akcí potřebuje jistotu úspěšné realizace i zázemí silné a zkušené firmy, zbývá říci jediné. Společnost Čermák a Hrachovec je stále „V pohotovosti“.

Ing. Tomáš Farka
Ivo Románek

Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz, www.cerhra.cz