Nachází se v zastavěném území městského bloku o ploše cca 40 tis. m², který je vymezen ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská. Východní hranici areálu tvoří říčka Ponávka. Komplex vzniká na místě původního brownfieldu – areálu bývalé textilní továrny Vlněna, který byl v důsledku svého původního využití částečně kontaminován.

V těsném sousedství novostaveb zůstal v areálu zachován původní Palác Bochnerů ze Stražiska, který je jedním z nejstarších neorenesančních paláců v Brně. V současné době je snaha zachovat z původní zástavby také objekt Výtopny s komínem.

Při tvorbě konceptu pro tak rozsáhlé území bylo potřeba pracovat s měřítkem čtvrtí, kterých se bezprostředně dotýká. Velkoměstský charakter ulice Dornych uvádí areál velkorysým měřítkem, na nějž přímo navazuje odsazení a rozšíření ulice Přízova až k Bochnerově paláci. Tento nově vzniklý prostor ulici rozšiřuje na úkor pozemku investora a vnáší do ní díky v parteru umístěné kavárně a bistru život.

První a druhá etapa výstavby představuje městský charakter zástavby s modelovaným měřítkem a přístupným veřejným prostorem typu náměstí s velkým podílem retailu a služeb (budovy A – H). Administrativní budovy vytváří kompaktní uliční zástavbu a směřují ke směrovému zlomu – budově I.

Administrativní komplex Vlněna se nachází jižně od historického centra Brna a sousedí s významnou komunikační osou „centrum města – Hlavní nádraží – Galerie Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka“.

Budova I svoji výškou a dispozicí představuje vyvrcholení prvních dvou etap a zároveň uvozuje etapu třetí, ve které se počítá s bytovou zástavbou organického charakteru ve volné přírodě podél říčky Ponávka.

Předěl mezi dvěma charakterově rozdílnými částmi komplexu tvoří budovy A – D. V jejich bezprostředním okolí bude městský prostor rozdělen na několik zákoutí. Jedná se například o zahradu za Bochnerovým palácem, průchod do ulice Mlýnská či prostor před bývalou Výtopnou. Již dokončená budova H nabývá konečně své plánované funkce a představuje ostroh, oblázek, který celý areál uvozuje směrem od centra Brna. Plánovaná budova I by měla v protikladu vytvářet monumentální vertikální těžiště celého území.

Technické řešení prosklených fasád objektů A, B, C

Z výše zmíněných kancelářských objektů je současně nejvyšší objekt A, který je dvanáctipodlažní. Objekty B a C mají o jedno podlaží méně. Fasády objektů Vlněna A, B, C jsou materiálově charakterizovány prosklenými plochami a kamenným obkladem. Pro všechny tři objekty je charakteristické provedení opláštění v kombinaci modulů (velkoformátové dílce vyrobené v dílně) obložených částečně kamennými deskami a rastrovými fasádami. Všechny rastrové i modulové fasády jsou navrženy, vyprojektovány a vyrobeny z hliníkových systémových profilů firmy SCHÜCO. Rastrové fasády jsou konkrétně ze systému FW 50+.HI a modulové dílce ze systému USC 65.HI. Všechny viditelné ­plochy profilů a lemovacích viditelných plechů jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL 7021 mat (černo-šedá). Zasklení rastrových fasád v 1. NP je provedeno izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem ve složení směrem od exteriéru 8 mm ESG Float Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35, 16 mm rámeček Swisspacer černý + Argon 90 %, 55.2 VSG Float Glass ­ExtraClear. Ostatní rastrové a modulové fasády jsou zaskleny izolačním trojsklem ve složení směrem od exteriéru 6 mm Float Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35, 16 mm rámeček Swisspacer černý + Argon 90 %, 4 mm Float Glass ExtraClear, 16 mm rámeček ­Swisspacer černý + Argon 90 %, 55.2 VSG ClimaGuard Premium2 Float Glass ExtraClear.

Administrativní komplex Vlněna se nachází jižně od historického centra Brna a sousedí s významnou komunikační osou „centrum města – Hlavní nádraží – Galerie Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka“.


Modulové fasády jsou osazené v komplexu Vlněna na objektech A, B, C a na krčku, který spojuje objekt C s objektem D. Na všech třech objektech a spojovacím krčku je celkem osazeno 1456 modulů včetně rohových. Tyto moduly pokrývají celkem plochu 12 242 m2. Na objektu A je celá plocha jižní a západní strany od ulice Dornych a objektu H provedena z modulů, a to od terénu až do 11. NP. Zbylé dvě strany objektu A, objekty B a C jsou osazeny moduly až od úrovně 3. NP do patra 10 respektive 11 u objektu A. Standardní rozměr modulu je 3 000 × 3 650 mm, ty kryjí asi 80 % všech ploch. Největší moduly, které jsou na fasádách objektů osazeny, mají rozměr 3 000 × 4 476 mm. Jedná se o moduly osazené ve 3. NP, které v sobě zahrnují i krytí stropní desky a podhledu stropu nad 2. NP a dále moduly, které kryjí železobetonové parapety balkonů, které se nepravidelně vyskytují na většině stran všech tří objektů od 8. NP výše. Rohové moduly mají standardní rozměry (1019 + 1019) × 3650 a největší (1019 + 1019) × 4476 mm. Dle architektonického návrhu jsou moduly v místě neprůhledných částí kryty z exteriérové strany smaltovaným jednoduchým sklem (odstín emailu na pozici 2 je RAL 7021), nebo kamennými deskami tloušťky 20 mm, které jsou před kompletně vodovzdorně uzavřené moduly předsazeny, ale zároveň jsou jejich součástí. Pro obklad byl architektem vybrán kámen mušlovec. Typický modul se skládá ze dvou polí na šířku, která jsou různá a řídí se umístěním modulu v půdoryse a tří polí po výšce, kde spodní pole začíná na úrovni podlahy a je vysoké 2050 mm, následuje průhledný nadsvětlík s výškou 750 mm a neprůhledné pole vysoké 850 mm. Atypické moduly mají navíc ještě jedno neprůhledné pole a to buď dole (moduly 3. NP) nebo ještě jedno pole nahoře (krytí balkonů a atiky v posledním podlaží).

Výroba jednotlivých dílců probíhala ve výrobním areálu společnosti PS BRNO v Brně – Chrlicích. Protože však asi 85 % modulů bylo osazeno kamenným obkladem, bylo nutné vyřešit jakým způsobem budou kamenné desky na neprůhledných částech ukotveny. Po obrobení hliníkových systémových profilů a jejich sestavení do rámu, byla do neprůhledné části rámu osazena ocelová konstrukce, kterou tvoří ocelový válcovaný profil L s navařenými čely z ocelového ohýbaného plechu tvaru L. Kamenný obklad na výše popsaný modul byl o celkové hmotnosti 150 kg a tvořily jej 4 kusy desek rozměru 415 × 1486 mm tl. 20 mm. Tyto desky nebyly osazovány na moduly ve výrobním závodě.

Administrativní komplex Vlněna se nachází jižně od historického centra Brna a sousedí s významnou komunikační osou „centrum města – Hlavní nádraží – Galerie Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka“.


Z rastrových fasád tvoří největší souvisle pokrytou plochu spojovací krčky mezi objekty A B a B C. Tyto fasády jsou staticky postaveny od 2. NP až k terase v 9. NP. Jedná se o celoprosklené plochy z průhledného a neprůhledného skla. Neprůhledné průběžné pásy jsou vždy v úrovni stropních desek o výšce 850 mm a ve svislých krajních polích navazujících na objekty o šířce 840 mm. Ostatní průhledná pole rastrové fasády jsou široká 1 500 mm a vysoká 2800 mm. Ve 2. NP navazují fasády obou krčků na rastrové fasády objektu B a C, které jsou zasunuty směrem do interiéru. Z rastrového fasádního systému je rovněž proveden společný parter, který začíná a končí na severní straně u výškové budovy A a tvoří jeden průběžný prosklený prstenec nadstavený v nadpraží kamenným obkladem až k plechové atice. Ve fasádách parterů je osazeno celkem 14 kusů jednokřídlových ven otevíravých dveří ze systému SCHÜCO ADS 70 HD zasklených oboustranně bezpečnostním izolačním dvojsklem. Na západní straně jsou do fasád parteru zasazeny dva celoskleněné manuálně otočné karusely. Od poslední příčky až po plechovou atiku je prostor pohledově obložen kamennými deskami. Desky kamenného obkladu jsou ze statického hlediska ukotveny na zavěšené hliníkové podkonstrukci. Výškové budovy areálu Vlněna byly prováděny ve dvou etapách s odstupem asi 1 roku. První etapa začala realizací opláštění objektů A a B v září roku 2018, druhá etapa, která zahrnovala mimo objektů D a E i objekt C, začala v květnu roku 2019 a montáž na objektu C začala v září 2019. Závěrem lze konstatovat, že opláštění výškových budov objektů A, B, C představovalo pro středisko hliníkových konstrukcí a fasád společnosti PS BRNO jednu objemově z největších zakázek, kterou středisko realizovalo přímo pro investora. Rovněž i množstvím modulů to byla největší zakázka v historii PS BRNO.

Ing. Petr Plachý
plachy@ps-brno.cz