Zaměřuje se také na významné dodávky ocelových konstrukcí, hliníkových prosklených plášťů a provětrávaných fasád. Předností společnosti je schopnost pozitivně reagovat na náročné požadavky investorů v České republice. Dále také neustále investuje do zkvalitňování svých služeb a dodržování co nejvyšší možné kvality dodávaných konstrukcí a staveb.

PS BRNO, s. r. o. realizovala jak základní nosnou ocelovou část, tak část opláštění objektu. Místo realizace díla bylo velmi stísněné, protože se budova B přistavovala za provozu obchodního centra, za provozu stanice metra C – Chodov i za provozu velmi frekventované autobusové zastávky městské hromadné dopravy Chodov.

Stavba měla specifické založení a statický model dotvarování a dosednutí stavby. Odvíjelo se to od základového podloží a jeho zvláštností. V části půdorysu se zakládalo v okolí tubusu metra a nad tímto tubusem, v části zase nad rostlým základovým podložím. Obvodový plášť musel vyhovět těmto specifikům a přenést svou konstrukcí tato specifika dotvarování a sedání stavby.

Dilatace a statika
Statický model obvodového pláště byl rozčleněn do tří samostatných dilatačních úseků. První část - plášť v 2. - 4. NP je zavěšen na primární ocelové konstrukci s navrženým pracovním průhybem 21 mm, druhá část stojí v 1.NP nad rostlým terénem a třetí část je založena nad tubusem metra a je zde řešena nejen dilatace k navazujícím plášťům, ale i zamezení přenosů vibrací od tubusu metra do primární nosné konstrukce. Nutnost velkých dilatací pod první dilatační částí vedla k rozdělení obálky na dva samostatné skleněné pláště s nespojitými sloupky po výšce, kde byl kladen velký důraz na detail s odvodem kondenzátů z fasády.

Tato dilatace je zakrytá za prostorovým plechovým prvkem fasády mimo část vstupu, kde bylo nutné řešit polohu napojení tak, aby mohl proběhnout pás skel až k hraně podhledu bez přerušení. V této části je dilatace svedena až k hraně podhledu a je řešena v rámci šikmých stěn tak, aby nebyla nikde patrná.

Pro dotvarování sloužilo pole na úrovni stropní tabule nad prvním nadzemním podlažím, kde byly suvné sloupky pro průběžné dotvarování. Časový scénář dotvarování se odvíjel od zatěžování stavby konstrukcemi a na montáž obvodového pláště bylo možno nastoupit až po dosáhnutí větší míry dotvarování po betonáži a dosažení nosnosti betonů stropních konstrukcí.

Zasklení
Dalším důležitým aspektem byl zvolený způsob zasklení. Architektovým záměrem bylo pojmout prosklené části pláště jako kobercové pole s nepravidelně volenými barvami výplní. Tohoto záměru se dosahovalo vložením speciálních folií s barevným potiskem do skladby skel.

Byly voleny barvy černá, zelená, bílá a čirá (bez folie). Koberec byl komplikovaně definován architektonickým rozvrhem. Pro zvýšení členitosti fasády byly veškeré barevnosti skel řešeny ve dvojicích odstínů barev ve dvou pásech po výšce skla. Pro administrativní a komerční prostory budovy byl požadován komfortní tepelný režim obálky a tedy požadavek trojskel, pro podružné místnosti a místnosti příslušenství byl požadován běžný tepelný režim obálky a tedy dvojskla.

Skla s barevným výrazem byla požadována ve 2., 3. a 4. podlaží, zatímco v přízemí bylo zasklení řešeno čirými skly. Výsledkem těchto požadavků byla velmi složitá permutace druhů skel, většinou plošně v rastru, skladebně 3x1 m. K dispozici musela být skla zcela čírá, dále v kombinaci čirá – bílá, čirá – zelená, čírá – černá a naopak bílá – čirá, zelená – čirá, černá – čirá, dále bílá – zelená, bílá – černá a naopak zelená – bílá, černá – bílá, a dále zelená – černá a naopak černá – zelená. To vše ve dvojsklech a trojsklech, v běžných polích i doměrových polích obvodového pláště. Toto činí 24 barevných kombinací.
Výše uvedené kombinace byly řešeny na extračirém skle provenience AGC Clear Vision (CV). Pokovení skel bylo voleno Stopray Vision 60T (SV60T). Aby bylo možno dosáhnout dobrého vjemu barevností, byly barevné folie laminovány do sestavy lepeného skla esg vsg CV 6.6.2+M SV 60T vsg a tyto sestavy umisťovány do výsledných dvojskel či trojskel. Dodavatel AGC požadoval, aby byla veškerá skla definována složením a rozměrem daleko před počátkem montáže, v podstatě jsme museli naprosto přesně určit skla 2,5 měsíce před dodáním. Toto kladlo velké nároky na projektové kapacity.

Dodávky skla byly uzpůsobeny sériovosti různých barev folií, takže na stavbu docházela skla nikoli po požadovaných částech stavby, ale dle odstínů na kobercovém rozvrhu barev. Odehrávala se tedy nahodilá montáž skel různě po fasádě podle toho, které barevnosti právě byly dodány.

Fasádní rastr
Rastrace fasády byla zvolená po 3 metrech a musel se řešit maximální povolený průhyb příčníku. Komplikace s průhybem se násobila použitím výklopných oken nového systému Schüco AWS 114 SG.SI na krajích i vprostřed pole a požadavkem na možnost umístění reklam a log nájemců v předem určených částech fasády.

Průhyby příčníků byly řešeny kombinací ocelových výztuh s občasným vynesením zatížení pomocí ocelového lanka do konstrukce v rámci dilatačního celku podlaží. Bylo požadováno počítat v definovaných polích s budoucím zatížením od skel nesoucích reklamní nápisy. Tato místa byla nahodile po ploše, stejně jako byla nahodile po ploše umístěna výklopná strukturální okna, mnohdy na ose rozpětí paždíků. Z těchto požadavků plynula velká projektová a výrobní mnohočetnost a pracnost jednotlivých sloupků a paždíků pláště.

Kombinace se zešikmenou atikou a třemi dilatačními částmi fasády vedla k natolik velké četnosti variant sloupků, že je 90 % z nich originálních a nelze je zaměnit za jiné ve zbylé části pláště. Ovšem při pohledu na budovu se musely tyto odlišnosti maximálně skrýt tak, aby plášť působil kompaktně. Veškeré úpravy rastrů byly provedeny na dílně, pro maximální zamezení jakýchkoliv nevzhledných úprav na stavbě.

Z hlediska vyráběných rastrových fasád byla tato fasáda projekčně i výrobně dosti atypická a velmi pracná.

Bondový obklad
Fasádu v posledním podlaží protíná šikmá bondová atika. Ta odděluje prosklenou průhlednou část od neprůhledné části se zadem provětrávaným obkladem s lepenými bondovými deskami. Primární ocelová konstrukce je poměrně řídká, proto ji bylo nutné doplnit o sekundární ocelovou konstrukci. K této konstrukci již bylo možné kotvit nosný rastr pro bondový obklad. Z části od patrového parkoviště je nosný rastr bondového obkladu kotven do C kazet.

Prostorový prvek fasády - Ribbon
Další zajímavostí fasády byl tzv. Ribbon (anglicky stuha nebo lem) což byl specifický plechový útvar vedený po povrchu fasády na jihozápadní a jihovýchodní straně kde končí šikmo vzhůru jdoucím výběžkem. Nosnou částí pro tuto konstrukci byla prostorová příhradovina zhotovená z hliníkových válcovaných profilů, opláštěná plechovou kazetou s povrchovou úpravou práškovým lakováním v lesklém provedení.

Zavěšení Ribbonu je v rámci všech tří dilatačních celků a respektuje jednotlivé posuvy konstrukce fasády i vzájemné dilatace, navíc je v prostoru vedle vstupu opatřeno natolik pevným kotvením a zesílením konstrukce, aby se splnil požadavek na možnost zatížení sedící osobou. Spodní a v zavěšené části boční část tohoto útvaru byla opatřena nikou, ve které bylo umístěno speciální přisvětlení fasády pomocí LED pásků. Nika byla vyložena mosazným plechem Byly použity LED pásky firmy TRON pro venkovní použití s krytím IP64, výkonem 120W a definovaným odstínem světla.

Závěr
Celkově fasáda působí velmi prostě a křehce. Na první pohled není v žádném případě rozeznatelné, jak atypicky velké množství práce bylo třeba pro zhotovení vynaložit. S ohledem na okolní stavební podmínky, náročný časový harmonogram a zejména složitost navrženého projektu byla prokázána schopnost dodavatele, společnosti PS BRNO, s.r.o., realizovat takto obtížný projekt k maximální spokojenosti investora i uživatelů objektu.
Je třeba říci, že výsledek v každém ohledu stojí za to.

PS BRNO, s. r. o.
Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
tel.: +420 544 509 000, fax: +420 544 509 030
e-mail: psbrno@ps-brno.cz , www.ps-brno.cz