Stávající čtyři objekty business centra nově postavená budova uzavírá a stává se jejich doménou. Je samostatně stojící budovou složenou ze dvou hmot: osmipodlažního nižšího objektu a dvanáctipodlažní věže, která má na střeše dvanáctého nadzemního podlaží (ve 13. NP) situované technické místnosti objektu. Přízemí objektu bude sloužit komerčním jednotkám, nadzemní podlaží administrativním prostorám a dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkování a technické místnosti.

Budova plní veškeré požadavky dnešní doby a je plná moderních technologií. Nachází se v ní např. sofistikované výtahy reagující na vstup lidí, kteří v objektu pracují nebo zde najdeme kompletní kontrolu osvětlení celého objektu. Budova je monitorovaná a vše je možné na základě požadavků kontrolovat. Objekt bude certifikovaný v LEED (LEED je certifikační systém kvality a udržitelnosti), ze kterého vyšly tyto požadavky: velice kvalitní zasklení objektu s vysokou propustností světla a malým tepelným ziskem, relax zóna pro ­teamové aktivity nájemců, kolárna pro cyklisty s hygienickým zázemím, pobytová terasa, využívaní dešťové vody, dobíjecí stanice pro elektromobily. Objekt reaguje i na dnešní složitou dobu ohledně energií a je připraven na blackouty se 100% zálohou pro vysoký komfort nájemníků.
Investor, společnost Infond, usiluje o získání certifikátu LEED Gold Core and Shall.

O BUDOVĚ
Objekt „E“ dotváří areál Brno Business Park. Budova splňuje všechny požadavky na univerzální administrativní budovu vycházející z osvědčeného konceptu „H“. Plocha plnoformátového patra je cca 1200 m2. Plocha exkluzivního patra je 830 m2. Objekt je pre-certifikovaný jako jediný v Brně stupněm LEED GOLD. To, že budova splňuje přísná kritéria certifikace, je pro Brno zárukou, že tento projekt dosahuje těch nejvyšších kancelářských standardů.

Vzduchotechnika
Větrání kanceláří je zajištěno dvěma VZT jednotkami umístěnými ve venkovním prostředí, na střeše objektu. Vzduch je distribuovaný přes chladicí trámy a je upravovaný a přiváděný (odváděný) centrální šachtou do jednotlivých podlaží. Přidružené prostory toalet, kuchyněk popř. technických místností a CHŮC jsou řešeny samostatnými systémy VZT. Větrání garáží je řešeno vzduchotechnickou jednotkou osazenou na střeše v úrovni 13. NP.

Chlazení
Zdrojem chladu jsou dva stroje s odděleným výparníkem AERMEC NRB2200X°°°A°°°00ZZ, každý o výkonu 637,2 kW – celkem 1 274,4 kW, E.E.R. 3,14 W/W při 7/13°C, el. příkon 203,2 kW.
Jednotky jsou v provedení se zvýšenou účinností. Umožňují tzv. noční režim (snížení hluku v nočním provozu). Hladina akustického výkonu při 100% zatížení: Lw=94,2 dB(A). Akustický tlak v 10 m ve volném prostředí 61,7 dB(A). Chiller má garantovaný provoz do -10 °C, vzhledem k fyzikálním vlastnostem chladiva při nižších teplotách provoz není možný ani na snížený výkon – stroj je při teplotách po -10 °C mimo provoz.
Zdrojem chladu pro celoroční provoz je kompaktní stroj s integrovaným freecoolingem ­AERMEC NRB0800XF°A°J°AC + P8 o výkonu 196,9 kW, E.E.R. 2,53 W/W při 7/13°C, s integrovaným oběhovým čerpadlem a akumulační nádobou o objemu 600 l. El. příkon 77,8 kW. Stroj je zálohovaný z dieselu. Stroj je vybavený freecoolingem, aby byl možný provoz až do teploty -20 °C.
Chlazení kancelářských prostor zajišťují kazetové FC Aermec ­FCLI s invertorem a integrovaným třícestným ventilem ve dvoutrubkovém provedení vystrojené mřížkou GLFI10. Teplotní spád chladné vody je 7/13 °C.

Vytápění
Jako zdroj tepla pro objekt je plynová kotelna II. kategorie, umístěná na střeše. V kotelně je sta­cionární plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas® 600D. Jedná se o tzv. dvojče – kotel složený ze dvou kotlových jednotek o výkonu 600 kW při teplotním spádu 40/30 °C (556 kW při 80/60 °C). Celkový výkon kotelny je 556 kW. Kotel je vybavený regulací TTE sada GLT Modul 0-10V, která zajišťuje ovládání od nadřazené MaR prostřednictvím ovládání přes 0-10 V. Plynový kotel bude připravovat topnou vodu pro otopná tělesa a VZT zařízení.
Ohřev TV je zajištěný lokálně elektrickými ohřívači. Vytápění prostor bude pomocí otopných těles podél fasády objektu. Pro vytápění se používá zemní plyn. Zdrojem zemního plynu je veřejný STL plynovod DN 100, který je vedený podél kruhového objezdu na Londýnském náměstí. Provozní tlak plynovodu je 100 kPa. Objekt je napojený přípojkou STL d50 v délce 3 bm.

Elektroinstalace
Objekt je napojený na distribuční síť VN 22 kV E.ON Distribuce, a. s. Nová trafostanice je tvořená rozvodnou VN, dvěma stanovišti transformátorů do 1000 kVA, hlavní rozvodnou NN a zálohovanou rozvodnou NN. Vedle trafostanice je strojovna náhradního zdroje – dieselagregátu o maximálním výkonu do 800 kVA. Náhradní zdroj zajišťuje kompletní zálohování budovy v případě výpadku napájení z venkovní sítě VN nebo poruchy či revize na elektrickém zařízení.

Opláštění objektu
Nižší osmipodlažní objekt je v rozsahu 2. až 8. NP ­osazen pásovými okny ze systému ­SCHÜCO AWS 75 SI+, do kterých jsou vsazena skrytá okenní otevíravě-sklopná křídla ze systému AWS 75 BS SI+. Zasklení oken je z izolačního ­protislunečního ­trojskla COOL-LITE Xtreme 70/33 se světelnou propustností 63 % a součinitelem prostupu tepla Ug=0,5W/m2K.
Pásová okna lemují téměř celý půdorys podlaží nižšího objektu. Nároží budovy je provedeno střídavě z vyzdívky s KZS a ze strukturálně slepených skel. Toto střídavé provedení je jak v horizontální rovině v rámci podlaží, tak po patrech nad sebou.
Vyšší dvanáctipodlažní ­objekt je opláštěn sloupko-příčkovou za­­věšenou fasádou ze systému ­SCHÜCO FWS 50 HI. Na celém plášti věže se od 2. NP pravidelně střídají průhledné a neprůhledné prosklené pásy, které tvoří jednolitý skleněný celek místně přerušený bílým svislým pruhem vždy v rámci jednoho podlaží. V průhledných pásech jsou místně osazena skrytá otevíravo-sklopná okenní křídla ze systému SCHÜCO AWS 75 BS SI+. Zasklení v průhledných částech fasády je stejně jako u pásových oken z izolačního protislunečního trojskla COOL-LITE Xtreme 70/33 se světelnou propustností 63 % a součinitelem prostupu tepla Ug=0,5W/m2K. Některá okenní křídla jsou zasklena izolačním trojsklem se smaltovaným potiskem vzor WEST ­STEEL Rv-w4,5-t5 s barvou tečky RAL 9003. Stejný potisk je i na neprůhledném skle v parapetní části pod okenním křídlem. Takto jsou tvořeny již dříve zmiňované svislé bíle pruhy. Zaklení parapetních částí je z neprůhledného izolačního dvojskla, kde na pozici 4 je nanesena RAL v odstínu 7043. Všechna nároží věže jsou osazena polygonálně zalomeným rastrem fasády. Celá fasáda věže je zalištována hliníkovými lištami v odstínu RAL 7043 mat.
Parter celého objektu je z rastrové fasády ze systému SCHÜCO FWS 50 HI, kde jsou místně osazena elektricky ovládaná sklopná okna ze systému SCHÜCO AWS 75 BS SI+, osazená systémem TIP TRONIC. Okna jsou ovládána pomocí tlačítka osazeného na přilehlém sloupku.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Dopravní napojení objektu je realizováno ze stávajícího dopravního systému BBP I. a II. (Londýnské náměstí). Objekt BBP III. je součástí areálu Brno business centra mezi ulicemi Heršpická, Jihlavská a Vídeňská. Řešená část areálu se nachází při křižovatce Jihlavská – Heršpická a navazuje na již dokončené etapy výstavby při ul. Vídeňské. Přes tuto část je rovněž dopravně napojená světelně řízenou křižovatkou na síť místních komunikací v ulici Vídeňské.

Investor stavby: Infond a. s.
Generální projektant: K4 a. s.
Gen. dodavatel: PS BRNO, s. r. o.