Rychlé a kvalitní zpracování výstupů v souladu s technickými předpisy je předpokladem pro efektivní rozhodování v oblasti požadovaných oprav v záruční lhůtě. Motto „Dnes zavoláte, zítra měříme a pozítří dodáme výsledky“ je základem pro nabízené služby za velmi příznivé ceny.

Každého vlastníka a správce komunikací zajímá, v jakém stavu má svůj majetek a kolik finančních prostředků bude muset vynakládat v průběhu následujících let na jejich opravy. V rámci hospodaření s vozovkou jsou sestavovány dlouhodobé plány údržby a tím i rámcové rozpočty spojené s udržitelností očekávaného stavu komunikací. Významným aspektem v rámci hospodaření s vozovkou je sledování stavu komunikací u nových staveb nebo modernizace vozovek před předáním do užívání od zhotovitele a v průběhu záruční lhůty.

Pro každého správce nebo investora je velice důležité, v jakém stavu je daná komunikace při předání stavby. V tomto směru je již obecným standardem stanovena povinnost zhotovitele provádět zkoušky shody hotové vrstvy dle normy ČSN 73 6121 a předkládat odpovídající protokoly o protismykových vlastnostech, nerovnosti povrchu, příčném sklonu a dalších hodnotách proměnných parametrů.

Dalším okamžikem, který je z pohledu vlastníka a správce komunikací důležitý, je sledování stavu komunikací v průběhu záruční lhůty a hlavně v období před uplynutím záruční lhůty. V tomto mezidobí se jeví jako velice výhodné průběžně sledovat a rychle, objektivně vyhodnocovat stav povrchu komunikace.

Nicméně tímto možnosti využití sledování stavu proměnných parametrů komunikací nekončí. Důležité jsou také záznamy o stavu vozovky, která byla vybrána jako objízdná trasa a na které se očekává velké zvýšení dopravní zátěže, před uzavírkou a po jejím ukončení.

Společnost VARS BRNO a. s. pro sledování proměnných parametrů komunikací nabízí pro své zákazníky, zabývající se správou a údržbou dálnic, i jejich výstavbou, řešení pro plynulý a komplexní sběr dat o komunikacích a jejich následné zpracování do parametrů a výstupů předepsaných obecně uznávanými předpisy a normami.

Unikátní vozidlo CleveRA CAR
V rámci nabídky svých služeb je společnost schopna rychlé, operativní reakce na požadavky zákazníka, realizovat odpovídající rozsah měření a provést jejich rychlé a objektivní vyhodnocení. Vozidlo se pohybuje převážně v České republice, proto lze kalkulovat s jeho  rychlou dostupností.

Ve společnosti se řídíme heslem „Dnes zavoláte, zítra měříme a pozítří dodáme výsledky.“ Sběr dat je realizován prostřednictvím multifunkčního vozidla CleveRA CAR, vyrobeného švédskou společností Ramboll, které se svojí technologickou výbavou zásadně posouvá možnosti v oblasti měření proměnných parametrů. Vozidlo je vybaveno specifickými senzory pro měření parametrů IRI, MPD a dále systémem pro automatickou analýzu poruch povrchu komunikací, systémem přesného laserového 3D skenování LCMS kanadské firmy Pavemetrics.

Vozidlo je vybaveno systémy ­GNSS/INS pro geolokalizaci měřených údajů, pomocí něhož lze získat s využitím metody GPS RTK okamžitou polohu vozidla při sběru dat a tím zajistit automatické snímání požadovaných parametrů v odpovídajících síťových uzlech komunikací daných souřadnicemi GPS. Dále v rámci následného zpracování záznamů GNSS/INS umožňuje zpřesnit dráhu vozidla i v místech se špatným příjmem signálu GPS, např. v tunelech včetně výpočtu všech podrobných parametrů dráhy vozidla a prostorové orientace senzorů – např. příčného a podélného sklonu.

Součástí měřicího vozu je systém pro pořizování videopasportu. Dopředná a zpětná kamera umožňuje sbírat obecně orientované snímky povrchu komunikace, nebo jejího okolí, podle toho, co je v daný okamžik požadováno. SW vybavení umožňuje zpracovávat snímky v rámci videopasportu pro dokumentaci poruch povrchu komunikace, nebo např. svislého dopravního značení. Diagnostiku multifunkčním vozidlem je možné provádět za plného provozu bez omezení plynulosti dopravy. Díky používané technologii LCMS lze provádět měření s omezením kvality videosmímků i v nočních hodinách.
Při výpočtu klasifikace stavu vozovek jednotlivých měřených úseků jsou používány parametry IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody, makrotextura, které jsou současně porovnávány s parametry při uvedení vozovky do provozu.
Změření parametrů vozovky před zahájením provozu a v jeho průběhu, např. před ukončením záruční lhůty, nám umožňuje porovnávání změn na vozovce v čase a stanovit, zda proměnné parametry odpovídají standardnímu vývoji degradace povrchu vozovky a další požadovaným kri­tériím.

Měření každé prasklinky
Velmi významnou součástí prováděného zpracování měřených dat je sledování změn jednotlivých poruch v čase na konkrétním místě vozovky, které je možno realizovat pomocí automatického vyhodnocení snímků LCMS.
Výhodou sběru dat o poruchách systémem LCMS s jejich automatickým vyhodnocením je především to, že poruchy jsou sbírány a hodnoceny v jejich skutečné poloze, tvaru a ploše, dále jsou měřitelné, na komunikaci je znám celkový objem trhlin a lze přesně stanovit náklady na opravu. Na základě degradačních křivek lze stanovit další rozvoj poruch a vyčíslit dodatečné náklady na jejich „odloženou“ opravu, pokud nebudou opraveny hned. Ve spojení s dalšími parametry z měření multifunkčním vozidlem je možné klasifikovat stav komunikací přesněji než jen podle poruch vozovek. VARS BRNO a. s. má k tomu zpracovanou vlastní metodiku hodnocení využívající kombinačních indexů bezpečnosti, komfortu a stavu.

Co tedy zákazník dostává za výstupy z provedeného měření?
Poté, co jsou výstupní data z multifukčního vozidla CleveRA CAR zpracována podle stanovené metodiky, jsou vypracovány závěrečné protokoly a výsledky jsou prezentovány prostřednictvím komplexních výstupů ať už v tištěné podobě nebo prostřednictvím aplikačních modulů systému CleveRA.

V modulech systému CleveRA jsou prezentovány výsledky nad mapovým podkladem, kdy jsou jednotlivé měřené úseky klasifikovány podle měřených parametrů a následně lze zobrazit videosnímky, snímky ­LCMS prostřednictvím detailního náhledu. Výstupem technologie jsou měřené a vypočítané parametry v tabulkové, grafické formě v papírové nebo počítačové – webové prezentaci. Mezi základní výstupy lze zařadit šikmé dopředné a zpětné snímky, ortofoto povrchu komunikace, digitální prostorový model vozovky, vektorové liniové a plošné vyjádření identifikovaných poruch vozovky, klasifikace stavu komunikací do 5 stupňů kvality a plány údržby a návrhy oprav.

Co říci závěrem?
Objektivní sledování parametrů kvality a stavu vozovky z našeho pohledu může významně pomoci k rychlému a efektivnímu rozhodování při plánování oprav. Včasná diagnostika poruch s objektivním vyhodnocením může vést k odhalení počínajících problémů, které lze ještě v záruční lhůtě, s výrazně nižšími náklady, opravit.

A co je nejdůležitější nabízíme služby špičkového zařízení za české ceny a rádi vám naše řešení představíme podrobněji.