Zvýšená poptávka po potravinách, vodě, hygieně, ochraně zdraví, dopravě a energii při omezených zdrojích a potřebě zachovat přírodu generuje trvalou poptávku po konzultačních službách. Ty jsou pak v převážné míře předmětem veřejného zájmu (investic) a tedy součástí veřejného zadávání. Konzultační služby v tomto pojetí jsou technologicky založené intelektuální služby pro stavby a životní prostředí. Aktivity společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s., která je součástí skupiny SWECO, jsou rovněž mimo tyto trendy ovlivňovány ekonomickou krizí a snížením investičních aktivit. Jak na současné trendy reaguje vedení společnosti, jsme se ptali předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Miroslava Kosa, CSc., MBA.

Jak pociťujete projevy ekonomické krize v současné době?

V oblasti konzultačních služeb krize teprve přichází v průběhu roku 2010. Plíživě, ale velice sofistikovaně vzhledem k budoucnosti. Konzultační služby jsou primárně navázány na dlouhodobé strategie rozvoje a zkvalitňování infrastruktury, jejichž role byla v poslední době rozvalena a trvale se podceňuje nezbytnost dlouhodobé projektové přípravy u velkých infrastrukturních projektů. Bohužel k finanční a následně ekonomické krizi se v ČR připojila i krize morálky. Plně platí výrok T. ­Bati z roku 1932: „To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ Důsledky současného nepříznivě se vyvíjejícího stavu pociťujeme, ale nezbytně se připravujeme na ještě složitější situaci na trhu. A jak se říká, připraveným štěstí přeje.     

Kde vidíte možnosti stabilizace konzultačních společností a co je potřeba učinit?

Je všeobecně známo, že pro projekt je rozhodující výběr správného a kvalitního konzultačního inženýra. Konzultant je v přípravné i implementační fázi vysoce kritickým činitelem pro úspěch projektu, přitom náklady na jeho činnost jsou pouze v jednotkách procent rozpočtu projektů. Odpovědným investorům už dochází, že co nejkvalitnějším výběrem konzultanta zajistí co nejefektivnější využití disponibilních a výhledově trvale „omezených“ finančních zdrojů. No a konzultační společnosti nabízející řešení „Best value for money“ budou mít stabilní tržní pozici. Je však nutné investovat do kvality, inovací a souladu řešení s trendy, a tak posilovat uplatnitelné know-how. V tomto vidím perspektivu dobré konzultační a projektové společnosti.

To ale přece nestačí, je potřeba pro tento přístup vytvořit legislativní podmínky.

Plně souhlasím. Výběr konzultačního inženýra je tak významný, že v zahraniční praxi je proces jeho výběru detailně metodicky propracován a je zcela odlišný od případů nákupu zboží nebo dodávek staveb. Bohužel do platného zákona o zadávání veřejných zakázek se tyto standardní metodiky doposud neprosadily. Současná diskuze o novelizaci zákona je ideální příležitostí prosadit do naší legislativy mezinárodní praxi, nechci nějaká amatérská řešení vzniklá v časové tísni. Věřím, že k tomu přispějí informační aktivity CACE, které se rozbíhají. Je nutné provést transpozici směrnice EU 2004/18 do domácí legislativy v oblasti konzultačních služeb v souladu s pozičním dokumentem asociace EFCA k výběru konzultačních služeb. CACE v současné době připravilo překlad tohoto velevýznamného dokumentu. Výběr je pak založen na hodnocení kvality služeb a ceny (metodika se označuje Quality and Cost Based Selection (QCBS)). Způsob byl převzat do praxe v řadě států a organizací jako Světová banka, EBRD, EIB.

Můžete upřesnit, co bude hnací silou rozvoje oboru vodovodů a kanalizací, kde převážně pracujete?

Obor vodovodů a kanalizací (VaK) stojí před zcela novou etapou svého vývoje, která se týká provozních nákladů a hodnoty základních prostředků. Tyto výzvy vyplývají z probíhající klimatické změny a snahy o její potlačování. Ve svém konečném důsledku se promítají do požadavku na minimalizaci uhlíkové stopy, jejíž výše je především určována spotřebou elektrické energie. Rostoucí cena energie vede ke zvyšování provozních nákladů. Následně tento stav může podkopávat profitabilitu vodárenských společností, současně zvyšuje kapitálové náklady a snižuje dostupnost kapitálu. Proto je nezbytné hledat projektová řešení, která zajistí minimalizaci provozních nákladů při minimálních investičních nákladech, kombinovaných s minimální uhlíkovou stopou a konzistentní schopností využít určitou obnovu zdrojů. Tyto přístupy se označují jako „­Sustainable engineering and ­design“, neboť v oblasti projektování, konstrukce, koncepčních řešení je jedině možné zakotvit základy budoucích řešení. Jde o zásady založené na úspoře surovin, přednostním využívání obnovitelných přírodních zdrojů, materiálově a energeticky méně náročných technologií a dosahování vyššího ekonomického efektu za současného snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Jak se na změnu charakteru konzultačních služeb připravujete?

Zaměřujeme se na rozvoj kvality, inovací a udržitelných řešení v našich projektech. Pomocí projektu OPPA investujeme do dalšího znalostního vybavení společnosti, významně pomáhá i mateřské SWECO. To nejsou fráze, prostě se školí, kupuje nový SW, sledují se moderní technologie, upravují vnitřní předpisy. Kvalita a optimální řešení vstupují do projektů. Nejde však jen „Sustainable engineering and design“ nabízet, ale rovněž se tak sami chovat. HYDROPROJEKT CZ vyhodnocuje od roku 2007 svoji uhlíkovou stopu asi jako jediná konzultační společnost v ČR.

Dostaví-li se vámi vyhodnocené výhledové podmínky a prosadí-li se změna veřejného zadávání konzultačních služeb, jak se změní tržní situace ve vašem oboru?

Nejde jen o obor konzultačních služeb, změní se celý projektový cyklus stavebnictví obecně. Např. očekávám vyšší uplatnění systému Design-Build, tedy začlení stavebních společností do přípravy projektů. HYDROPROJEKT CZ bude připraven jak metodicky, tak i znalostně. Zároveň se tak zúročí naše současné aktivity do konkurenční výhody před ostatními projektanty. Dnes je uplatňujeme převážně na zahraničních projektech. Na domácím trhu se tak prosadí pouze silné a připravené konzultačních společnosti. Věřím, že jednou z nich je a bude HYDROPROJEKT CZ a.s.             

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Hydroprojekt CZ  a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
tel. 261 102 242
e-mail: praha@hydroprojekt.cz, www.hydroprojekt.cz