Právě nyní zde vyrůstají hned dva prefabrikované skelety, které v budoucnu zajistí v severní části přístavby rozšíření podzemních parkovacích ploch  a obchodního skladu společnosti a v části jižní bude dostavbou navýšena kapacita obchodních prostor domu a postaven zde bude zcela nový parkovací dům. Dojde tak ke všestrannému zlepšení komfortu a nákupních podmínek pro zákazníky IKEA. Dodavatelem nosného systému a hrubé stavby je společnost Prefa Praha a.s.

Konstrukční systém stavby

Půdorysné rozměry přístavby v severní části objektu činí 31,8 x 84 m. Výška betonové konstrukce je 15,65 m. Objekt přístavby je dvoupodlažní. Stropní konstrukci mezistropu ve směru délky tvoří stropní průvlaky šířky 55 cm a výšky 1 m včetně nadbetonávky. Průvlaky jsou délky 6 m a jsou navrženy z betonu C45/55.
Na lokální konzoly průvlaků jsou uložena příčná stropní žebra výšky 1,0 m včetně nadbetonávky. Stropní žebra délky 15,4 resp 13,9 m jsou lichoběžníkového příčného řezu se šířkou základny 30 cm. Jsou navržena z předem předpjatého betonu C50/60. Osová vzdálenost žeber je 2 m.
Na ně se ukládají filigránové desky tl. 6 cm z betonu C30/37, které se přebetonují nadbetonávkou tl. 9 cm z betonu C25/30 do celkové tloušťky desky 15 cm.
V krajích a v dilataci jsou železobetonová žebra obdélníkového tvaru tl. 30 cm z betonu C35/45.
Střešní konstrukce je tvořena střešními průvlaky a vazníky. Střešní průvlaky jsou ve směru šířky přístavby a jsou délky 15,4 m resp. 13,9 m. Střední průvlaky jsou obdélníkového průměru 35 x 140 cm a jsou z betonu C45/55. Krajní průvlaky příčného řezu 30 x 120 cm jsou z betonu C35/45.
Na průvlaky jsou uloženy střešní vazníky. Vazníky z předem předpjatého betonu C50/60 jsou sedlového tvaru délky 24 m a výšky v hřebeni 140 cm. V příčném řezu jsou tvaru „I“. V modulu M-O a na ose 25, kde je vzdálenost sloupů a průvlaků 12 m, jsou navrženy železobetonové vazníky tvaru „T“ a výšky 80 cm. Jsou navrženy z betonu C35/45.
Objekt „severní přístavby“ je doplněn ve fasádě obvodovými soklovými panely obdélníkového tvaru 35x97cm.
Sloupy přístavby mají čtvercový průřez 55x55 cm a jsou navrženy z betonu C45/55 resp. C50/60.
Součástí konstrukce jsou také dilatační profily. Objekt přístavby je oddělen od stávajícího objektu dilatační spárou šířky 50 mm. Také samotný objekt přístavby je rozdělen v ose I na dva dilatační úseky délky 48 a 36 m. Šířka této dilatační spáry je 30 mm. Do připravených drážek v nadbetonávce se po vyzrání betonu osadí dilatační profily, které umožní vodorovný dilatační posun ±20 mm a přenesou bodovou sílu z kola vysokozdvižného vozíku do 70 kN.

Jižní objekt je jednolodní, dvoupodlažní a jeho půdorysné rozměry činí 16 x 84 m. Do jeho východní části budou rozšířeny obchodní prostory a v západní části vyroste zbrusu nový parkovací dům. Je pro něj využit obdobný konstrukční systém, jako je tomu u severní části přístavby, pouze stropy zde vytvoří stropní panely Spiroll. Oba objekty jsou založeny na pilotách. Součástí parkovacího domu je také výstavba nájezdového monolitického rondelu, včetně dvou výtahových šachet a schodiště. Na výstup z výtahů navazuje spojovací krček, který propojuje parkovací dům s obchodní částí.

Dostavba areálu předpokládá se zvýšením počtu návštěvníků využívajících automobilovou dopravu z 2300 za den (oboustranný pojezd osobních automobilů 4600) na 3200 za den (oboustranný pojezd 6400 osobních automobilů/den) v denní době. Jedná se tedy o zvýšení 1000 automobilů/den (oboustranný pojezd 2000 osobních automobilů/den). Počet zásobovacích nákladních automobilů (kamionů) se z dosavadního počtu 6 – 7 kamionů může zvýšit maximálně o 1 – 2 kamiony denně.

Společnost Prefa Praha se již dříve podílela dodávkami svých výrobků na vzniku mnoha zajímavých staveb v rámci celé ČR. Za všechny bychom zde rádi jmenovali například světoznámý tzv. Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží nebo nový stadion fotbalistů Slavie Praha v Praze – Vršovicích.
I v současném období krize společnost Prefa Praha neustále rozšiřuje portfolio svých výrobků a činností. K základnímu sortimentu firmy patří stropní panely Spiroll, filigránové stropní desky, vazníky, TT desky, železobetonové sloupy, průvlaky, poloprůvlaky, stěny, schodiště, mostní prvky, římsy nebo silniční panely. V posledním období společnost s úspěchem odzkoušela výrobu tzv. „Tybinků“ pro výstavbu tunelového ostění realizovaného metodou TBM.
Firma provádí také komplexní dodávky vlastního skeletového systému na klíč, včetně zajištění veškerých projekčních činností. Neméně atraktivní je v jejím podání i výstavba rodinných domků na klíč z prefabrikovaných prvků. Hrubá stavba vašeho příštího domova může stát již do 4 týdnů!

S využitím materiálů
Prefa Praha a.s.

Ivo Románek

PREFA PRAHA a. s.
Průmyslová 5, 108 00 Praha 10
tel.: 281 031 111, fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz, http://www.prefa-praha.cz