Ochrana Zálezlic se buduje v rámci Programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II. Celkové náklady stavby dosáhnou 47 miliónů Kč.

Zálezlice se staly jedním ze symbolů povodní v roce 2002. Voda z Vltavy a Labe tehdy zasáhla dvě třetiny domů, na čtyři desítky jich muselo být strženo. „Po deseti letech od neštěstí začnou v místě stavební práce. Jde o jednu z mimořádných zakázek, které si nesmírně vážíme a jsme rádi, že se pustíme do projektu takového typu,“ komentuje příležitost Martin Borovka, generální ředitel EUROVIA CS.

Patron s velkou vůlí
Nebývá tradicí, že by stavební projekt měl svého patrona. V případě Zálezlic však jde o výjimku. Na práci „dohlédne“ paralympionik Jiří Suchánek, který reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Londýně ve stolním tenise. Zálezlice i Jirka mají velmi podobný osud. Díky své vůli a velkému úsilí se dokázali vypracovat z naprostého dna, kde se shodou nenadálých okolností ocitli. Obec po povodních někteří navrhovali srovnat se zemí, Jirka bojoval s těžkými zraněními po své autonehodě, kdy si zlomil krční páteř a zůstal upoután na vozík. I přes postižené nohy i ruce se naučil samostatnosti.

Dva ochranné valy
Protipovodňová ochrana je navržena jako zemní hráz, kterou tvoří dva na sebe kolmé valy s orientací ve směru východ – západ a sever- jih. Případné průsaky budou eliminovány těsnícím kobercem na návodní straně severního valu a jílocementovou podzemní těsnící stěnou.

V rámci jednotlivých regionů poptávka po podobných projektech roste. V letošním roce dokončila EUROVIA CS například výstavbu protipovodňových opatření v Třebíči, která mají v případě velké vody ochránit cenné historické jádro.

Informace o stavbě:
Celková délka 1 536,65 m
Výška 4,50 m
Šířka koruny hráze 3,00 m.
Svahy zemních valů jsou navrženy ve sklonu 1: 2,5

V rámci provádění zemních prací budou realizovány tyto práce: skrývka humusu (vč. podorniční vrstvy): 23 325 m3, výkop pro těsnící koberec: 13 138 m3, násyp zemní hráze 86 316 m3, násyp silničního tělesa (SO 03 a04) 4 485 m3, ohumusování a obnovení kulturní vrstvy 10 492 m3, rozprostření ornice 12 726 m3