Všechny tyto stavby vznikly s přispěním prefabrikovaných konstrukčních systémů, které vyrobila společnost Prefa Praha a.s. O tom, že firma s více než osmdesátiletou historií nezahálí ani nyní, vypovídají nejlépe její současné aktivity. Ty představují značný podíl na vzniku hned čtyř významných staveb. První z nich je výstavba logistického areálu pro světoznámého výrobce hraček – společnost Lego v průmyslové zóně v Kladně a druhou pak stavba výrobního, logistického a administrativního centra v polském Walbrzychu pro firmu Ronal, která produkuje litá kola pro automobilový průmysl. Další dvě důležité stavby pro průmysl vznikly na území našeho největšího souseda SRN.

Výstavba logistického areálu s názvem Lego Kladno Future Development sestávala z realizace celkem deseti objektů. Čtyři z nich budou sloužit administrativním účelům, v dalších čtyřech jsou soustředěny výrobní kapacity a poslední dvě haly jsou určeny pro skladové hospodářství. Celková zastavěná plocha dostavby činí 43 350 m2 a nově areál disponuje také 320 parkovacími místy. Prefa Praha provedla tuto zakázku pro generálního dodavatele stavby Metrostav a.s., konkrétně její divizi 3. Stavba byla zahájena na přelomu měsíců července a srpna loňského roku. Vedoucí obchodního odboru Prefy Praha pan Kropík k tomu dodává: „Výstavbu zajišťoval tým našich pracovníků pod vedením naší projektové manažerky Ing. Arch. Hany Jemelíkové. Na projektové přípravě, která trvala asi měsíc, se podílely čtyři projekční firmy. Výrobu a dodávku prefabrikovaných dílců pak zajišťovaly společnosti Prefa Praha a ŽPSV z výrobních závodů v Liticích a Čerčanech. Vzhledem k velmi napjatým dodacím termínům byla stavba velmi náročná na koordinaci a návaznost jednotlivých subdodávek. Zejména v počátcích stavby proto akce vyžadovala zcela mimořádné nasazení našich pracovníků. Ti osvědčili své manažerské a komunikační dovednosti a za pouhých třináct týdnů bylo zadavateli všech deset objektů předáno s jeho konstatováním „Bez vady“. Uvědomíte-li si, že pokuta za každý den zpoždění stavby činila půl miliónu korun, pak je zřejmé, pod jakým tlakem náš projektový tým pracoval. Je proto o to cennější, že celou situaci zvládl na výbornou.“

Další významné projekty pod vedením Prefy Praha se zrodily v zahraničí, konkrétně jeden v jihopolském městě Walbrzychu a dva na území SRN. Ve Walbrzychu se pracovníci společnosti podíleli na výstavbě výrobního, logistického a skladového zázemí pro nadnárodního výrobce litých kol pro automobily – společnost Ronal. Podrobnosti projektu dále upřesňuje pan Kropík: „Role manažera projektu se za naši společnost ve Walbrzychu zhostil takříkajíc „na jedničku“ Ing. Dalibor Hansel. Úkolem jeho týmu byla výstavba šestilodní haly až o třech podlažích. Stavba je založena na prefabrikovaných patkách, které jsou součástí sloupů o výšce 15 m. Celková hmotnost sloupů a patek činí 20 tun. Konstrukční systém je vaznicový s délkou vaznic 12 m a s vazníky o délce 26,5 m. Dvě lodě haly budou využity pro administrativně-technické prostory, přičemž stropní konstrukci těchto až třípodlažních vestaveb tvoří panely Partek s výměrou přes 9 000 m2. Je to bezesporu největší samostatně stojící hala, kterou jsme kdy stavěli. Na stavbu konstrukce jsme spotřebovali 11 000 m3 betonu o celkové hmotnosti 23 750 t, což představuje asi tisícovku nákladních automobilů, které musely dopravit betonové prvky z Prahy do Walbrzychu. Některé stavební prvky se vyráběly i v závodu prefabrikace ŽPSV v Liticích ve východních Čechách. Celkem bylo použito na 3 500 stavebních prvků. Stavba je zvláštní i způsobem založení. Vzhledem k tomu, že jde o prefabrikované sloupy s patkami, nebylo třeba provádět pilotáž, takže se výstavba značně urychlila a mohla probíhat i v zimě. Výraznou komplikací však byl silný vítr, který značně ztěžoval montáž stěn o ploše 30 m2. Inženýring řemeslnických prací pro nás zajistila sesterská společnost HEBERGER CZ (PREFA PRAHA spadá pod společnost HEBERGER DE). Statiku a projekci zajistila společnost KBS, s. r. o. Montáže provádělo dvanáct pracovníků pod vedením dvou stavbyvedoucích a celkový rozpočet stavby činil 800 mil. Kč.“

Další stavbou, kterou v současné době naše společnost Prefa Praha realizuje v zahraničí, je výstavba nového administrativně – skladového centra pro firmu Dachser GmbH&Co.KG. Areál je situován do těsné blízkosti dálnice A 13 ve spolkové zemi Sasko. Generálním dodavatelem stavby je společnost Finsterwalder Bau ­Union GmbH. Stavba je rozdělena na několik samostatných objektů: Skladová hala, administrativní budova, myčka, technická centrála. Pan Kropík k této stavbě dodává: „Také zde má naše společnost na výstavbu pouze 30 pracovních dnů. Co do rychlosti výstavby a množství Kč prostavěných za 1 pracovní den tato akce dokonce svou intenzitou předčí stavbu Lego Kladno.“

Skladová hala:
Skladovou halu tvoří jednolodní objekt o půdorysných rozměrech 52,3 m x 231 m, 12 081 m2. Výška haly v hřebenu střechy je +8,3 m. okolní terén je na -1,2 m. Hala je rozdělena na 33 os s modulovým rozměrem 7,2 m. Halu tvoří spojený dvoulodní systém se společnou středovou osou. Delší obvodové strany jsou osazeny nákladovými můstky.
Nosný systém sestává ze sloupů osazených do kalichů monolitických patek. Střechu tvoří vazníkový systém s lehkou střechou. Vazníky 25,5 m jsou po obvodě osazeny na hlavice sloupů a na středové průvlaky 14,4 m. Nákladové můstky jsou navrženy v jednotném systému s průběžnou zadní stěnou, fasádními díly mezi jednotlivými vjezdy, zákrytovou deskou mezi můstky. V štítových stěnách jsou navrženy obvodové sokly a v polovině haly je navržena požární prefabrikovaná stěna.
Termín výstavby skladové haly 23. 4 –
1. 6. 2012.

Administrativní budova:
Administrativní budovu tvoří kombinovaný systém stěn a monolitů. Obvodové stěny jsou navržené z prefabrikovaných stěn modulového rozměru 6,25 x 3,9 m. Vnitřní nosné prvky jsou navrženy z prefabrikovaných sloupů 0,4 x 0,4 m. Strop je navržen z filigránových desek, které tvoří ztracené bednění monolitické desky. Filigrány jsou osazovány v montážním stavu na stojky. Montáž jednotlivých pater je oddělena technologickou přestávkou v naběhnutí pevností betonové desky pater. Vstupy do jednotlivých pater tvoří dvě prefabrikovaná schodiště a prefabrikovaná výtahová šachta.
Termín výstavby administrativní budovy 24. 4. – 28. 6. 2012

Myčka:
Myčka je navržena jako tyčový skelet tvořený sloupy a střešními průvlaky. Půdorysný rozměr 27,6 x 10,5 m, výška 4,9 m
Termín výstavby myčky: 4. 6. – 8. 6. 2012

Technická centrála:
Je třípodlažní objekt navazující na halu. Jedná se o čtyřpodlažní objekt o výšce +16,4 m. Nosný systém tvoří sloupy osazené do monolitických kalichů patek a obvodové prefabrikované stěny vložené mezi sloupy. Strop je navržen z filigránů a monolitické desky.

Výstavba nové výrobní haly pro TDDK Bernsdorf
Poslední stavbou z dílny Prefy Praha, kterou bychom Vám rádi představili je rozšíření výrobního závodu firmy TD Deutsche Klimakompressor GmbH. Nově budovaná výrobní hala bude sloužit pro výrobu kompresorů. Stavba se nachází v administrativní zóně města Bernsdorf v ulici Weissiger Straße ve spolkové zemi Sasko. Generálním dodavatelem stavby je Takenaka Europe GmbH.

Stavba je halového typu a navazuje na stávající výrobní objekt. Půdorysné rozměry haly jsou 162 m x 132 m. Hala je rozdělena do modulových os 12 m x 18 m. V hale je navržen jednopodlažní administrativní vestavek 60 x 12 m
Nosný systém tvoří sloupy s patkou montované na podkladní betony. Střechu tvoří vazníkový systém s lehkou střechou. Vazníky 18 m v osové vzdálenosti 6 m jsou po obvodě osazeny na hlavice sloupů a na středové průvlaky 12 m . Po obvodě jsou prefabrikované sokly a lehká skládaná fasáda. V hale je navrženo několik prefabrikovaných požárních stěn, které ji dělí na samostatné úseky. Od stávajícího objektu je oddělena požární stěnou.
Administrativní vestavek je navržen z požárních stěn, průvlaků a stropů z panelů Spiroll. Vstupy do patra tvoří dvě prefabrikované schodiště.

Stavba se počátkem května přehoupla do své 2. poloviny. Přes opožděný začátek montáže vlivem únorových mrazů a komplikací vzhledem ke změnám vyvolaných investorem se daří plnit harmonogram prací bez skluzu a k plné spokojenosti zadavatele.

PREFA PRAHA a. s.
Průmyslová 5, 108 00 Praha 10
tel.: 281 031 111, fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz , http://www.prefa-praha.cz