Na začátku a na konci navazují na již dokončené a provozované úseky 4704 a 4707. Uvedení staveb 4705 a 4706 do provozu znamená dokončení dálničního připojení Moravskoslezského kraje na trans-evropskou dálniční síť TEN jako větev B multimodálního dopravního koridoru VI (propojení mezi IV. a VI. koridorem): Katowice - Bohumín - Ostrava - Brno. Obě stavby byly uvedeny do provozu v listopadu 2009 s tím, že stavba 4705 je provozována v polovičním profilu v provizorním čtyřpruhovém uspořádání a v plném profilu bude dokončena v září 2010.

Směrové řešení navržené dálniční stavby respektuje koridor vymezený pro dálnici D47 v rámci schválených územních plánů. Na území Olomouckého kraje je dálnice D47 uvedena v Územním plánu velkého územního celku (VÚC) Olomoucké aglomerace, na území Moravskoslezského kraje je trasa dálnice D47 uvedena v Územního plánu velkého územního celku Beskydy. Dálnice je navržena v kategorii D 27,5/120. Vozovka dálnice je navržena s cementobetonovým dvouvrstvým krytem s kotvenými dilatačními spárami. V přechodech na dálniční mosty a v místech s očekávanou dlouhodobou konsolidací podloží je navržen kryt z asfaltových hutněných vrstev.

Směrové i výškové řešení obou dálničních úseků respektuje kromě technických požadavků i požadavky na křížení s prvky územního systému ekologické stability (biokoridory), významnými krajinnými prvky a požadavky na opatření ke zvýšení prostupnosti dálničního tělesa pro biotu. Těmto požadavkům odpovídají potom parametry dálničních mostních objektů týkající se světlosti mostních otvorů v místech migračních tras. Zásahy do stávajících vodotečí jsou navrženy pouze v nezbytně nutném rozsahu, úpravy jsou provedeny tak, aby byl zachován přírodní charakter toků. Vegetační úpravy řeší výsadbu dřevin na tělese komunikací a náhradní výsadba zahrnuje výsadby zeleně mimo vlastní prostor stavby jako náhradu za likvidovanou mimolesní zeleň.

S ohledem na náročné geotechnické podmínky bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost provádění zemních prací s řadou sanačních geotechnických opatření (zlepšování zemin, sanace neúnosného podloží, geodrény). Celkem bylo v trase obou staveb odtěženo 3,2 mil. m3 zemin, pro sanační opatření bylo použito 0,72 mil. m3 vhodných materiálů. Při výstavbě byl prováděn geotechnický monitoring. Pro sledování vysokých násypů byla použita kombinace geodetického měření, hydrostatické nivelace a měření pórových tlaků. Hydrostatická nivelace byla použita pro sledování deformací a rychlosti sedání násypových těles. Pro sledování účinnosti sanačních opatření z titulu urychlení konsolidace podloží bylo prováděno měření pórových tlaků.

Stavba 4705 v délce 18 km zahrnuje mimoúrovňové křižovatky MÚK Mankovice a MÚK Hladké Životice, dálniční odpočívky - oboustranná dálniční odpočívka "Vražné", 11 objektů přeložek silnic I., a III. třídy, které jsou vyvolány stavbou dálnice, 8 objektů účelových komunikace, polních cest a místních komunikací. Součástí stavby je dále 23 mostních objektů, 55 vodohospodářských objektů (dálniční kanalizace, přeložky vodotečí, vodovodů a melioračních zařízení, 14 objektů retenčních a sedimentačních nádrží. Stavba dálnice si vyžádala 38 objektů přeložek a úprav silnoproudých a sdělovacích vedení včetně veřejného osvětlení. Dálniční systém SOS je navržen v celém úseku staveb 4705 a 4706 s připojením do SSÚD Mankovice.

Stavba 4705 je situována v souladu s územními plány dotčených obcí mimo stávající zástavbu. Výjimkou je průchod Hladkých Životic, kde dochází ke kontaktu se zástavbou a stavba si vyžádala demolice tří rodinných domků a z titulu zastínění domů a přilehlých pozemků demolice dalších šesti obytných domků.

Dálnice je v přechodu přes zastavěnou část Hladkých Životic vedena na mostní estakádě délky 840 m s výškou nivelety nad terénem cca 13 m. Most je opatřen oboustrannými protihlukovými průhlednými stěnami. Na mimoúrovňovou křižovatku v Hladkých Životicích je připojena samostatná stavba přeložky silnice I/57, která slouží jako dálniční přivaděč od Fulneku a od Nového Jičína. V průchodu dálnice katastry obcí Bělotín, Mankovice, Suchdol a Hladké Životice je vybudováno celkem 9 objektů protihlukových stěn.

Stavba 4706 zahrnuje kromě vlastní dálnice v délce 12 km také dálniční mimoúrovňovou křižovatku v Butovicích, 23 mostních objektů, 9 objektů přeložek silnic II. a III. třídy, 3 objekty místních komunikací, 14 objektů účelových komunikací a polních cest, přeložku tratě ČD, 57 vodohospodářských objektů (přeložky vodovodů, dálniční kanalizace, sedimentační a retenční nádrže, úprava vodotečí a meliorací), 46 elektroobjektů a sdělovacích vedení (přeložky vedení VVN, VN, NN, trafostanice, veřejné osvětlení, dálniční systém SOS), 11 objektů přeložek plynovodů (VVTL, VTL, STL), 2 objekty demolic, 9 objektů protihlukových stěn, 10 objektů vegetačních úprav, smýcení lesních porostů a mimolesní zeleně. Pro vlastní výstavbu jsou dále navrženy objekty zařízení staveniště a úpravy stávající silniční sítě, která bude využívána pro staveništní dopravu. Součástí stavby je i přeložka silnice II/464, která ve funkci dálničního přivaděče umožní mimo jiné i připojení letiště v Mošnově na dálnici přes mimo­úrovňovou křižovatku ve Studénce - Butovicích.

Kontakt stavby se stávající souvislou zástavbou je pouze v katastru obce Kujavy, kde dálnice prochází okrajem zastavěné části obce a je zde vedena na mostní estakádě délky 205 m s výškou nivelety nad úrovní stávajícího terénu cca 10,5 m. Na mostě a jeho předpolích jsou oboustranně navrženy protihlukové stěny. Ostatní obce jsou dotčeny pouze okrajově a i zde jsou vybudovány protihlukové stěny jako ochrana před negativními účinky z provozu na dálnici.

Brno, duben 2010
Ing. Arnošt Simandl, hlavní inženýr projektu


Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 13, 658 30 Brno, tel.: 549 123 111
e-mail: info@dopravoprojekt.cz, www.dopravoprojekt.cz