Záměr byl dlouhodobě sledován a připravován Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou Jihlava. Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci v červnu 2015 a v červenci 2019 nabylo právní moci stavební povolení. Bezprostředně poté bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V září 2019 bylo staveniště předáno společnosti IMOS Brno a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, a 31. 8. 2020 byla stavba uvedena do provozu.

Hlavními stavebními objekty jsou SO 101 silnice I/37, která je v kategorii S 9,5/80 v délce přibližně 2,8 km a ve směru na Vlkov odbočující SO 102 přeložka silnice II/390, která je navržena v kategorii S 7,5/60 v délce přibližně 450 m.

Přeložená silnice I/37 se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území obce ­Osová Bítýška, kde je částečně vedena v trase bývalé silnice III/03722 a zemědělského areálu na východním okraji obce. Dále prochází územím východně od obce ­Osová Bítýška tvořeném pahorkovitým terénem využívaným k zemědělským účelům. Průchod tímto územím do značné míry ovlivnil návrh technického řešení nové komunikace, kdy je silnice v pahorkovitém území vedena ve dvou hlubokých zářezech a násypu vysokém až 9 m. Opuštěné úseky silnic I/37 a II/390 budou přeřazeny do sítě místních nebo účelových komunikací a budou sloužit k obsluze území.

Začátek úseku silnice I/37, pohled od Křižanova, vlevo nahoře křižovatka se silnicí II/390

V oblasti začátku úpravy bylo nutno řešit dopravu pěších z obce k železniční zastávce a drobné zahrádkářské techniky na zahrady podél železniční trati. Doprava je převedena po nové místní komunikaci pod nově realizovaným mostem na silnici I/37. Aby se zamezilo vstupu chodců do vozovky silnice nové I/37 z prostoru obce, je v místě dnešní křižovatky osazeno rozebíratelné betonové svodidlo navazující na ocelové v násypu a podél protihlukové stěny. Tím bude také zamezeno odbočení do obce v dnešním nehodovém místě a zamezeno úrovňovému přecházení vozovky chodci, což zamezí kolizím chodců s motorovými vozidly.

Křížení se silnicí II/390 ve směru Vlkov – Osová Bítýška v km 0,400 přeložené silnice I/37 řeší úrovňová průsečná kolmá křižovatka s odbočovacími pruhy pro odbočení vlevo na hlavní trase a dopravními ostrůvky na vedlejší trase. Pro dosažení kolmého křížení silnic byla silnice II/390 přeložena do nové polohy na délce 452 m.

Na základě hlukové studie byly podél silnice I/37 v úseku km 0,000 – 0,500 realizovány dvě protihlukové stěny, které chrání před hlukem ze silniční dopravy na přeložené silnici I/37 venkovní prostory staveb pro bydlení v obci, včetně plánované lokality pro výstavbu rodinných domů podle územního plánu.

Hluboký zářez a vysoký násyp na trase I/37 v km 1,500 – 2,080, pohled od Velké Bíteše


V úseku km 1,520 – 1,830 je trasa silnice I/37 vedena násypem výšky až 9,0 m. Strmé sklony svahů tělesa násypu byly navrženy z důvodu prostorového uspořádání zemního tělesa vůči trvalému záboru. Na stavbu tělesa byly použity materiály těžené ze zářezů, jejichž smykové parametry vyžadovaly vyztužení tělesa pomocí geotextilie.

V úsecích km 1,090 – 1,520 a km 1,830 – 2,080 je trasa silnice I/37 vedena v zářezech hlubokých až 6,0 m. Vzhledem k výskytu vysoké hladiny podzemní vody bylo třeba v místech průsaků vybudovat ve svazích štěrková žebra napojená na podélné patní drény, kterými je voda odváděna mimo zářez.

Pro zajištění obslužnosti obce hromadnou autobusovou dopravou je třeba linkové autobusy zavléct do obce a následně je vrátit zpět na obchvat. Z toho důvodu byla v obci realizována změna autobusové zastávky u kostela se stavební úpravou původního nenormového zálivu, který byl nahrazen zastávkou umístěnou na jízdním pruhu. Nově tedy budou linkové autobusy obsluhovat dvě zastávky.

Ing. Jaromír Hájek, hlavní inženýr projektu
jaromir.hajek@dopravoprojekt.cz