Pro zákazníky v Čechách a především na Moravě řešíme vše, co s projekční, dozorovou a inženýrskou činností souvisí. A vždy se snažíme přidat něco navíc, ať už je to vypracování studií, nebo pomoc v dotačních programech.“

V posledních letech vaše společnost realizovala celou řadu zajímavých projektů dopravních staveb. Mohl byste vyjmenovat několik nejpovedenějších projektů z poslední doby?
Logicky se nabízí začít výčtem těch největších projektů, které jsme v minulosti realizovali. Je však potřeba uvést ale i projekty, které nejsou pozoruhodné z pohledu rozsahu nebo finančního objemu, ale významně postupně vylepšují stav dopravní infrastruktury a jejího vybavení. Projektovali jsme řadu oprav dálničních odpočívek, řadu nových protihlukových stěn a také se nám daří v projektech nových mostů či v projektech rekonstrukcí mostů. Za všechny tyto „menší“ projekty zmíním zajímavý nový most, tzv. Rejvízský most v Jeseníku, vybudovaný na silnici II/453 a rekonstrukci mostu přes potok Sovík v Dolní Bečvě na silnici I/35, který je aktuálně ve výstavbě.
Z těch větších staveb stojí zcela jistě za zmínku naše práce na dálničních stavbách, daří se nám především na úseku dálnice D35 s názvem Opatovec – Staré Město, v projektu s největším budoucím silničním tunelem v délce téměř 4 km. Poměrně rychle jsme získali územní rozhodnutí, nyní jsme těsně před podáním žádosti o stavební povolení. Podíleli jsme se i na dvou úsecích zmodernizované D1, a to na úseku 15 u Jihlavy a na úseku 23 u Ostrovačic, jehož součástí byly i dva zajímavé nové ekodukty nad dálnicí. Do skupiny zlepšování a modernizace dálnice D1 je možné zařadit také projekt rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání v prostoru města Brna, naše společnost má na starosti úsek MÚK Brno jih – MÚK Brno východ. V příštím roce bude zahájena stavba rozsáhlé rekonstrukce dálnice D46, podle našeho projektu v úseku od sjezdu z dálnice D1 až po hranici krajů Jihomoravského a Olomouckého. V neposlední řadě jsme aktivní i na dálnici D55, jejíž trasa byla přivedena v loňském roce před Napajedla a v roce příštím bude zahájena stavba navazujícího úseku s pozoruhodným mostem přes řeku Moravu.

Ředitel ateliéru projektových činností - Ing. Vladimír Navrátil


Pojďme se zaměřit právě na moravskou dálnici D55. Které úseky jste projektovali a v jaké fázi jsou právě připravované stavby?
Naše společnost připravovala na dálnici D55 v letech 2014 – 2015 dokumentaci pro stavební povolení právě úseku D5505 Otrokovice obchvat JV, který byl zprovozněn v minulém roce. Dalším úsekem dálnice D55, na jehož přípravě se podílíme, je stavba D5506.1 Napajedla – Babice, tzv. 1. etapa úseku 5506. Tato stavba byla rozdělena v roce 2019 na podnět investora na dvě stavby, a to na úsek s mostem přes řeku Moravu s názvem „1. stavba, most SO 201 a související objekty“ a na úsek zbývající s názvem „1. etapa, 2. část bez mostu SO 201“.
Stavba s mostem SO 201 byla připravována od stupně DÚR přes DSP až do stupně  PDPS, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt řešili v naší společnosti v širším projektovém týmu kolegové Ing. Radovan Šmíd, jako hlavní inženýr projektu a Ing. Vladimír Holič, jako hlavní inženýr mostu. Návrh ocelové nosné konstrukce nám dodávala společnost Pontex, spol. s r.o. Stavba 2. části 1. etapy je nyní ve fázi přípravy dokumentace pro vydání společného povolení.

Zůstaňme ještě u výstavby mostu přes řeku Moravu, která má být zanedlouho zahájena. Mohl byste most blíže specifikovat?
Dálnice D55 v úseku stavby mostu SO 201 je navržena v kategorii D 25,5/120 s návrhovými parametry prověřenými i na rychlost 130 km/hod. Vozovka dálnice bude asfaltová o konstrukční tloušťce 590 mm. Úsek dálnice bude za řekou provizorně ukončen obousměrným sjezdem na stávající silnici I/55 navrženým v kategorii S 9,5/50. Na straně souběhu se stávající silnicí I/55 budou vybudovány před i za mostem betonové opěrné zdi. Součástí stavby jsou také dvě doprovodné účelové komunikace, a to sjezd na pozemky a příjezd k usazovací a retenční nádrži. Hlavní trasa dálnice je od městské zástavby obce Napajedla oddělena po levé straně v úseku od svého začátku po most SO 201 protihlukovou stěnou o výšce 4,5 m.

Situační výkres širších vztahů


Dominantou stavby je samozřejmě jednopolový spřažený ocelobetonový obloukový most s táhlem s délkou přemostění 113 metrů. Celková délka mostu činí 144,4 metru, volná výška nad hladinou Q100 je 5,30 m. Na mostě budou po obou stranách osazeny zábrany proti ptákům a jiným letounům. Most je založen hlubinně na vrtaných pilotách profilu 1 200 mm. Na křídla mostu navazují samostatné úhlové zdi založené též na pilotách. Spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly na vnějších krajích mostu. Opěry a křídla jsou navrženy ve tvaru širokého U, vetknuté do základové desky tloušťky max. 1,60 m. Nosná konstrukce je společná pro oba směry, oblouk je umístěn ve středním dělicím pásu. Trám tvoří táhlo oblouku a je navržen jako třísvazná podélně i příčně vyztužená ocelová komora spřažená s tenkou železobetonovou deskou. Trám nosné konstrukce je navržen jako čtyřstěnný komorový nosník. Oblouk je navržen jako plnostěnný komorový průřez 2,60 × 2,60 m s diafrag­maty v místě závěsů a s mezilehlými diafragmaty v polovině mezi závěsy. Oblouk je vyztužen podélnými páskovými výztuhami. Diafragmata pro závěsy jsou plnostěnná se silnostěnnou trubkou sloužící jako pouzdro pro závěs. Střednice oblouku je ve tvaru kruhového segmentu. Závěsy jsou navrženy tyčové. Přístup do komory mostu bude opatřen uzamykatelnými dveřmi se signalizací pro zabezpečení proti nepovolanému vstupu. Trám i oblouk budou po celé délce průlezné, pro budoucí kontrolu a údržbu. Nosný podklad vozovky tvoří monoli­tická železobetonová spřažená deska mostovky konstantní tloušťky 300 mm. Pod každým koncovým příčníkem je navržena trojice kalotových ložisek.

V jakém ohledu byl pro vás tento projekt mostu zajímavý?
Tento projekt je zajímavý hned ze dvou hledisek. V prvé řadě se jedná v současné době o největší most svého typu na Moravě, jednopolový obloukový most s délkou přemostění více jak 100 metrů je opravdu unikátní. Za druhé je tato stavba originální v myšlence jejího využití jako objízdné trasy v době rekonstrukce mostu na stávající silnici I/55 přes řeku Moravu. Rekonstrukci stávajícího mostu na I/55 je třeba provádět za vyloučeného provozu a vzhledem k jeho délce by řešení vyžadovalo vybudování drahého mostního provizoria. Proto investor přišel s myšlenkou namísto komplikovaného provizoria vybudovat část dálnice 1. etapy v délce cca 500 m, s mostem přes řeku Moravu, který by nahradil potřebu mostního provizoria. Pro objízdnou trasu se tak využije nový dálniční most včetně doprovodné části dálnice.
Zajímavá a náročná bude vzhledem k přítomnosti vzdušného vedení VVN, které nelze vypnout, i samotná technologie výstavby ocelové části mostovky. V projektu předpokládáme s výstavbou v předpolí mostu a s následným výsunem přes dvě provizorní bárky v korytě řeky. Následná montáž oblouku ocelové konstrukce je možná blokovou montáží pomocí mobilních jeřábů nebo prodlouženou skruží na provizorních bárkách v řece Moravě. Uvidíme, jak bude vybraný zhotovitel postupovat.

Vzorový příčný řez – vlevo příčný řez v poli, vpravo příčný řez nad podporou


Kdy bude tato stavba zahájena a jak dlouho potrvají stavební práce?
Se zahájením stavby se počítá v roce 2023. Doba samotné výstavby je napočítána na dobu 22 měsíců, včetně přípravy a dokončovacích prací se předpokládá celková doba 34 měsíců. Jestli dobře počítám, na konci roku 2025 bychom se po novém úseku dálnice D55 a po mostě přes řeku Moravu mohli projet.

Co přinese výstavba mostu řidičům?
Stavba mostu SO 201 jako taková svojí délkou k významnému prodloužení již hotových úseků dálnice D55 sice nepřispěje, představuje však nevšední a zajímavé technické dílo, které se, věříme, bude řidičům a vlastně všem lidem v okolí líbit. Také drobné vylepšení komfortu průjezdu oblastí zlínsko-otrokovické aglomerace lze očekávat. Zásadní příspěvek ohledně komfortu, rychlosti a bezpečnosti automobilové dopravy v úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm však přinese až zprovoznění celého úseku D55, 5506 Napajedla – Babice.

Na jakých dalších projektech v současné době pracujete?
V naší společnosti netrpělivě očekáváme zahájení stavby posledního chybějícího úseku celého tahu dálnice D1 Brno – Ostrava, tedy stavby 0136 Říkovice – Přerov, která vede v bezprostřední blízkosti města Přerov. Dokončení této stavby bude mít významný dopad na plynulost tranzitní dopravy ve směru východ – západ, ale především odvede dopravu z naprosto přetíženého a častými kolapsy dopravy trpícího města Přerova. Po dlouhých letech příprav se, doufejme, tato potřebná stavba zahájí a my budeme moci svým dílem přispět k plynulé výstavbě.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický