Disponuje dostatečným kádrem kvalifikovaných pracovníků, dílenskými prostory i potřebným strojním vybavením pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb. V letošním roce zde došlo ke generační výměně na pozici jednatelů. Jak tato výměna vypadala i jak se společnosti daří nyní, o tom jsme si povídali s bývalým jednatelem, Ing. Ladislavem Horákem a jedním z nových jednatelů, Jiřím Horákem.

Pane inženýre, jak tato generační výměna probíhala a už se vše usadilo?

Ke generační výměně pozvolna dochází ve většině firem založených po revoluci. U nás byla situace o to komplikovanější, že před dvěma lety došlo k úmrtí mého kolegy, druhého jednatele, Jiřího Laryše a od té doby jsem firmu jako jednatel musel táhnout sám. Po vypořádání všech náležitostí vše pomalu spělo ke změně. Naštěstí bylo komu firmu předat a novými jednateli se stali můj syn, Jiří Horák a syn pana Laryše, Jiří Laryš. Oba již dlouhá léta pracují ve firmě, měli možnost nám koukat pod ruce a vědí, jak firma funguje. Já jsem se nově stal prokuristou. Řekl bych, že náběh na nové pozice byl naprosto bezproblémový. Společně se domlouváme na všem, co je potřeba a firma běží ve stejných kolejích jako kdysi. Noví jednatelé se starají o chod firmy a já mám na starosti spíše obchodní záležitosti, protože kontakty jsou stále nejdůležitější. Postupně ale i tady dochází k jejich předávání. Řekl bych, že i toto předávání kontaktů probíhá velmi lehce, protože ve většině firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, nastal stejný proces. A stejně jako u nás i tam došlo k předání pravomocí na syny. Tím, že naše firmy spolu léta spolupracovaly, tak se také jejich rodinní příslušníci občas potkávali na různých sportovních akcích, vánočních oslavách apod. Naši synové se proto většinou znají, a nemají tak problém na tuto dlouhodobou spolupráci navázat.

Jiří Horák a Ing. Ladislav Horák


S další otázkou bych se již obrátil na vás na oba a zeptal se, jak vypadá současný stav ve vašem oboru a jak jste byli spokojeni s hospodářskými výsledky toho posledního?


V době krize, po dokončení dálnice z Ostravy do Polska, v našem regionu zůstaly pobočky nadnárodních společností, které v pozemním stavitelství neměly moc práce a začaly se proto zajímat i o náš obor. Situace tehdy byla nelehká a nastal obrovský tlak na ceny staveb. Nyní, kdy již opět dochází k výstavbě dopravních staveb, jako je např. obchvat Frýdku-Místku nebo prodloužená Rudná, tak tyto nadnárodní společnosti již mají kam napřít své kapacity a situace v našem oboru se pomalu uklidňuje. Náš posunutý hospodářský rok skončil v červenci a v tomto roce nám také skončily všechny stavby, které jsme vysoutěžili ještě v minulých letech. Některé z nich byly bohužel i za 60 % jejich skutečné hodnoty. Mezitím ale podstatně zdražila nafta, asfalty, kamenivo i mzdové náklady. Dokončovali jsme třeba kanalizaci v Pusté Polomi, která byla vysoutěžena před devíti lety s cenami, které nemají s dnešními nic společného. I tak se nám ale vše podařilo dokončit ve stanovených termínech a s mírně kladným hospodářským výsledkem. Teď již se situace jeví trochu lépe a pomalu začínáme dohánět ztráty.

Které zajímavé stavby z posledního období máte za sebou?

Velice zajímavou stavbou byly násosky U Důlňáku, což jsou vodní zdroje ve Vratimovském lese. Původně zde fungovalo podtlakové nasávání vody, které se nyní měnilo na tlakové. Znamenalo to osazení čerpadel do jednotlivých studen, jejich rekonstrukce i sanace a rekonstrukce nadzemních částí. Součástí stavby byla také výměna vodovodních řadů za nové, litinové a také realizace obslužných komunikací pro snadnější přístup k jednotlivým čerpacím objektům.
Velkou a úspěšnou stavbou byla také kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bohumín – Skřečoň, včetně konečných oprav komunikací. Stavba proběhla ve stanoveném termínu a bez jakýchkoliv závad.
Úspěšně jsme dokončili realizaci jímání dešťové vody na stadionu v Prostřední Suché. Jednalo se zde o zachycení dešťové vody ze střech celé tribuny pro zavlažování fotbalového hřiště a také o vybudování nové kanalizace. Touto kanalizací odchází voda do jímky, a ta je pak následně využívána pro zavlažování hřiště. Pro případ menšího množství srážek zde ještě město realizovalo vrt pro doplňování této jímky.
Velkou stavbou byla také Outlet Aréna na břehu řeky Odry. Jednalo se o vybudování jak dešťových, tak i splaškových kanalizací velkých dimenzí DN 300-1100. Pod parkovištěm jsou vybudovány i velké retenční nádrže pro zadržení vody při přívalových deštích. Kromě kanalizačních řadů jsme zde realizovali také požární vodovod a rozvody pitné vody.
Další stavbou většího rozsahu byla Michálkovická – Petřvaldská, kde se jednalo o rekonstrukci vodovodního řadu DN 300.
Investiční akcí bylo kompletní zasíťování a odkanalizování Staré Bělé včetně vodovodu a komunikací.
Velice náročnou stavbou byla také rekonstrukce vodovodu DN 500 na ulici Mariánskohorské, v délce 1 km, od podjezdu zvaného „Myší díra“ až k sadu Boženy Němcové. Protlaky se dělaly pod ulicemi Nádražní a Muglinovská a vše se napojovalo až v sadu Boženy Němcové.
Naší asi nejsložitější stavbou ale byla rekonstrukce kanalizace na ulicích 1. máje – Výstavní, kde jsme napojovali sběrač v hloubce 7,5 m. Tato stavba byla složitá jak svou hloubkou, tak i tím, že nás tam čekala spousta překážek. Museli jsme pracovat s kontaminovanou zeminou, odstraňovat staré a nefunkční potrubí a pod funkčními teplovody byl kanalizační řad realizován bezvýkopovou metodou.Na které stavby se chystáte v letošním roce?

Máme před podpisem smlouvy na odkanalizování části Svinova, což je akce v rámci nápravy důlních škod. Měli bychom zde vybudovat dvě čerpací stanice a zhruba 2 km kanalizací a vodovodů. Je to velká stavba za 70 milionů korun a včetně následných úprav komunikací to bude akce na 2 roky.
Již nyní jsme činní na výstavbě kanalizačního řadu Doubrava, kde v současnosti odcházejí splašky do menších vodních toků. Měla by se tam proto vystavět čistička odpadních vod a 850 m kanalizačního řadu DN 500.
Naší momentálně největší stavbou je výstavba kanalizace Bartovice – Radvanice, kterou realizujeme ve sdružení s firmou Eurovia. Na nás připadl vodovod a kanalizace a Eurovia dělá komunikace.
Složitou stavbou je také rekonstrukce kanalizace a vodovodu v centru města, u divadla Jiřího Myrona. Kanalizace se provádí bezvýkopovou technologií, kdy starou, vejčitou stoku sanujeme sklolaminátovým rukávcem. Ostatní, přilehlé ulice se dělají otevřeným výkopem. Všechno v kamenině DN 300-500. Rekonstrukce vodovodního řadu ve stejných uličkách se provádějí v dimenzích DN 80-150. Následovat budou i úpravy komunikací. Složitost této stavby spočívá především v tom, že se jedná o exponovaný střed města a v zájmu zachování jeho průjezdnosti je nutné co nejlépe zkoordinovat svou činnost a pracovat po malých úsecích.
Chystáme se již také na rekonstrukci vodovodu Přemýšov – Poruba, což je stavba na rozhraní obcí Polanka – Svinov – Poruba. Akce je rozdělena do dvou etap, které na sebe navazují a budují se ve třech katastrech. Všechny stavby vyjmenovat nelze, ale míváme jich okolo 20 každý rok.

Pro tyto práce potřebujete také dostatečně velký strojový park. Kolik strojů čítá a daří se vám i jejich obměna?

V současnosti máme 15 stavební strojů, sklápěče a další menší mechanizaci. Jejich průběžná obměna je naprostou nutností. Nedávno jsme zakoupili nový stroj – pásový minibarg s nulovým přesahem o celkové hmotnosti 5,5 tuny. Tento stroj přijde v říjnu a měl by nám vyplnit díru v našem strojovém parku. Dostali jsme také dotaci na stroj, který by měl výrazně snížit prašnost práce. Tato dotace platí po dobu tří let, takže nyní vybíráme nejvhodnější typ stroje. Před časem jsme zakoupili nové auto pro pokládku asfaltové směsi, neboť to staré již bylo pro stále se zvyšující objemy prací zcela nedostačující. V tomto roce se nám také podařilo obměnit všechna osobní auta pro montéry a plánujeme nákup nového valníku pro převoz materiálu.

Obchvat Frýdku Místku na D48 – přeložka vodovodu

Již dlouho provozujete také prodejnu ochranných pomůcek. Co vše nabízí a jak se jí daří?

V nabídce máme trička, košile, pracovní montérky, speciální oděvy s vysokou viditelností, zimní oděvy, ochrannou obuv, rukavice, přilby, respirátory, ochranné brýle, lékárničky, indikátory alkoholu atd. Za zmínku stojí určitě pracovní montérky, které jsou mimořádné kvality i velice pěkného vzhledu. Ocení je především firmy, kterým záleží na vyšší životnosti těchto oděvů a také na tom, aby byly svými pracovníky dobře reprezentovány. Tato prodejna funguje již více než 15 let a našla si svou klientelu, která se stále rozrůstá.

Jak vidíte výhled roku, který je právě před vámi? A jak vidíte svou delší perspektivu?

Pracovně vypadá stejně obsáhlý jako ten loňský, ale ten loňský rok byl z pohledu termínů odevzdávání staveb extrémně hektický. Letos se nám zdá, že to vypadá přece jen poněkud klidněji. Výhledy jsou dobré a očekáváme mírný růst. A z hlediska budoucnosti? Žádné mimořádné rozšiřování naší činnosti do jiných oborů neplánujeme. Naopak. Chceme se stále věnovat tomu, co umíme nejlépe, čili odvádět vysoce odbornou práci v oboru vodovodů a kanalizací s přesným dodržováním všech dodacích termínů. To je to, co naši zákazníci doposud vždy oceňovali. Pevně věříme, že tomu tak bude i do budoucna.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač