Stavba navazuje na stavbu 4708 dálnice D47 za MÚK Místecká za mosty přes ulici Slovenská. Prochází Přívozem a železniční trať Ostrava - Bohumín přemosťuje u ulice Na Náspu. Následuje MÚK Mariánskohorská se silnicí I/58. Odtud pokračuje severně od ulice Hornopolní k ulici Cihelní, kde stavba končí v blízkosti ulice Tomkova. Tato silnice patří k nejdůležitějším komunikacím ostravského dopravního skeletu.

Předmětná I. stavba prodloužené Místecké tvoří část výhledového průtahu v délce cca 1,310 km. Hlavní trasa je čtyřpruhová rychlostní komunikace kategorie MR 24,5/80.

Ve stavbě je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – s ulicí Mariánskohorskou, po které je vedena trasa silnice I/58. Stavba obsahuje i přeložky a úpravy několika dalších komunikací a ulic, je zde navržena řada mostních objektů, opěrných zdí, množství stavebních objektů řeší odvodnění, osvětlení, přeložky inženýrských sítí a další související problematiku.
Stavba je značně technicky náročná. Velké části hlavní trasy i mimoúrovňové křižovatky jsou vedeny na osmi mostech. Největší jsou most na rondelu přes Nákladní ulici půdorysného tvaru Y o celkem 15 polích a most přes žel. trať o délce 252 m, který je navržen jako spřažená konstrukce o 5 polích.
Stavba měla výjimečné nároky na celkovou koordinaci.

Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Zhotovitel: Sdružení Místecká (Metrostav, Strabag, Bögl a Krýsl, Firesta)
Investiční náklady: cca 1,7 mld. Kč
Doba zpracování projektu: 2002 – 2009
Doba realizace: 03/2008 – 12/2010

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6
tel. 220 188 301,
www.vpupraha.cz