Dalším významným faktorem je samotný „přístup“ k vodě a její relativně snadná dostupnost. V minulém století se povedlo melioracemi, narovnáním toků řek a říček a jinými regulacemi naši krajinu do značné míry zbavit vody. Proto je důležité znovu začít uvažovat o tom, jak vodu v krajině pozdržet a správně ji využít.

Představy většiny lidí o zadržení dešťové vody zahrnují především sud na vodu pod okapem na chalupě. Při jednání se stavebním úřadem se ovšem můžete setkat s nutností zajistit „zasakování“, což je řízené zajištění vsáknutí dešťové vody na vlastním pozemku. Je to jeden z efektivních způsobů, jak vrátit vodu do krajiny, pomoci obnově hladiny podzemní vody a obnovit její přirozený koloběh.

„Vsakování, nebo také odvod srážkových vod do půdního prostředí, by mělo být dle platné právní úpravy využíváno přednostně před ostatními variantami nakládání s dešťovými vodami. Jedná se o řešení nejméně ovlivňující podzemní vody a geologické poměry v místě stavby,“ dodává ředitel AZ GEA Ing. Luboš Štancl.


Možností, jak s dešťovou vodou hospodařit, je mnoho. Vždy je ovšem potřeba vycházet ze znalosti geologické struktury v místě zasakování. Ta je v České republice, na rozdíl od našich sousedů, velmi pestrá, a proto je zde i mnoho míst, která pro vsakování vhodná nejsou. V takovém případě je nutné zvolit správný postup, a právě zde přicházejí ke slovu specialisté z AZ GEO, s. r. o. – součást skupiny Valbek.

Firma AZ GEO, s. r. o. vznikla v roce 1996 jako odborná poradenská společnost se zaměřením na ekologické služby. Součástí její práce jsou i odborné hydrogeologické posudky, studie proveditelnosti, havarijní plány a další zajímavé aktivity. Služby v oblasti ekologie a geologie využívají státní instituce, samospráva, projekční kanceláře, investoři z řad výrobních, stavebních a energetických podniků i jednotliví občané.

Práce specialistů z AZ GEO patří mezi obory budoucnosti. Ekologie, hospodaření s vodou a odpadové hospodářství jsou celospolečenské, doslova celosvětové problémy velkého významu. „Jsme rádi, že Valbek může významně přispívat k řešení civilizačních a ekologických problémů. „S problematikou zasakování jak individuální zástavby, tak velkých staveb máme velmi bohaté zkušenosti,“ uzavírá téma Ing. ­Luboš Štancl.

www.valbek.eu