Silnice I/47 je silnice I. třídy spojující Přerov a Fulnek. Jedná se o pozůstatek původně mnohem delší silnice spojující Brno a Ostravu, která je postupně nahrazována souběžně vedenými úseky dálnice D1 (dříve D47) a převáděna do kategorie nižších tříd.

Cílem předmětné studie bylo nalézt průchodnou, technicky realizovatelnou a ekonomicky nejefektivnější variantu severovýchodního obchvatu města Hranice. Trasa severovýchodního obchvatu je zanesena do územně plánovací dokumentace jako veřejně prospěšná stavba. Studie s ohledem na řešení majetkoprávních vztahů a návrh optimálního řešení nemusela respektovat koridor zpracovaný ve schválené územně plánovací dokumentaci.
Tranzitní a cílová doprava je dosud směrována jediným funkčním podjezdem pod železnicí skrze obytné čtvrti města. Obchvat s novým přemostěním železnice převede podstatné množství těžké dopravy mimo zastavěné území a zlepší podmínky života obyvatel ve městě. Synergickým efektem bude splnění požadavku na napojení území průmyslových areálů v okolí obchvatu a lepší obslužnosti výrobních ploch.


Zájmové území pro návrh variant severovýchodního obchvatu je prostorově vymezeno silnicí II/440 (ulice Potštátská) ze severozápadní strany a silnicí I/47 (ul. Bělotínská) z jihovýchodní strany řešeného území. Ze severu je území ohraničeno plánovanou trasou vodní cesty Dunaj – Odra – Labe a navrhovaným koridorem vysokorychlostní tratě VRT. Trasa obchvatu je z obou stran limitována plochami průmyslových areálů. Dominantním prvkem v území je železniční stanice s nákladovým nádražím a soustavou vleček. Začátek stavby obchvatu je umístěn na silnici II/440 do prostoru mezi severní částí Hranice I – Město (zahrádkářské kolonie) a jižní částí městské části Hranice III – Velká. Trasa obchvatu pokračuje východním směrem, kde se jihovýchodně stáčí přes těleso železnice č. 270 k ulici Tovární, přes nivu říčky Ludina a dále v souběhu s železniční tratí č. 280 se napojuje na ulici Bělotínská jako silnici I/47. Obchvat je ukončen okružní křižovatkou, která je situována jihozápadně od křížení silnice I/47 s železniční tratí č. 280. Stavba ve všech variantách kříží mimoúrovňově železniční trať č. 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín. Při zásahu do kolejiště a řešení výluk během stavby obchvatu se předpokládá souběžná stavební činnost při realizaci modernizace železniční stanice Hranice na Moravě a v rámci přestavby trati č. 280.

Během zpracování studie bylo vypracováno pět variant, z nichž čtyři byly prověřovány v průběhu projekčních prací a projednávání. Pátá varianta jako výsledná (viz fotografie) byla zpracována na základě vyjádření dotčených orgánů a připomínek města ke zmíněným čtyřem variantám. Technické řešení obchvatu vychází ze zadání, které požadovalo zpracovat jednotlivé varianty v závislosti na typu komunikace tedy silnice II. třídy versus místní komunikace. Pro silnici II. třídy odpovídá navrhované řešení kategorii S 7,5/60, pro místní komunikaci odpovídá typu příčného uspořádání MS 10,4/7,5/50. Rozdíl v šířce dopravního prostoru obou komunikací je dán tím, že v případě místní komunikace je v přidruženém dopravním prostoru vedena souběžná smíšená stezka pro pěší a cyklisty. U silnice druhé třídy je smíšená stezka vedena samostatně mimo těleso komunikace. Vedle hlavní trasy patří mezi významné objekty:


SO 201 Most přes místní potok
Monolitický železobetonový rám o jednom poli, rozpětí 7,8 m. Most převádí trasu obchvatu přes místní bezejmenný potok.

SO 202 Most přes železniční trať
Monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 9 polích, rozpětí 27,3 + 39,0 + 39,0 + 45,0 + 39,0 + 30,0 + 30,0 + 30,0 + 21,0 m. Most převádí trasu obchvatu přes trať č. 270.

SO 203 Most podél železniční vlečky
Monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 7 polích, rozpětí 18,2 + 5x 26,0 + 18,2 m. Most převádí trasu obchvatu přes účelovou komunikaci.

SO 204 Most přes řeku Ludina
Monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 5 polích, rozpětí 18,2 + 3x 26,0 + 18,2 m. Most převádí trasu obchvatu přes řeku ­Ludinu.

Podjezd pod železniční tratí
Monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 1 poli, rozpětí 10,0 m. Podjezd trasy obchvatu pod tratí č. 270.

Obchvat si vyžádá i úpravy a přeložky inženýrských sítí. Mezi ty nejvýznamnější patří přeložky VN (22 kV). Odhad stavebních nákladů doporučené varianty činí 396,67 mil. Kč.

Ing. Tomáš Jakl,
Ing. Pavel Vacek

Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 733 629 495
e-mail: info@linioplan.cz, www.linioplan.cz