Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/393 v části průtahu městem Oslavany. Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávající a zřízení nové konstrukce vozovky s obrubníkovou úpravou včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a s homogenizací šířkového uspořádání a s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací v minimálním rozsahu s výjimkou napojení ulice V Oslavě, která je řešena velkoryseji). Součástí je zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení MK ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky dotčeného stávajícího oplocení a nízkých zídek u předzahrádek. Součástí je dále kompletní rekonstrukce odvodnění komunikace se zrušením souběžných příkopů povrchového odvodnění včetně propustků a stávajících vpustí a zřízením nové dešťové kanalizace a nových uličních vpustí a přípojek. Dále dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem včetně zřízení zálivů pro podélná parkovací stání – objekty zálivů jsou minimální. Součástí stavby jsou i úpravy částečně dotčených okolních ploch pro veřejnou zeleň a nutné kácení vzrostlé zeleně nebo demolice domu č. p. 76. Součástí obnovy vozovky komunikace je i zřízení dvou míst pro přecházení a drobné přeložky či úpravy stávajících inženýrských sítí (VO, trafostanice a nadzemního vedení NN, podzemního vedení sdělovacích kabelů, kabelů NN a MR či vedení stávajícího plynovodu a vodovodu) a nový objekt osvětlení míst pro přecházení.

Rekonstrukce silnice je zahrnuta ve třech hlavních objektech a to ve stavebním objektu SO 101 – „Rekonstrukce silnice II/393 – 1. úsek“ v celkové délce 0,90630 km a pak ve dvou objektech opěrných zdí a to: SO 251 „Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570“ a SO 252 „Opěrná zeď v km 0,636 – 0,695“.


Rekonstrukce silnice je zahrnuta ve třech hlavních objektech a to ve stavebním objektu SO 101 – „Rekonstrukce silnice II/393 – 1. úsek“ v celkové délce 0,90630 km a pak ve dvou objektech opěrných zdí a to: SO 251 „Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570“ a SO 252 „Opěrná zeď v km 0,636 – 0,695“.

Stavební objekt SO 251 řeší zajištění stability komunikace, která se v km 0,378 až 0,570 rozšiřuje směrem doleva o cca 3,80 m oproti stávajícímu stavu ve složitém svažitém území. Důvodem je šířková úprava vozovky v celém úseku včetně rozšíření ve směrových obloucích v souladu s šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 a s drobnou korekcí prostorového vedení trasy silnice. Dále se po levé straně komunikace zřizuje chodník pro pěší. Pro zajištění stability komunikace III/393 a založení římsy je v daném úseku provedena pilotová stěna podporující převazový trámec.

Stěna je navržena z vrtaných železobetonových pilot průměru 630 mm, délek 7,5 až 9,5 m a v osové vzdálenosti 2,0 m. Celková délka zdi v úseku km 0,378 – 0,570 je 190,85 m. Zeď je rozdělena na 16 dilatačních celků.
Stavební objekt SO 252 řeší zajištění stability komunikace, která se v km 0,636 až 0,695 rozšiřuje směrem doprava o cca 3,60 m oproti stávajícímu stavu (souběh komunikace III/ 393 a ulice V Oslavě se vzájemným výškovým rozdílem 0 až 6,50 m). Důvodem je šířková úprava vozovky v celém úseku včetně rozšíření ve směrových obloucích v souladu s šířkovým uspořádáním zvolené kategorie dle ČSN 73 6110 a s drobnou korekcí prostorového vedení trasy silnice. Dále se po pravé straně komunikace zřizuje chodník pro pěší. Původní opěrná zeď podél ul. V Oslavě byla v rámci stavby zrušena.

Rekonstrukce předmětného úseku silnice II/393, tvořící část průtahu města Oslavany, výrazným způsobem zlepšila stávající technický stav komunikace a přizpůsobila ji současným požadavkům jak v oblasti plynulosti tak i bezpečnosti dopravy.


Pro zajištění stability komunikace a založení římsy je v daném úseku provedena pilotová stěna podporující převazový trámec. Stěna je navržena z vrtaných železobetonových pilot průměru 630 mm, délek 6,5 až 8,5 m a v osové vzdálenosti 1,5 m, 2,0 m nebo 2,1 m. Celková délka zdi v úseku km 0,636 – 0,693 je 60,50 m. Zeď je rozdělena na 5 dilatačních celků.

Během realizace stavby se mimo jiné řešilo:
- Kvůli velice svažitému terénu podél opěrné zdi SO 251 bylo nutné část chodníku realizovat na římsové konzole, která byla podepřena ocelovými vzpěrami zapřenými o převazový trámec pilotové stěny.
- Z důvodu zachování stability svahu pod pilotovou stěnou SO 252 bylo nutné realizovat SO 252 ve dvou etapách. V první etapě byly provedeny pilotové základy a převazující železobetonový trámec. Ve druhé etapě pak došlo k odkopání terénu před zdí, odbourání stávající opěrné zdi podél ulice V Oslavě a realizaci obkladu obnažených částí pilotového základu. Ten byl vytažen z převazujícího trámce pilot jako svislá železobetonová stěna zakrývající obnaženou část pilot a zakončena železobetonovou patkou, na které byl reali­zován obklad z gabionových prvků. Následně došlo k úpravě terénu před zdí.
- V průběhu zemních prací byla nalezena nevybuchlá letecká puma z konce druhé světové války.

Ing. Pavel Vacek
Ing. František Kokorský

V průběhu zemních prací byla nalezena nevybuchlá letecká puma z konce druhé světové války.