Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/379 v úseku Deblín – Tišnov. Během rekonstrukce hlavní trasy o délce 6,335 km bylo provedeno nejen zesílení krytu komunikace, ale i dílčí výměna konstrukčních vrstev a lokální sanace podloží. Byla provedena i částečná korekce směrového vedení a zlepšení šířkových poměrů komunikace. Během stavby bylo vybudováno sedm pilotových stěn, dvě železobetonové zdi, dvě gabionové zdi a jedna zárubní tížná zeď a byly zrekonstruovány dvě stávající opěrné zdi. Celková délka zdí byla více jak 1 km. Lokálně bylo provedeno i zpevnění svahů kamenným obkladem do betonu. Během stavby byly rekonstruovány i dva mosty na komunikaci II/379 a nahrazeny dva mosty na přilehlých komunikacích třetí třídy. Celkové náklady stavby byly 295 484 000,- Kč. Zdrojem financování byly IF SÚS JMK a EU-IROP, čímž se stavba řadí mezi největší infrastrukturní projekty Jihomoravského kraje čerpající evropské dotace.

Stavba byla projekčně připravována jako tři samostatné akce a to II/379 Deblín – průtah, II/379 Deblín – Tišnov a Sanace sesuvu. Část projekčních prací spadala do období církevních restitucí, kdy se stát k potřebným pozemkům již vyjadřovat nechtěl a restituenti se ještě vyjadřovat nemohli. Tato skutečnost si vyžádala použití některých neobvyklých technických řešení, umožňující omezit potřebné zábory pozemků. Dílčí části stavby pak byly řešeny v jednotlivých stavebních objektech.II/379 Deblín – průtah

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce vozovky komunikace II/379 včetně drobných prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání s vyřešením vazeb na okolní komunikace (úprava napojení místních a účelových komunikací). Dále úprava či zřízení nových zálivů pro autobusové zastávky, úprava křižovatky se silnicí III/38522 a dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující chodníky, úpravu vjezdů a vstupů do přilehlých objektů. V rámci stavby též došlo ke kompletní obnově stávajícího odvodnění komunikace jako je obnova a doplnění uličních vpustí včetně přípojek do stávající dešťové kanalizace a přeložky stávající kanalizace. Součástí stavby byla realizace sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (pilotové stěny, zpevnění břehů) a rekonstrukce mostu ev. č. 379-002 přes potok Závistka včetně zpevnění koryta vodoteče v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice II/379 si vyžádala i úpravy stávajících inženýrských sítí či zřízení sítí nových.

II/379 Deblín – Tišnov – km 12,85 – 17,450 vč. mostu 379-003

Stavba provedla rekonstrukci vozovky komunikace II/379 včetně prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání s vyřešením vazeb na okolní komunikace. Dále pak dobudování okolního dopravního prostoru zahrnující chodníky, úpravu vjezdů a vstupů do objektů. V rámci stavby též došlo k částečné obnově stávajícího odvodnění komunikace. Součástí stavby byla realizace sanačních opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (pilotové stěny, opěrné a zárubní zdi, zpevnění břehů) a rekonstrukce mostu ev. č. 379-003 přes místní potok Závistka, včetně zpevnění koryta vodoteče v oblasti mostu. Rekonstrukce silnice II/379 si vyžádala v menší míře i úpravy stávajících inženýrských sítí.
Silnice II/379 – Sanace sesuvu

Stavba realizovala sanační opatření na svahu zemního tělesa komunikace podél souběžného potoka Závistka (gabionové zdi a pilotové stěny v délce 160 m) včetně realizace monolitické římsy na stávající krabicové zdi v délce 88 m. V rámci sanace došlo k rekonstrukci vozovky silnice II/379 včetně prostorových úprav vedení trasy a šířkového uspořádání. Během stavby též došlo k obnově stávajícího odvodnění komunikace s doplněním kontrolních šachet a propustků včetně výustních objektů.

Mezi další zajímavosti stavby patří mimo jiné i tato technická řešení:
- Z důvodu potřeby rozšíření koruny silnice ve stísněných poměrech, tak aby nedocházelo k zásahu do cizích pozemků, byl použit k realizaci nezpevněné krajnice systém Shoulder. Tento systém je tvořen kombinací navzájem propojených kotevních ocelových panelů, distančních spon tvořící lícový koš a výplně (zásypu) koše. Pro realizaci líce svahu byla vybrána varianta s kamenivem, kdy je do koše vyskládáno kamenivo a výsledek svým vzhledem připomíná gabionovou zeď.
- S ohledem na požadavek realizace nových chodníků v obci Deblín byla část chodníků v oblasti se značně stísněními šířkovými poměry vedena na železobetonových konzolách, které byly integrovány do dříků pilotové stěny. Obdobným způsobem byla řešena i autobusová zastávka.
- Dalším speciálním řešením byla realizace železobetonových patek pro přeložku nadzemního vedení NN. Dodatečný požadavek správce sítě na vyloučení nebo minimalizaci výluky sítě NN v obci vyvolal potřebu umístění sloupů do nestabilního svahu, který teprve v rámci stavby měl být stabilizován pilotovou stěnou. Řešením daného problému byla realizace železobetonových patek s kalichem, které byly pomocí mikropilot zakotveny do skalního podloží pod nestabilním svahem. Po realizaci těchto patek správce sítě do kalichu v patkách umístil nové sloupy NN a provedl potřebné instalace pro přenos elektrické energie. Výluka na vedení se zkrátila prakticky pouze na dobu nutnou k přepojení nového vedení na nadřazenou elektrickou rozvodnou síť. Toto řešení bylo s povděkem kvitováno obyvatelstvem obce Deblín s ohledem na letní měsíce realizace překládky.

Stavba je tedy zajímavá nejen svým rozsahem a výše uvedenými technickými řešeními, ale vzhledem k náročnosti a složitosti i krátkým termínem realizace (08/2017 – 08/2018).

I díky tomu získala třetí místo v soutěži STAVBA 2018 Jihomoravského kraje.

Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 733 629 495, e-mail: info@linioplan.cz, www.linioplan.cz