SŽDC v současné době investuje nemalé prostředky, tak aby došlo ke zlepšení stavu těchto budov. Plně si totiž uvědomuje, že jde o styčné body, kde přichází cestující do styku s dráhou, a že tyto objekty vytváří první dojem z cestování vlakem. Nádraží je jedním z nejdůležitějších bodů, kde dochází ke kontaktu s dopravním prostředkem – vlakem. Budova nádraží by tudíž během přestupů a čekání na vlak měla nabídnout cestujícím příjemné zázemí, poskytnout jim možnost koupit si jízdenku, občerstvit se či si koupit tiskoviny. V roce 2017 započalo SŽDC s projekty těchto budov v různých stupních projektové dokumentace. Od samého počátku se na těchto pracích podílela také projekční, inženýrská a konzultační společnost SAGASTA, s. r. o.

Projekt „Oprava výpravní budovy v železniční stanici Kolín“ byl jednou z prvních vyprojektovaných akcí tohoto ražení a současně jde o jednu z prvních výpravních budov (dále jen VB), které se nachází těsně před dokončením stavebních prací. Budova VB byla realizována ve dvou etapách, administrativní průběžně v jedné etapě. Finální provoz byl spuštěn na konci srpna a zkušební provoz koncem září letošního roku.

Výpravní budova železniční stanice Kolín a navazující administrativní budova - původní stav


Historie výpravní budovy v Kolíně

Výpravní budova v Kolíně byla projektována ve čtyřicátých letech dle tehdy platných standardů. Funkcionalistická budova nádraží a administrativní budova byly vybudovány na místě dřívějších objektů nádraží mezi lety 1937 – 1940 dle projektu arch. Vladimíra Weisse a arch. Josefa Zemana. Dle zadání byla budova vyprojektována spíše úsporně s funkcionalistickými prvky. To se však stalo předmětem kritiky místních obyvatel. Zkrášlení budovy pomocí sgrafita v odbavovací hale ve stylu socialistického realismu pochází z padesátých let 20. století, rozměrný obraz s železniční tématikou pak z let šedesátých. V uplynulých letech tak logicky vyvstala potřeba budovu rekonstruovat, a to jak z důvodů technických (technická zastaralost vybavení), tak i potřeby reagovat na nové skutečnosti a trendy v dopravě.
Město Kolín ve spolupráci se SŽDC nyní dokončuje dopravní uzel, který výrazně zefektivní a zrychlí dopravu cestujících na Kolínsku pomocí autobusů a vlaků. Jedná se o rušné nádraží s velkým provozem vlaků i autobusů, které mají svůj nový terminál před nádražím. Tento byl v nedávné době rekonstruován a je organicky propojen s nádražní budovou pomocí zastřešení. V přednádražním prostoru je navíc situováno nové parkoviště P+R, kde mohou parkovat cestující využívající nádraží. V rámci úprav přednádražního prostoru byl autobusový terminál přemístěn před výpravní budovu a parkoviště je situováno do míst bývalého terminálu. Součástí úprav přednádražního prostoru je také nová cyklo věž.


Rekonstrukce výpravní budovy Kolín


Rekonstrukce budovy tak logicky reaguje na novou situaci. S postupnou integrací dopravy se postupně měnily návyky a zvyky cestujících, které bylo zapotřebí zohlednit. Vzhledem k tomu, že cestující nyní mají na přestup cca 5–10 minut, nezdržují se ve výpravní budově dlouhou dobu, a využívají ji pouze k rychlému nákupu jízdenek a občerstvení. Tomu byla přizpůsobena i nabídka komerčních prostor a jejich sortimentu, který musí umožnit rychlý prodej a konzumaci. Také bylo nutné vyjít vstříc požadavkům na pohyb hendikepovaných osob, zajistit zázemí cyklistům a v neposlední řadě splnit požadavky provozní.
Jednalo se tedy o rekonstrukci stávající výpravní a administrativní budovy v železniční stanici Kolín. Budovy nadále slouží svým původním účelům, avšak byly zrekonstruovány veškeré technické sítě i vedení a proběhly drobné změny dispozice. Ve výpravní budově se změny dispozice týkaly zejména výpravní haly, kde došlo k úpravám týkajících se pokladen, resp. zázemí zaměstnanců i cestujících a zlepšení služeb zejména v rámci obchodů. Stěžejní částí stavby tak byla především rekonstrukce výpravní haly. Administrativní budovy a krajní budovy výpravní haly se týkala úprava všech rozvodů, výměna topení, sítí, oken, střechy, fasády atd.
Objekt byl v původním stavu odpovídajícím době výstavby z roku 1940. Omítky a keramické obklady byly znečištěné, lokálně různě měněné a z důvodu stáří a působení povětrnostních vlivů poškozené. Otvorové výplně, které nebyly dosud vyměněné, netěsnily a nacházely se na konci své životnosti. Stejně tak klempířské konstrukce a plechová střešní krytina již neplnila svou funkci. Vnitřní prostory VB byly vzhledem k vytíženosti stanice opotřebované a nevyhovovaly dnešním standardům. Zdravotní instalace a elektroinstalace byly taktéž v nevyhovujícím stavu vlivem zastarání či nedostatečné údržby.

Dispoziční úpravy vstupu do výpravní budovy

Hlavní změny se odehrály především v přízemí výpravní budovy. V souladu se zadáním investora došlo jak ke zvýšení komfortu cestujících, tak ke zlepšení provozu v rámci zázemí haly určeného zaměstnancům. V levé části VB bylo rekonstruováno sociální zázemí, jehož úprava spočívala ve vytvoření filtru tak, aby uživatelé toalet nevstupovali rovnou do výpravní haly. Ve výpravní hale došlo především ke změně části naproti hlavnímu vstupu, ve které jsou soustředěny pokladny, zázemí zaměstnanců a dopravců. Středem tohoto prostoru vede centrální chodba, na kterou byly navěšeny směrem k cestujícím pokladny a směrem ke kolejím zázemí zaměstnanců. Směrem k terminálu pak byly ve výpravní hale vytvořeny pronajímatelné jednotky, které zvýší atraktivitu nádraží pro cestující. Jednotky jsou uzavíratelné a je možné je různě propojovat v závislosti na potřebách pronajímatele i provozovatele budovy. Jednotka mezi hlavními vstupy je navíc unikátně vybavena schodištěm vedoucím do nově vybudovaného patra, které je situováno ve výpravní hale, ale s výhledem na přednádražní prostor.
Změny se týkaly také interiéru výpravní haly, který byl výrazně zmodernizován (nové pronajímatelné jednotky, pokladny, podlahy, vybavení interiéru soudobými prvky orientačního a informačního systému). Rekonstruováno bylo také osvětlení, elektro i zabezpečení.
Díky rekonstrukci jednoznačně došlo ke zlepšení stavu v rámci nabízených služeb, ale také ke zvýšení kvality cestování. Do výpravní budovy jsou nově instalovány vzduchotechnika a klimatizace, které zajistí stálý teplotní komfort v budově jak pro zaměstnance, tak i pro cestující. Budeme si přát, ať rekonstruovaná budova zdárně slouží cestujícím i svému majiteli (SŽDC) a ať se v dohledné době dočkáme dalších podobných příkladů proměn původních budov, tak aby vyhovovaly požadavkům 21. století.

SAGASTA s. r. o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
tel.: +420 261 344 100
e-mail: info@sagasta.cz
www.sagasta.cz