Přestože firma působí v oboru relativně krátce, již nyní se může pochlubit řadou velmi zajímavých projektů. Protože jsme se chtěli dozvědět více informací, požádali jsme na konci dubna o rozhovor ředitele firmy Ing. Jiřího Čurdu a ředitele atelieru mostních a silničních staveb Ing. Víta Hoznoura.

Mohli byste úvodem říci pár slov k počátkům a vývoji vaší společnosti?

Letos jsou tomu 2 roky, co společnost SAGASTA vstoupila na český trh v oblasti projektování dopravních staveb. Naši činnost jsme zahájili se skupinou cca patnácti projektantů. K dnešnímu dni ve společnosti pracuje okolo šedesáti kmenových zaměstnanců působících v oblasti silničních, železničních, mostních a pozemních staveb, přičemž firma kontinuálně roste.

Odkud pochází název firmy SAGASTA?

Práxedes Mateo SAGASTA byl významným španělským ministerským předsedou, svobodným zednářem a politikem působícím ve Španělsku koncem 19. století. Původním povoláním byl však dopravním inženýrem silnic, železnic a přehrad. V Madridu je po něm pojmenována jedna z hlavní tříd.

Jak je vaše společnost členěna a jaké je její hlavní zaměření? Co můžete nabídnout investorům?

S ohledem na hlavní zaměření činnosti společnosti je firma rozdělena na dva samostatné ateliéry - Ateliér železničních a pozemních staveb resp. Ateliér mostních a silničních staveb.
Hlavní činností naší firmy je projektování a inženýring dopravních staveb, konzultační služby, analýzy a expertní posudky, ekonomické hodnocení a veškeré činnosti související s přípravou dopravních staveb.
Investora dokážeme doprovázet od zahájení přípravy projektu až po vlastní realizaci ukončenou autorským dozorem a kolaudací stavby.

Ing. Jiří Čurda / Ing. Vít Hoznour

Na jaké projekty se soustředíte nejvíce a jaké jsou vaše výhody?

Těžištěm naší činnosti jsou projekty v rámci České republiky. Soustředíme se zejména na hlavní dva investory dopravních staveb, kterými jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), dále pak na kraje a obce napříč celou republikou.
Jsme multidisciplinární kanceláří, takže si dokážeme poradit s projekty v rámci všech profesí, včetně doplňujících technologických profesí a inženýringu. Jsme moderní společností s efektivním a pružným řízením, která je schopna operativně a v daném čase zajistit náročné požadavky investorů.

V čem vidíte největší úskalí přípravy liniových staveb?

Problémů v tomto ohledu vidíme celou řadu. Od dlouhého procesu zadání projektu projekční společnosti přes majetkoprávní přípravu, průtahy při povolovacích řízeních s ohledem na životní prostředí (EIA), námitky různých občanských sdružení, odvolávání se k ÚOHSu, nekoncepční přípravu státu a konče politizací prostředí.

Mohli byste čtenářům přiblížit nejzajímavější silniční a mostní projekty z poslední doby? Čím byly specifické a náročné?

Zpracováváme desítky náročných zakázek a v řadě případů se ukazuje, že není malých projektů. Často lze i u menších, na první pohled jednoduchých akcí, narazit na složité úlohy.
Velice zajímavým projektem je například rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem. Jedná se o příhradovou konstrukci mostu z počátku 20. století. Most vykazuje řadu závad plynoucích z jeho stáří a způsobu řešení detailů v době jeho návrhu. Vzhledem ke stavebnímu stavu má značně omezenou zatížitelnost. Most je jediným přístupem do města přes Labe a zároveň přímo vstupuje do památkové zóny města. Z hlediska současných požadavků na dopravu je most nevyhovující i z hlediska šířkového uspořádání. Kromě automobilové dopravy je velmi frekventován jak cyklistickou tak pěší dopravou. V rámci návrhu technického řešení rekonstrukce jsme zpracovali řadu variant, ze kterých investor, kterým je Ústecký kraj, vybral po zhodnocení všech parametrů návrh opravy stávajícího mostu. V tuto chvíli pokračují práce na dokumentaci pro stavební povolení.
Další velmi zajímavou ­mostní stavbou je rekonstrukce ­mostu na tzv. pražském Semmeringu. Objekt mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov – Hostivice je památkově chráněn a přemosťuje lokální železniční trať Smíchov-Rudná-Beroun, Hlubočepskou ulici a Dalejský potok. Při provedení stavebně technického průzkumu jsme zjistili mimo jiné, že dochází k průniku vody v jednotlivých obloucích nosné konstrukce. Současně s tím jsou vyplavovány vazné složky malty a vápenné zdicí prvky. Spáry jsou ve větším rozsahu vypadané, přičemž jsou částečně pouze povrchově vyspárovány. Lokálně dochází k rozpadu jednotlivých zdících prvků a při vyšším nasycení vodou značně klesá pevnost použitých materiálů (pískovec a vápenec). Navržena je komplexní rekonstrukce a sanace mostního objektu. V tuto chvíli investor, kterým je SŽDC, dokončuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, která bude přibližně za měsíc zahájena.
Významnou zkušeností pro naše silničáře jsou bezesporu práce na zakázce slovenské dálnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Za opravdu zajímavou považuji spolupráci a výměnu zkušeností s rakouskou nadnárodní projekční společností ILF Consulting Engineers, ale např. také porovnání slovenského a českého prostředí výstavby dálničních staveb.
V městském prostředí jsme pak úspěšně dokončili komunikační propojení ulice M. Horákové s ulicí Strakonickou v Českých Budějovicích. Zde jsme zažili i to, k čemu jsou naše projekty určeny, tedy realizaci díla. Při výkonu autorského dozoru jsme mohli pozorovat, jak stavba vzniká a s jakým problémy se občas musíme při realizaci vypořádat.

Stavbou, na kterou lze uplatnit první věta z odpovědi na předchozí otázku, je most v Ličově. O jakou stavbu se jedná?

Most převádí silnici II/154 přes koryto stálé vodoteče řeky Černá mezi městem Kaplice a Benešov nad Černou u obce Ličov. Původní most z roku 1956 je nahrazen novou nosnou konstrukcí s využitím části původní spodní stavby. Jedná se o dvoupolový most o délce 30 m. Ačkoliv přípravě a průzkumným pracím věnoval investor (Jihočeský kraj) i projektant důslednou péči, narazil zhotovitel na těžký kamenný zához přímo pod základem demolovaného pilíře, což zkomplikovalo zakládání mostu. Drobnou úpravou RDS a postupu prací jsme problém vyřešili a most byl nedávno uveden do provozu.

Most v Roudnici nad LabemZmíníte také některé z vašich železničních projektů?

Z železničních akcí se zaměřím na jednu z našich prvních zakázek – rekonstrukci traťového úseku Přibyslav – Pohled, kterou jsme zpracovali ve stupni přípravné dokumentace, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající železniční trati v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled na trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín. Trať je celostátního významu pro dálkovou osobní i nákladní dopravu. Celkem se jedná o rekonstrukci bezmála 9 km tratě zahrnující železniční stanice Přibyslav a Pohled, dále 20 mostů a 17 propustků. Hlavním cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti tak, aby se trať stala podstatně atraktivnější z hlediska osobní i nákladní dopravy. V ŽST Přibyslav jde o vybudování dlouhých předjízdných kolejí pro možnost křižování nákladních kolejí.
Tato akce nám v počátcích fungování naší společnosti ukázala, že jsme schopni komplexně zpracovávat, koordinovat a úspěšně dokončit i rozsáhlé a časově náročné zakázky.
Další z velkých železničních zakázek je revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov. Zmíněnou stavbu jsme řešili ve stupni projekt stavby, tzn. projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby. Délka řešeného úseku je téměř 12 km s řadou inženýrských objektů. Specifikem stavby je řešení velmi složitých geotechnických úloh v náročném prostředí a při zajištění podmínek provozu na trati i v průběhu rekonstrukce.

V úvodu jste se dotkli i projektů pozemních staveb. Které byste zdůraznili?

Z oblasti pozemních staveb si dovolím jmenovat návrh rekonstrukcí výpravních budov – např. Kolín, Drahotuše, Horní Bříza, Třebíč, Šternberk, Hluboká nad Vltavou. Každá z budov je specifická, při rekonstrukcích, resp. již ve fázi provádění stavebnětechnického průzkumu, narážíme na skryté problémy a vady budov, o kterých ani samotní správci a vlastníci objektů nemají a objektivně nemohou mít povědomí. Ukazuje se, jak důležité jsou průzkumné a přípravné práce pro správné zhodnocení rozsahu dalších prací a optimální a ekonomicky efektivní návrh rekonstrukce.

Jakým směrem hodláte rozvíjet vaši projektovou kancelář a jaké jsou plány pro nadcházející období?

Poté, co jsme v roce 2018 založili pobočku v Brně, plánujeme na podzim tohoto roku otevřít další dvě pobočky v Pardubicích a Českých Budějovicích. Současně bychom rádi rozvíjeli naši společnost směrem k našim východním sousedům na Slovensko, kde bychom nejpozději v lednu 2019 chtěli otevřít naši sesterskou kancelář.
Stejně tak jako ostatní firmy v oboru se v současné době potýkáme se získáváním kvalifikovaných zaměstnanců. I přesto se nám ale daří firmu dále rozvíjet. V pětiletém horizontu bychom rádi dosáhli hranice 100 projektantů. Chtěli bychom se začít zabývat projekty VVN a VN, hodláme se také soustředit na technické dozory investora.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický