Hlavním předmětem stavby byla realizace kanalizační stoky pro odkanalizování nového sociálního zázemí Novomlýnské věže s napojením do stávající šachty ve frekventované ulici Lannova v centru Prahy.

Po jednání se stavebníkem, projektantem a budoucím provozovatelem navrhl zhotovitel způsob realizace stoky, který byl kombinací bezvýkopových technologií: protlačování s ručním rozpojováním zeminy na čelbě, přímé protlačování kameninových trubek CREA DIG s použitím vrtné soupravy (obr. 1) a technologie otevřeného výkopu.

Bezvýkopové technologie byly v tomto případě zvoleny zejména kvůli hloubkám uložení stoky (4 - 5,8 m pod povrchem), těsnému souběhu se stávajícím vodovodním řadem z litinových trub DN 300, povrchové prostorové náročnosti a komplikované dopravní situaci. Pro části stoky realizované bezvýkopovou technologií byl nutný pouze zábor ve vedlejší komunikaci pro startovací šachtu 3,2 x 3,8 m + obslužnou mechanizaci, a tak bylo omezení aktivit ve veřejném prostoru minimální. Obslužnost přilehlých nemovitostí z komunikací byla zachována po celou dobu výstavby. V úseku pod ulicí Lannova je uložena stoka v ocelové chráničce DN 1000, ze které proběhlo i samotné bezvýkopové napojení na stávající stoku (obr. 2). Provoz na této velmi frekventované křižovatce tak nebyl vůbec narušen. Jelikož bylo nutné realizovat i odbočky pro přípojky a nové uliční vpusti, a uložení stoky v tomto úseku již nebylo v takové hloubce, byla na závěr zvolena technologie otevřeného výkopu. Tato část stavby byla paradoxně, vzhledem k množství podzemních sítí, nejsložitější a časově nejdelší.

Celkem se realizovalo 50 m kameninové stoky DN 300, z toho 39 m bezvýkopově (obr. 3) a 11 m technologií otevřeného výkopu. Součástí stavby byly přípojky vody, kanalizace a vysazení nových požárních hydrantů. Celková doba výstavby, od předání staveniště po kolaudaci, trvala 3 měsíce, a byla tak poloviční oproti původnímu harmonogramu výstavby. Celkové investiční náklady byly oproti předpokladu o 21 % nižší.

Technologie výstavby byly vybrány tak, aby stavba byla ekonomicky výhodná, časově příznivá a šetrná k okolnímu prostředí, což zajisté ocenil jak Magistrát hlavního města Prahy jako investor, tak i všichni ti, kteří s okolím stavby přišli do styku. Úspěšné dokončení stavby umožnila příkladná spolupráce „za běhu“ všech zúčastněných bez výjimky.

Ing. Michal Kubík

 

Hydrotechnik Praha spol. s r. o.
středisko protlačování a mikrotunelování
Do Koutů 1a, 143 00 Praha 12
tel.: 261 097 633, fax: 261 097 654
e-mail: info@hydrotechnik.cz
www.hydrotechnik.cz