Silnice I/44 tvoří na trase Mohelnice – Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – státní hranice s Polskem důležitou komunikační osu celého regionu ve směru jih – sever. Je prakticky jedinou vhodnou komunikací, umožňující spojení bývalých okresních měst Šumperka a Jeseníku s krajský městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné centrální oblasti Jeseníků.

Ze souboru 9 staveb tahu I/44 v úseku Mohelnice – Petrov nad Desnou je dosud zprovozněná jediná stavba „Silnice I/44 Postřelmov – obchvat“ realizována v kategorii R 22,5/100 (zprovoznění r. 2004).

Stávající silnice I/44 byla v úseku Vlachov – Rájec vedena intravilánem obcí Vlachov a Zvole v nepřehledných směrových obloucích, s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním Působením dopravy bylo podél silnice I/44 nevyhovující životní prostředí (hluk, exhalace) a byla ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů.

Předmětem stavby je přeložka stávající silnice I/44 v km 5,141.125 až km 8,030 (S22,5/100, délky 2 888,875 m) průběžného staničení přeložky silnice I/44 souvislého souboru 9 staveb se začátkem staničení na stávajícím obchvatu Mohelnice. Začátek stavby Vlachov – Rájec je v km 5,141.125 u obce Vlachov, na stávající silnici I/44 je realizováno připojení dvoupruhovou komunikací.

Trasa stavby Vlachov – Rájec je vedena západně od obce Vlachov přes Slavoňovský potok, silnici III/31523 do Slavoňova, dále přes potok z Vlachova dolu a polní cestu, přes Vranovský potok a dále v obchvatu obce Zvole, přes Zvolský potok a místní komunikaci. Konec trasy v km 8,030 je v prostoru výhledové MÚK Zvole ve tvaru malé okružní křižovatky s půldiamantem a půlosmičkou. V rámci stavby Vlachov – Rájec se realizovala pouze větev Zvole – Mohelnice navazující dvoupruhovou komunikací na stavbu „Silnice I/44, Rájec – obchvat“ (S11,5/80), která byla zprovozněná v roce 2008.

Technická data
Hlavní trasa: délka 2889 m, kategorie S 22,5/100, plocha vozovek 64 980 m2, počet stavebních objektů 76
Mostní objekty: počet celkem 4, plocha mostů: 2 077 m2
Mimoúrovňové křižovatky: počet 1, délka větví 187 m
Protihlukové stěny: počet 3, délka stěn 690 m
Protihlukové valy: počet 3, délka valů 355 m
Zárubní zdi: počet  2, délka zdí 568 m
Gabionové stěny: počet 2, délka stěn 150 m
Clona proti oslnění: délka 2551 m
Val proti oslnění: délka 59 m
Přeložky ostatních komunikací: počet objektů 11, délka: 3 797 m
Náklady na hlavní trasu stavby „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ tvořily asi 56 % celkových nákladů stavby, z toho náklady na zemní práce byly 33 % z celkových nákladů stavby. Tuto vysokou finanční a stavební náročnost tvoří skalní zářez délky 460 m, hloubky 14,20 m. Ochrana zářezového svahu je zajištěna zárubními zdmi vlevo (výšky 1,3 m – 6,6 m) a vpravo (výšky 1,3 m – 5,6 m). Pro kamenný obklad zárubních zdí byl použitý kámen ze stejného lomu jako pro dvě navazující gabionové stěny a tím došlo ke sladění barevného působení zdí a stěn podél trasy I/44.

Stavba
Zhotovitel stavby: „Sdružení Vlachov – Rájec“ ve složení Eurovia CS (vedoucí sdružení), Strabag, IDS-Inženýrské dopravní stavby Olomouc a D. I. S. Brno.
Investorem stavby: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Generální projektant realizační dokumentace: Dopravoprojekt Brno a. s.
Stavba byla zahájena na podzim roku 2011 přípravou území a v následujícím roce započaly zemní práce, přeložky inženýrských sítí a spodní stavba mostů.

Při realizaci hřebíkovaného svahu došlo ve dvou případech v horní části hřebíkovaného svahu (zvětralá hornina) k vysunutí horninového klínu o objemu 4 – 5 m3. K vyjíždění klínů došlo vlivem úklonu vrstev horniny pod úhlem cca 45° směrem do zářezu. Jako sanační prvek byla použita kotvená opěrná zeď s následnou úpravou dimenzí hřebíků ve spodních etážích hřebíkovaného svahu. 

Síla vodního živlu způsobila erozi svahu silnice III/31523 Vlachov – Slavoňov vedoucí podél Slavoňovského potoka. V létě téměř vyschlý potůček dokázal při zvýšeném průtoku (Q100 = 20m3/s) podemlít svah přilehlého silničního tělesa tak, že bylo nutné upravit celé koryto potoka v délce 85 m. Jako materiál bylo pro svahy použito kamenivo do hmotnosti 200 kg a nad 500 kg pro kamenné prahy ve dně potoka.

Závěr
Stavba „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ byla zprovozněná 31. 7. 2014. Po stavbě „Silnice I/44 Postřelmov – obchvat“ je druhou zprovozněnou stavbou ze souboru 9 staveb tahu I/44 v úseku Mohelnice – Petrov nad Desnou. Zbývající stavby jsou ve stavu přípravy.

Přínos stavby „Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ je ve snížení dopravní nehodovosti, úsporách času a pohonných hmot provozu ve směru Mohelnice – Šumperk a zlepšení životního prostředí v průtahu Vlachov a Zvole.

Ing.Pavel Müller, hlavní inženýr projektu
foto ©2014 Dopravoprojekt Brno a 2013 Zeměměřictví Jeseník

DOPRAVOPROJEKT BRNO
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
www.dopravoprojekt.cz
projektový a inženýrský institut pro dopravní a ekologické stavby