V historickém centru města se dochovalo hned několik významných památek, k nimž patří kostel Svatého Vavřince, zvonice ze 16. století, renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice a také Pražská brána, která je pozůstatkem opevnění města ze 13. století. Dnešní podoba brány pochází z roku 1883, kdy byla puristicky přestavěna podle návrhu architekta F. Schmoranze.

Zásadní rekonstrukcí prošla věž v průběhu nedávno uplynulého období, kdy mezi lety 2021 a 2022 byla provedena kompletní oprava zastřešení věže, včetně výměny veškerého oplechování, střešní krytiny i repase cimbálů a hodinového stroje. Rekonstrukce zastřešení věže se s úspěchem zhostila pokrývačská a klempířská společnost Pario s. r. o. z Hradce Králové, která se na rekonstrukce střech památkově chráněných objektů již řadu let specializuje. My jsme v uplynulém období navštívili jednatele společnosti, pana Ing. Miroslava Vízka, kterého jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jaké důvody vedly vedení města k rozhodnutí o nutnosti provedení rekonstrukce věže. Ten k tomu říká:
„Hlavním důvodem, který vedl investora k rozhodnutí o provedení rekonstrukce, bylo dlouhodobé a časté zatékání do podstřešních prostor věže. Na základě podrobného stavebního průzkumu, který provedla společnost Inreco s.r.o., bylo zjištěno, že původní břidličná krytina vykazuje poruchy a do střechy díky tomu zatéká. Některé z kamenů byly odlomeny, jiné zase vykazovaly nežádoucí posun, který byl způsoben vlivem uvolněných hřebíků. Velmi závažnou poruchou bylo také zjištění množství drobných otvorů v oplechování nad střešním výlezem. Další zatékání bylo lokalizováno v části stropu nad ochozem v místě průniku sloupků kované zvonové stolice cimbálu. Na mnoha místech klempířských prvků byly zjištěny černé hřebíky bez krycích zaletovaných puklíků, kdy těmito otvory v oplechování také zatékalo. Posun proti původní poloze vykazovaly i některé klempířské prvky.“

Jaké důvody vedly k rozhodnutí o provedení komplexní rekonstrukce střechy?
Podrobným posouzením jednotlivých částí i prvků střechy se závěrem dospělo k názoru, že oprava a lokální výměna jednotlivých poškozených kamenů střechy a jejích dalších prvků by byla nereálná. Zvažována byla zejména nepřístupnost jednotlivých míst v návaznosti na nutnost použití horolezecké techniky, možnost zajištění stejného materiálu, vysoká míra možnosti poškození dalších kamenů střechy při pohybu po stávající krytině či značné vyčerpání životnosti původní krytiny. Špatný byl i stav povalového dřevěného stropu nad posledním patrem, což by si vyžádalo nejen zásah do samotného stropu, ale i do krytiny nad ním. Veškeré tyto důvody vedly ke konečnému rozhodnutí o celkové rekonstrukci střechy věže.


Jak probíhaly samotné práce na rekonstrukci střechy věže?
Vzhledem k tomu, že výška věže dosahuje úctyhodných 48 m, bylo kolem ní nejdříve postaveno lešení. Následně jsme provedli demontáž stávající střešní krytiny včetně poškozeného podkladního bednění. Byla provedena oprava poškozených krovů a na krov bylo natlučeno nové bednění v tloušťce 30 mm. Na bednění byl položen nový podkladní pás (folie Delta PVG) a na takto připravený podklad byla položena nová štípaná břidlice. Obsahem prací byla také dodávka a montáž měděných klempířských prvků ve střeše, včetně opravy všech doplňkových prvků střechy, jakými byly práce na korouhvi, či makovici, která byla nově pozlacena. Provedena byla i repase cimbálů a hodinového stroje věže. Novými trámovými stropy s přelištováním spár jednotlivých fošen byly také nahrazeny původní povalové stropy.

V čem spočívala největší složitost akce?
Objekt se nachází na velmi exponovaném místě přímo v centru města. To samozřejmě kladlo zvýšené nároky na bezpečnost práce i logistiku. Po celou dobu oprav byla kupříkladu doprava osob i materiálu řešena jedním výtahem, přičemž s ohledem na malou šíři průjezdného profilu na náměstí bylo nutné jej z jedné strany založit na příhradových nosnících. Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že vedle střechy proběhly také opravy kamenných prvků v celé ploše fasády věže. Nyní již věž po celkové rekonstrukci opět svítí novotou a její návštěvníci se tak mohou opět kochat výhledem z jejího ochozu na celé Vysoké Mýto a široké okolí. Za naši společnost Pario mohu říci jen to, že nás těší, že jsme mohli být v případě takové krásné zakázky takříkajíc „opět u toho“.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek