V současné době budova zámku prochází rozsáhlou komplexní rekonstrukcí. Nyní je dokončena první etapa prací. Jejím předmětem byla generální oprava krovů a střešních plášťů objektu.
Náročné rekonstrukce zastře­šení se ujala společnost Pario s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Ta má s rekonstrukcemi střech památkově chráněných budov mnohaleté zkušenosti. Na podrobnosti z průběhu akce jsme se zeptali jednatele společnosti pana Ing. Miroslava Vízka. Ten v úvodu našeho setkání říká:

„Již námi provedená první obhlídka střechy zámku v Litomyšli potvrdila závěry, které vzešly z předchozích průzkumů restaurátorů. Střecha se nacházela v havarijním stavu. Staré tašky byly popraskané, vydrolené a dešťová voda se tak dostávala do podstřešních prostor. Na řadě míst byly hnilobou a dřevokazným hmyzem napadeny také krovy podstřešní konstrukce. To vedlo investora k rozhodnutí o provedení generální opravy střešního pláště.“

Kdy jste práce na opravě střechy zahájili a jaký jste zvolili postup?
Práce započaly dne 20. 3. 2023 sejmutím a likvidací původní dožilé střešní krytiny. Následně bylo nutné střechu zajistit tak, aby do objektu po dobu trvání rekonstrukce nezatékalo. Z tohoto důvodu jsme vytvořili provizorní zastřešení příhradovými vazníky (o rozponu až 17 m) s plachtováním. Práce pak pokračovaly zhotovováním klempířských prvků, kterými byly oplechování atik, říms, parapetů opravovaných oken a střešních svodů, které byly revidovány a dožilé kusy byly vyměněny. Ojedinělé bylo také plechování širokých mezistřešních úžlabí v rozvinuté šíři až 400 cm. K realizaci klempířských prací byl použitý výhradně měděný plech.

Jak probíhala sanace dřevomorkou poškozených konstrukcí krovů?
Poškozené části krovů byly nahrazeny klasickými tesařskými konstrukcemi, tzv. „protézováním“. Také spoje byly provedeny tradičním způsobem. Nově byly vybudovány i dva vikýře v nepohledovém úžlabí střešních rovin pro vyústění vzduchotechniky. Souběžně s těmito opravami probíhaly restaurátorské práce na obnově komínů, jejichž konečnou úpravu povrchů tvoří sgrafitové fasády. To kladlo zvýšené nároky na koordinaci činnosti našich pracovníků s prací restaurátorů.


Jak probíhala samotná výměna střešní krytiny a jaké tašky zde byly použity?
Výměnu střešní krytiny jsme realizovali po úsecích. Vzhledem ke značnému rozsahu střechy se na její obnově podílela spolu s námi rovným dílem ještě další pokrývačská firma. Pro finální krytí střechy byla zvolena pálená střešní krytina Tondach – typ Bobrovka v režném přírodním provedení.

V čem spočívaly největší zajímavosti akce?
Především to byl šibeniční dodací termín. Rekonstrukce střech památkově chráněného objektu v rozsahu cca 5 100 m2 musela být kompletně hotova za pouhých osm měsíců. Velikost akce pak kladla zvýšené nároky na bezpečnost práce, koordinaci řemesel i samotnou dopravu materiálu prostřednictvím dvou věžových jeřábů. Dále jistě není potřeba dodávat, že celý průběh akce, vzhledem k významu stavby, probíhal pod přísným dohledem pracovníků památkové péče.

A co říci závěrem?
Kompletní rekonstrukce střechy památkově chráněného renesančního zámku v Litomyšli opět ukázala, že um a odborné dovednosti pokrývačské společnosti ­Pario s.r.o. dokáží naplnit i ty nejnáročnější výzvy, které jsou na ni ze strany investorů kladeny.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek