Z řady prestižních akcí, které pracovníci firmy realizovali v posledním období, bychom rádi zmínili kupříkladu náročnou rekonstrukci památkově chráněných věží a střech nad průjezdnými branami přehrady Les Království pro investora Povodí Labe, které byly zhotoveny z glazované prejzové krytiny. Další složitou akcí byla realizace zastřešení horského hotelu Palace ve Špindlerově Mlýně, kterou bude nově chránit hliníková střešní krytina Prefalz v antracitové barvě a nelze nezmínit také náročnou realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu v Jičíně z hliníkových fasádních lamel Prefa Siding v několika barevných odstínech. V uplynulém období jsme se spojili s jednatelem společnosti ­Pario s. r. o. panem Ing. Miroslavem Vízkem. Toho jsme se úvodu našeho setkání zeptali, na jakých aktuálních akcích se firma Pario podílí v současné době. Ten k tomu říká: „Prakticky celý loňský rok a i nyní pracujeme na rekonstrukci střechy budovy bývalé Pedagogické fakulty pro Univerzitu Hradec Králové. Rekonstrukce střechy spočívá ve výměně dožilé původní plechové krytiny ze šablon za přírodní štípanou břidlici. Obsahem samotných prací byla demontáž původní krytiny včetně podkladního bednění, následně byla provedena oprava krovů, poté bylo přikročeno k realizaci nového bednění tl. 3 cm a položeny byly podkladní separační pásy pod břidlici. Povrch střechy byl ukončen novou břidličnou krytinou ve tvaru šestihranu. Veškeré klempířské prvky byly nově provedeny z mědi. Střecha objektu je poměrně půdorysně komplikovaná, s množstvím nároží a úžlabí. Co se do určité míry vymykalo vžité praxi, byla pokládka břidlice na mansardové části střechy. Zde byla při kladení použita břidlice s ornamenty v zeleném odstínu. Plocha střechy činí přibližně 1360 m2 a na úspěšné realizaci akce se průběžně podílí až 15 našich pracovníků.

Rekonstrukce kapličky ve Zdeslavicích realizovaná firmou Pario.


V minulých letech jste se velmi často podíleli také na rekonstrukcích střech památkově chráněných objektů. Je tomu tak i nyní?
Ano je. Pracujeme kupříkladu na realizaci další etapy rekonstrukce památkově chráněného objektu kláštera Svaté Voršily v Kutné Hoře, kde byla pro finální povrch střechy použita nová prejzová krytina Tondach v režném provedení. Na této akci pracujeme již od roku 2017 v různých etapách. Předpoklad dokončení celého díla dle druhého výběrového řízení je rok 2025.

Dokážete stejně úspěšně realizovat i zakázky menšího rozsahu?
Bezesporu dokážeme. Jako příklad bych rád uvedl dvě malé hezké zakázky. První z nich byl objekt bývalé celnice v Kutné Hoře, kde na základě jednání s investorem a památkáři byla zvolena pro rekonstrukci střechy opět přírodní břidlice. Zajímavostí zakázky bylo vykládání okenních pultových ­vikýřů břidlicí. Druhou zakázkou pak byla rekonstrukce střechy kapličky ve Zdeslavicích u Kutné Hory. Zde jsme původní krytinu, kterou byl pozinkovaný plech, při opravě střechy na základě požadavku pracovníků památkové péče nahradili keramickou režnou bobrovkou položenou na řídké laťování (tzv. na korunu). Objektu vévodí věž s lucernou, pro jejíž oplechování byla použita jako materiál měď. Detaily střechy (nároží, hřeben, okap) byly v souladu s požadavky památkářů položeny do maltového lože.

Rekonstrukce objektu bývalé celnice v Kutné Hoře realizovaná firmou Pario.


V minulosti jste realizovali i několik prestižních zakázek v zahraničí. Pokračujete i v této činnosti?
Je tomu tak. V německém Altenburgu pracujeme na rekonstrukci střechy a fasády zdejšího zámku. Původní břidličná střecha již byla značně degradovaná a do objektu zatékalo. Záměrem investora zde navíc bylo vybudování podkrovních obytných místností. Požadavkem bylo také zachování původního tvaru střechy i krytiny. Pro pokrytí střechy proto byla opět použita přírodní štípaná břidlice v tmavě šedé barvě. V průběhu realizace byla zakázka investorem dále rozšířena o obložení větší části fasád rovněž břidlicí. Dokončení této akce je plánováno na letní měsíce letošního roku.

Rekonstrukce střechy a fasády zámku v německém Altenburgu realizovaná firmou Pario.


Na jakých zajímavých zakázkách pracujete v současné době?
„Na podzim loňského roku jsme zahájili práce na rekonstrukci dominantní Pražské brány, která tvoří jeden z přístupů na centrální čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce věže a čtyř přilehlých nárožních věžiček. V současné době řešíme složité opravy krovů, včetně statického ztužení táhly. Samozřejmostí je celková sanace krovu věže, ať už mikrovlnami, tak případně chemickým ošetřením (nátěry, injektáže). Po těchto pracích přistoupíme k montáži nové břidlicové střechy souběžně s navazujícími klempířskými prvky. Řada zdobných plechových či kovářských prvků  (makovice, vrcholová korouhev) byla zdemontována a převezena k restaurátorovi do dílny. Zde bude proveden restaurátorský průzkum a poté  (po diskuzi s pracovníky památkové péče) celková repase včetně zlacení.Dokončením prací na Pražské bráně uzavíráme „naše portfolio“ rekonstrukcí střech či věží   ve Vysokém Mýtě. Zde jsme postupně opravovali střechu kostela sv. Vavřince, následovala obnova zvonice u zmíněného kostela. Další v řadě byla Litomyšlská brána, a to obě sousedící věže. Všechny tyto jmenované objekty mají jedno společné – vždy se jednalo o krytiny z přírodní štípané břidlice. A nad rámec tohoto výčtu ještě zmíním Muzeum českého karosářství – zde byla použita pálená krytina.A co říci závěrem? V současné složité době musíme více a častěji řešit dříve opomíjené „samozřejmosti“ – dostupnost materiálů a jejich kompletnost při dodávání na stavby, cenové skoky vstupů, mnohdy drastické, a veliké problémy s nedostatkem řemeslníků. A jak se říká – bude hůř… Přes všechna tato úskalí o zakázky nyní nouzi nemáme (stejně jako naprostá většina kolegů střechařů a nejen těchto), ba naopak. Jsme však na hranici našich kapacit. Přesto pevně věřím, že se nám podaří veškeré nasmlouvané zakázky úspěšně dokončit,“ uzavírá s úsměvem naše setkání Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti Pario s. r. o.

 

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek