V rámci sanace došlo k celkové opravě mostu a to v různém rozsahu. Vedle „klasických sanačních prací došlo i k použití speciálních sanačních postupů.

V prvním kroku došlo k očištění konstrukce a ověření fyzikálně mechanických vlastností konstrukce. Následně bylo nutné vyspravit trhliny ve stávajících konstrukcích. Toho bylo dosaženo pomocí nesmrštivé malty SUPERFIX THf, která je pro podobné aplikace vhodná.

Následně bylo přistoupeno k sanaci jednotlivých částí konstrukce.

Konstrukce opěr a zejména konstrukce úložných prahů bylo nutné sanovat obzvlášť pečlivě. Degradace betonu, způsobená zejména působením okolního prostředí, ve kterém se most nachází, a zatékáním do mostní konstrukce a na konstrukce úložných prahů, byla poměrně značná. Proto bylo nutné, vzhledem k degradaci úložných prahů, použít k sanaci epoxidového adhezního můstku. V případech, kdy podklad nesplňuje parametry pro běžnou sanaci, nebo v případech, kdy lze předpokládat vyšší riziko namáhání konstrukce, je epoxidový adhezní můstek vhodnou alternativou. Můstek sestává z epoxidové pryskyřice (BETOLIT EP 0-1 DC W) a do ní nafoukaného sušeného křemičitého písku. Tím je vytvořen povrch, který zajistí dostatečnou přídržnost reprofilační malty k podkladu, ale současně je zpevněn i podklad samotný. Je tím umožněno zachovat části konstrukce, které by jinak bylo nutné bourat a zcela nahradit. Samotné obnovení krycí vrstvy betonu a reprofilace konstrukce opěr bylo provedeno materiálem MONOCRETE MONOMIX TH v místech s potřebou hrubé reprofilace a tenčí vrstvy byly zajištěny PC maltou MONOCRETE PPE TH.

Nosná konstrukce byla opravena klasickými sanačními postupy. Nejprve byla ošetřena výztuž a byl předpřipraven podklad. Toho bylo dosaženo pomocí dvousložkového polymercementového adhezního můstku DENSOCRETE 111. Reprofilace železobetonu byla provedena maltou MONOCRETE PPE TH v zrnitostech dle tloušťky opravované vrstvy.

Povrch konstrukce byl sjednocen nátěrovým systémem BETOSIL W, kterým bylo dosaženo požadovaného vzhledu a současně byla konstrukci propůjčena větší odolnost vůči prostupu agresivních médií do krycí vrstvy betonu a potažmo k výztuži.

Mostní konstrukce jsou stavby, které jsou vystaveny náročným podmínkám, které je poškozují a mají významný vliv na jejich životnost. V současné době se stále více železobetonových mostních konstrukcí blíží k polovině své životnosti a jejich stav je nutné důsledněji kontrolovat a zajistit jejich údržbu nebo sanaci. Na mostní stavby by mělo být pamatováno právě v průběhu jejich životnosti, protože jejich význam nám dochází obvykle až v okamžiku, kdy jsou zcela odstaveny v důsledku celkových rekonstrukcí a ztěžují dopravní dostupnost v daném místě.

Ing. Zdeněk Vávra, Bronislav Špringer

BETOSAN s.r.o.
tel.: +420 602 145 570
e-mail: vavra.z@betosan.cz