Jsou vyrobeny ze skleněných vláken chráněných speciálně navrženým elastomerovým polymerem pro excelentní ochranu vlákna a zvýšenou adhezi k asfaltovým směsím pro finální spojení vrstev.

Více než 30leté zkušenosti a praxe z úspěšných instalací po celém světě potvrzují účinnost geomříží ADFORS GlasGrid zajišťující zpomalení průniku trhlin až 3násobně, snížení prohlubně vyjetých kolejí o 25 % a více jak 50% úsporu v budoucích investicích (údržba, modernizace a náklady na užívání) po dobu životnosti vozovky.
Tento článek se zabývá empirickým měřením odolnosti vůči trhlinám  asfaltové vozovky vyztužené sklovláknitou mříží a ověřením vhodnosti uložení výztuže zkouškou spojení vrstev. Jako výztuž byla použitá sklovláknitá mříž ADFORS GlasGrid® potažená speciálním elastomerovým polymerem (pevnost 100 x 100 kN/m s otevřeností ok 25 mm) spojená s těžkou geotextilií (>100 g/m2), dále jen  CompoGrid (obr. 1).  Je známo, že CompoGrid zlepšuje mechanické vlastnosti asfaltobetonových vrstev a zpomaluje šíření trhlin (obr. 2). Tento materiál funguje také jako vodotěsná zábrana.

Obr. 2 – Průnik trhliny vozovkou. / Vlevo: Bez ADFORS GlasGrid. Napětí přechází volně trhlinou k povrchu. / Vpravo: S ADFORS GlasGrid. Napětí je přenášeno horizontálně a rozptýleno, minimalizace trhlin.


K zajištění těchto funkcí je důležitá soudržnost asfaltových vrstev a výztuže. Struktura vyztužené konstrukce byla navržena tak, aby došlo k prodloužení životnosti asfaltové vozovky, zejména oddálením prostupu únavových reflexních trhlin, jak je znázorněno na obr. 3.
Vozovka je navržena tak, že je CompoGrid umístěn přímo na podkladní vrstvě z drceného kameniva, aby zabránil pronikání vody a trhlin přímo z nespojených vrstev. Mříže s pevností 100 kN/m jsou celosvětově využívány k vyztužení dálnic.

Obr. 3 – Umístění CompoGridu v návrhu vozovky


Únavové zkoušky

Zkouška čtyřbodovým ohybem simuluje cyklické zatížení vozovky v laboratorních podmínkách. Jako zkušební těleso se používá trámec, na který působí cyklické zatížení lisu a měří se počet cyklů potřebný k porušení zkušebního tělesa. Mechanické zkoušky čtyřbodovým ohybem a únavovým zatěžováním potvrzují, že CompoGrid oddaluje šíření trhlin systémem. Zkušební vzorky, jak je znázorněno na obr. 4, byly připraveny s hlubokým zářezem uprostřed trámce pro rychlé vyvolání šíření trhlin. Hloubka zářezu byla přes 90 % tloušťky spodní vrstvy.

Obr. 4 – Asfaltový trámec se zářezemÚnavové zkoušky byly prováděny za podmínek „regulace napětí při 600μm a 5Hz zatížení při 10° C.“ V momentě, kdy trhlina fyzicky dosáhla zabudované výztuže, došlo k zabránění jejího průchodu. Vzorky vyztužené CompoGridem měly delší průměrnou životnost než vzorky bez výztuže. Praskliny nejprve vznikají zespodu vzorku při pomalém počátečním namáhání do bodu ohybu 1 (v tomto bodě se poprvé začínají vytvářet mikrotrhliny). Před praskáním na povrchu vzorku v bodě ohybu 2 (v tomto bodě se poprvé začínají vytvářet makrotrhliny) došlo k mírnému časovému zpoždění. V tabulce 1 je zobrazeno porovnání počtu cyklů únavového testu u vyztuženého a nevyztuženého systému. CompoGrid prodlužuje životnost systému 1,37x v bodě ohybu 1, kde dochází ke vzniku mikrotrhlin, ale v bodě ohybu 2, kde vznikají makrotrhliny CompoGrid prodlužuje životnost 3,92x.


Tabulka 1: Výsledky únavového testu*bod ohybu 1 – vznik mikrotrhlin, bod ohybu 2 – vznik makrotrhlin


Spojení vrstev

Vizuálně bylo zkontrolováno několik vývrtů o průměru 200 mm odebraných v testovací sekci v Nasu v Japonsku. CompoGrid (CG100) byl uložen přímo na povrch mechanicky stabilizované podkladní vrstvy. Obr. 6 ukazuje silné spojení vrstev mezi CG100 a asfaltovou vrstvou, což je velice důležité pro celou konstrukci. Tento výzkum prokázal, že systém CompoGrid zpomaluje průnik trhlin a má dostatečnou přilnavost i při uložení na podkladovou vrstvu.

Obr. 5 – Trámce po 4-bodovém ohybuZávěr

Pro projekt byla použita sklovláknitá mříž s těžkou geotextilií ADFORS GlasGrid CG (CompoGrid) se 100kN/m pevností v tahu a protažením mříže do 3 %. Tento typ doporučuje SG ADFORS pro konstrukce s trhlinami, kde je vyžadováno uzavření povrchu proti průniku vody. Výrobková řada ADFORS GlasGrid CG je vhodná pro použití na frézovaný povrch. Díky textilii s hmotností 130 g/m2 a nasákavostí min 0,9 kg/m2 zbytkového asfaltu funguje tato geomříž jako SAMI membrána – asfaltová  mezivrstva  pro  přenášení  vodorovných napětí, která je prováděna z důvodu omezení kopírování trhlin do obrusné vrstvy a pronikání povrchové  vody  do  podkladních  vrstev  konstrukce  vozovky.

Obr. 6 – Vývrty s CG100


Ing. Milan Zahálka,
Product Manager GlasGrid EU,
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 606 613 656
milan.zahalka@saint-gobain.com
www.eu.adfors.com