Toto ohodnocení je nejen zdůrazněním faktu, že TRANSBETON s.r.o. je největším ryze českým (tzn. bez zahraniční účasti) výrobcem betonu, ale reflektuje také stabilně vysokou kvalitu nabízených produktů. Samotnému propůjčení značky předcházelo ze strany České společnosti pro jakost podrobné ověření systémů kvality, výrobních procesů, spokojenosti zákazníků a celkové kvality produkovaného betonu. Společnost TRANSBETON s.r.o. ve všech těchto oblastech obstála na výbornou a k 1. září 2021 se oficiálně stala držitelem značky CZECH MADE. To do budoucna představuje nejen závazek, ale také motivaci pro další rozvoj výrobků a služeb. V následujících odstavcích vám představíme nejen ty, ale zaměříme se také na z hlediska objemu dodávek či nároků na ně významné aktuální reference společnosti.

ŠALINOU NA KAMPUS UŽ LETOS
Stavba tramvajové trati ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně vstoupila do svého závěrečného roku. Připomeňme, že se jedná o novostavbu téměř kilometr dlouhé tramvajové trati, jejíž součástí je více než 600 metrů dlouhý hloubený tunel s jednou zastávkou a v níž společnost TRANSBETON s.r.o. figuruje jako hlavní dodavatel transportních betonů. Dodávky byly zahájeny v květnu roku 2020, přičemž jim předcházela rozsáhlá konzultace, odborné poradenství a především optimalizace různorodých požadavků dílčích projektantů stavby v aplikaci betonů pro jednotlivé stavební celky dle planých norem.

První výzvou byly tzv. milánské stěny tunelu, kde bylo nutno vyhovět dvěma v zásadě proti sobě stojícím požadavkům – na zpracovatelnost 3 hodiny po dodání směsi na stavbu a na pevnost v tlaku po 24 hodinách 6 až 10 MPa. K tomuto účelu byla ve spolupráci se zkušební laboratoří při ÚTHD FAST VUT v Brně vyvinuta speciální receptura, která všechny požadované parametry bez výjimky splnila. Tento stavební celek byl dokončen v první polovině loňského roku a blíže jsme o něm informovali v loňském vydání. Tam jsme zmínili také betonáž v prostorách jediné nácestné zastávky na této nové trati, která se sice nachází pod úrovní terénu, ale je kryta pouze ocelovou konstrukcí se skleněným zastřešením, tzn. osvícená denním světlem, což klade zvýšené nároky na estetiku celého prostoru. S tím souvisí také volba použitého betonu, konkrétně betonu výrazně světlé barvy v pohledové kvalitě C2d dle TKP 18 za použití Dmax 16 mm vzhledem k velké koncentraci výztuže v konstrukci a požadované odolnosti proti mrazu. Ve shodné barevnosti musely být realizovány i navazující konstrukce v tomto objektu, tzn. rozpěrné trámy, konstrukce lávky, veškerá schodiště, sloupy, atiky atd., ty ovšem s Dmax 22 mm. Jak se dílo podařilo můžete posoudit z fotografií nejen zde, ale i na titulní straně tohoto vydání.

Aktuálně zde probíhají práce na dalším stavebním celku, a to pevné jízdní dráze v samotném tunelu. Mezi výhody tohoto řešení, v porovnání s klasickou konstrukcí kolejového lože, patří nižší frekvence údržby, vyšší stabilita geometrické polohy kolejí a zejména výrazně lepší přístupnost pro nekolejovou dopravu v případě potřeby, což přináší nezanedbatelné zvýšení bezpečnosti. Pro tento stavební celek byl zvolen beton C 30/37 XF3 Dmax 22 mm S3, a to variantně s konstrukčními polymerovými vlákny, betonáž probíhá za použití domíchávače s dopravním pásem. Důraz je kladen zejména na vysokou rovinatost povrchu, což je znesnadněno velkým podélným i příčným sklonem desky – maximální stoupání trati je zde 65 ‰, což je hodnota v brněnské tramvajové síti téměř rekordní. K té je již nová trať v přestupním uzlu Osová připojena, první tramvaje by na novou konečnou zastávku Nemocnice Bohunice měly dorazit letos na podzim. Pro aktuální informace ze stavby sledujte facebookovou stránku TRANSBETON s.r.o.

Stavba tramvajové trati ke kampusu MU v Brně,  betonáž pevné jízdní dráhy


HISTORIE SE OPAKUJE
Před třemi lety byla hlavním tématem článku o společnosti TRANSBETON s.r.o. rekonstrukce vodního díla Boskovice, která probíhala v letech 2017 až 2019. Historie se opakuje, a to včetně zainteresované provozovny společnosti, kdy se betonárna ve Skalici nad Svitavou tentokrát stala hlavním zdrojem betonu pro rekonstrukci nedalekého vodního díla Letovice. VD Letovice, jehož posláním je regulace průtoku v řece Svitavě, leží u stejnojmenného města v Jihomoravském kraji na říčce Křetínce před jejím soutokem právě se Svitavou. Jeho výstavba probíhala v letech 1972 až 1976 a jeho nynější rekonstrukce by měla zajistit zlepšení jeho protipovodňové funkce, zvýšení jeho bezpečnosti a také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Proběhnout by měla v letech 2022 až 2024 a dojde v rámci ní k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Aktuálně probíhají práce na zmíněném spadišti, kam jsou dodávány provzdušněné betony C 25/30 XF3 Dmax 22 mm S3 a C 30/37 XF3 Dmax 22 mm S3. V pozdějších fázích stavby je počítáno také se speciálními recepturami za přispění tradičního partnera společnosti TRANSBETON s.r.o. v této problematice, ÚTHD FAST VUT v Brně. Vzhledem k časovému horizontu rekonstrukce vás o jejím dalším vývoji budeme nepochybně informovat i v následujících letech a v plánu je – stejně jako u předchozího vodního díla – také dokumentace formou z dronu natočeného videa, které budete moci zhlédnout na YouTube kanálu společnosti.

Rekonstrukce vodního díla Letovice


VZHŮRU K BRNĚNSKÝM NEBESŮM

Od počátku letošního roku dodává společnost TRANSBETON s.r.o. prostřednictvím svojí brněnské betonárny na Vídeňské ulici rozličné typy betonu také na stavbu polyfunkčního domu Ponávka Tower, který se po svém dokončení stane se svými 15 nadzemními podlažími novou dominantou východního okraje centra města Brna. Budovaný objekt se nachází na ulici Bratislavské, a to v místě, kudy by v budoucnu měla vést tzv. „Nová městská třída“. Budova nabídne více než 50 bytových jednotek, kancelářské i obchodní prostory a garáže se stovkou parkovacích stání. První dodávky se týkaly zejména betonu pro tzv. bílou vanu. Jedná se o konstrukci z monolitického železobetonu, u které jako ochrana proti pronikání vody a vlhkosti z podloží slouží pouze vlastní hmota konstrukce samotné, tzn. vedle nosné funkce má beton také funkci hydroizolační. Pro tyto účely byl použit beton C 30/37 90d XA1 Dmax 16 mm S3 s krystalizační přísadou. Z hlediska navazujících dodávek betonu je pak budova specifická zejména svojí výškou, což klade značné nároky na pevnost a také pružnost. Z těchto důvodů byly zvoleny betony pevnostních tříd C 30/37 až C 50/60 s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 33–36 GPa. Za zmínku stojí také dodávky provzdušněného betonu C 30/37 XF3 Dmax 22 mm S3 pro balkony nebo pohledových betonů pro monolitické stěny. Budova by měla být dokončena v příštím roce, fotografie z průběhu stavby můžete sledovat na firemním Instagramu.


RAZÍME CESTU NOVÉ BETONOVÉ ARCHITEKTUŘE

Pod názvem ražený dekorativní beton nabízí společnost TRANSBETON s.r.o. ve spolupráci s firmou Bauton spol. s r.o. inovativní produkt, imitující různé druhy stavebních materiálů, jako jsou kámen, břidlice, cihla nebo dlažba, a to v různém barevném provedení. Tato technologie vyniká svými mechanickými vlastnostmi, krátkou dobou realizace i zajímavou cenou. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití, např. podlahy, terasy, obruby bazénů, chodníky, parkovací stání a další. Mezi hlavní výhody použití raženého dekorativního betonu patří jeho reprezentativní vzhled, vysoká odolnost, rychlá realizace, nízké pořizovací náklady, nízké náklady na údržbu, stálost textury a probarvení nebo velký výběr barevných variant. Postup pokládky raženého dekorativního betonu sestává z vyměření, přípravy a aplikace bednění, pokládky separační fólie, vylití vymezeného prostoru probarvenou betonovou směsí, specificky upravenou pro tyto účely, vyražení zvoleného vzoru raznicí, vymytí vyražené dlažby vodou a následného zalakování. Příklady možných vzorů a barev najdete ve fotogalerii na webu TRANSBETON s.r.o.


SILNÉ ZÁZEMÍ I ODVÁŽNÉ VIZE

Společnost TRANSBETON s.r.o. předloni oslavila 20. výročí svého založení. Letos je nutno připomenout další důležité jubileum, a to 30 let od založení sesterské společnosti ZEPIKO spol. s r.o., zakládajícího člena skupiny ZEPIKO GROUP, jejíž je TRANSBETON s.r.o. nedílnou součástí. Důkazem toho, že se nejedná o propojení symbolické, je fakt, že společnost ZEPIKO spol. s r.o. je významným dodavatelem kameniva pro výrobu betonu z pískoven Žabčice a Oblekovice v Jihomoravském kraji a z pískovny Krčmaň v Olomouckém kraji. To společnosti TRANSBETON s.r.o. poskytuje nejen konkurenční výhodu, ale v dnešních turbulentních časech také potřebnou jistotu dodávek. A i díky ní může TRANSBETON s.r.o. v této době směle pokračovat nejen v modernizačním úsilí, které spočívá v neustálé obnově technologických celků modernějšími s důrazem na lepší ekonomiku provozu i ekologii, ale také v expanzi, jejímž příkladem je příprava spuštění v pořadí už 12. betonárny společnosti, a to ve Vsetíně.

NEMYSLÍME JEN NA SEBE
I v uplynulém roce společnost TRANSBETON s.r.o. podporovala nejen Nadační fond dětské onkologie KRTEK, který již více než 20 let doplňuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a který se přízni společnosti těší už od roku 2009, ale také řadu regionálních kulturních či společenských událostí, jako např. Pálavské vinobraní, Hudební festival Znojmo a další. Podpora výše uvedených institucí a projektů je přirozenou součástí společenské zodpovědnosti firmy. Více informací, včetně těch, které se týkají možností připojení se k této podpoře, najdete na webu TRANSBETON s.r.o. pod záložkou Kde pomáháme.