Ne vždy je zadání jednoduché a betonáž snadná, ale my v TRANS­BETON s.r.o. se s více než 20 lety zkušeností a týmem kvalifikovaných odborníků složitostí nebojíme a výzvy milujeme. I proto vás dnes můžeme seznámit s několika našimi zajímavými aktuálními referencemi a jako bonusem také s jedním naším speciálním produktem, který jsme „vyzkoušeli sami na sobě“.

PŘEROVEM BEZ KOLON

Dne 4. května letošního roku došlo k netrpělivě očekávanému zprovoznění mimoúrovňové křižovatky v Přerově-Předmostí, tj. stavby s názvem Přerov – stavba 2017/0284 – I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí. Dominantou celé stavby je nová, téměř 560 metrů dlouhá estakáda o devatenácti polích, mimoúrovňově převádějící silnici I/55 přes stávající železniční trať a místní komunikace. Díky ní se nejvytíženější dopravní proud od Olomouce do ulice Polní vyhne hned dvěma světelným křižovatkám a úzkému podjezdu pod železniční tratí Přerov–Petrovice. Společnost TRANSBETON s.r.o. zahájila dodávky betonu na tuto stavbu již koncem roku 2018. Během následujícího roku pak došlo k několika významným milníkům – v únoru započala betonáž základů pilířů estakády, pilíře samotné se začaly odlévat v červnu téhož roku a výstavba mostovky odstartovala 10. prosince. V roce 2020 práce i přes komplikace spojené s „covidovými“ opatřeními pokračovaly dle stanoveného harmonogramu a na jaře letošního roku tak mohlo dojít k plánovanému otevření. Vzhledem k rozsahu celého projektu jsme dodávky betonu pro tuto stavbu zajišťovali hned ze dvou našich provozoven současně, a to z betonáren v Přerově a Kroměříži. Konkrétně se jednalo o betony C 30/37 XF1 Dmax 16 S3 pro základy, C 30/37 XF4 Dmax 16 S3, resp. C 35/45 XF4 Dmax 16 S3 pro pilíře a C 35/45 XF2 Dmax 22 S3 s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 34 GPa pro mostní konstrukci. Kompletní fotogalerii dokumentující průběh dodávek betonu na stavbu této impozantní estakády najdete na našem Facebooku, poutavé video z betonáže mostní konstrukce pak na našem YouTube kanálu.

Mimoúrovňová křižovatka Přerov-Předmostí


PŘÍLEŽITOST PRO ZNOJMO

Další z našich nedávno dokončených realizací je stavba nového výrobního areálu společnosti Nevoga, resp. dodávky betonu na ni. Výrobní areál rakouské rodinné firmy Nevoga vzniká na ploše o rozloze téměř 100 tisíc metrů čtverečních v blízkosti města Znojma. Po dokončení v něm bude pracovat více než 600 zaměstnanců ve třech objektech, kterými jsou dvoupodlažní administrativní budova, dvoupodlažní výrobní hala a skladová hala. Z hlediska dodávek betonu, resp. v kontextu hlavního tématu článku, kterým jsou speciální betony, je nejzajímavějším stavebním celkem administrativní budova. Její nosná konstrukce je tvořena obousměrným stěnovým monolitickým systémem, na něj navazuje monolitická stropní deska, opláštění je provedeno monolitickými pohledovými stěnami, tzv. moniérkami, a povrchy interiéru jsou tvořeny pohledovými betony, případně jejich imitací. Hned na počátku stavby na jaře loňského roku bylo s jejím generálním dodavatelem řešeno zadání receptury betonové směsi C 30/37 XC4 XA2 Dmax 22 S4, která měla vyhovovat parametrům pro konstrukce bílé vany s požadavkem na maximální eliminaci smršťovacích trhlin jak v základové desce, tak i v navazujících stěnách, a dále měla být koncipována i jako finální receptura vhodná pro provedení průmyslové podlahy se vsypem. Se subdodavatelem stavby zodpovědným za uložení pohledových betonů pak byly řešeny zejména požadavky v souvislosti s maximální kvalitou finálních povrchů, tzn. třídou pohledovosti PBS, vyjma prostor garáží, kde byla požadována třída pohledovosti PB2. Většina pohledových stěn byla realizována betonem C 30/37 XC4 XA2 Dmax 16 S4 z naší znojemské betonárny. Specialitou pak byla dodávka a uložení směsi z bádie přes ocelovou trubku o průměru 90 mm s trychtýřovou násypkou do 7 metrů vysokých sloupů subtilního průměru 400–600 mm a maximálním vyztužením uvnitř bednění s plastovou vložkou a papírovým tubusem. V tomto případě byl použit beton C 35/45 XC4 XF1 Dmax 16 S4/S5. Dodávky betonu na tuto stavbu byly ukončeny v dubnu letošního roku, na výsledek našeho snažení se můžete podívat v rozsáhlé fotogalerii v našem firemním blogu.

Administrativní budova společnosti Nevoga, Znojmo


ŠALINOU NA KAMPUS

Stavba tramvajové trati ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně, oficiálně pod názvem Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, se pomalu přehoupla do svojí druhé poloviny. Připomeňme, že se jedná o novostavbu téměř kilometr dlouhé tramvajové trati, která se od stávající sítě odpojuje v přestupním uzlu Osová, odkud zamíří více než 600 metrů dlouhým hloubeným tunelem, jehož součástí bude i jediná nácestná zastávka na trase, do povrchové konečné stanice v terminálu Nemocnice Bohunice. Vzhledem k faktu, že společnost TRANSBETON s.r.o. je hlavním dodavatelem transportních betonů na celou stavbu, před námi, v souvislosti s jejím rozsahem a také požadavky investora i projektanta, stály a stojí nemalé výzvy. S poměrně velkým předstihem před samotným započetím stavební činnosti jsme tak byli požádáni o konzultaci a poradenství v souvislosti s požadovanými parametry betonů pro jednotlivé stavební celky. Jedním z nejtěžších úkolů bylo splnění požadavků na parametry směsi pro tzv. milánské stěny, kde bylo nutno skloubit několik v zásadě proti sobě stojících faktorů. Největší komplikaci představovala kombinace zpracovatelnosti 3 hodiny po dodání směsi na stavbu a předepsané minimální pevnosti v tlaku po 24 hodinách 6 až 10 MPa. V úzké spolupráci se zkušební laboratoří při ÚTHD FAST VUT v Brně, se kterou společnost TRANSBETON s.r.o. spolupracuje dlouhodobě, jsme tak byli nuceni vyvinout speciální recepturu, která byla po dobu 4 měsíců intenzivně testována a všechny požadované parametry bez výjimky splnila. Po 24 hodinách vykazoval beton pevnost více než 8 MPa, po 28 dnech až 50 MPa a po 90 dnech dokonce 60–65 MPa. Betonáž tzv. milánských stěn probíhala v období od května loňského roku do února roku letošního, což znamená, že tato část je již stavebně dokončena. Dalším oříškem, který bylo potřeba rozlousknout, byla stále probíhající dodávka betonových směsí pro pohledové stěny nácestné tramvajové zastávky s pracovním názvem Nová Jihlavská, která je situována do těžiště budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Tato zastávka je umístěna v hloubce osmi metrů s jedním ostrovním nástupištěm z povrchu přístupným eskalátory a výtahem. Zastávka bude kryta skleněným zastřešením s ocelovou konstrukcí, tzn. viditelná také z povrchu a osvícená denním světlem, což klade zvýšené nároky na estetiku celého prostoru a s čímž souvisí právě požadavky na použitý pohledový beton. Konkrétně se jedná o beton výrazně světlé barvy v pohledové kvalitě C2d dle TKP 18 za použití Dmax 16 vzhledem k velké koncentraci výztuže v konstrukci a požadované odolnosti proti mrazu. Ve shodné barevnosti musí být realizovány i navazující konstrukce v tomto objektu, tj. rozpěrné trámy, konstrukce lávky, veškerá schodiště, sloupy, atiky atd., ty ovšem s Dmax 22 a u vodorovných konstrukcí s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 33 GPa. Vzhledem k striktním podmínkám a odkazům stavby na TKP 17 a TKP 18 jsou veškeré běžné betony dodávané na tuto stavbu pravidelně kontrolovány dle kontrolního a zkušebního plánu společnosti TRANSBETON s.r.o., u speciálních betonů se provádí odběry zkušebních těles u každé dílčí betonáže. Od prvopočátku této stavby pak TRANSBETON s.r.o. poskytuje všem na projektu zúčastněným subjektům také poradenskou činnost v souvislosti s betony na vysoké odborné úrovni. První tramvaje by na tento nový úsek trati měly vyjet na podzim roku 2022, dodávky betonu na tuto stavbu pro vás i nadále budeme monitorovat na našem Instagramu.

Stavba tramvajové trati ke kampusu MU v Brně.


KOVÁŘOVA KOBYLA NECHODÍ BOSÁ

Ani sami sebe jsme v uplynulém roce nezanedbávali. Na podzim loňského roku jsme slavnostně zahájili výrobu betonu v naší v pořadí již jedenácté zprovozněné betonárně, která se nachází v blízkosti křižovatky dálnic D1 a D46 ve Vyškově. Jedná se o horizontální betonárnu typu Merko HBS 2,0 DKXS s hodinovým výkonem 75 m³ čerstvého betonu se zakopaným pětikomorovým řadovým zásobníkem kameniva a cementovým hospodářstvím pro skladování pěti druhů pojiv. Zmíněný zásobník je vybaven automatickými poklopy, které jednak eliminují vliv počasí na skladovaný materiál a také se významnou měrou podílejí na snížení prašnosti. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu a také velkokapacitní retenční nádrž pro jímání dešťové a oplachové vody z celé plochy areálu. A protože udržitelné vodní hospodářství je jedním z klíčových témat současnosti a i v našem portfoliu najdete „water friendly“ produkty, tak jsme se rozhodli, že jeden z těchto produktů, konkrétně mezerovitý drenážní beton, použijeme k betonáži šesti parkovacích míst v areálu betonárny. Jeho hlavní předností je možnost vsakování srážkových vod v místě aplikace, což jsme po jeho pokládce také náležitě otestovali. Tento typ betonu je plně pochozí/pojízdný a je tak vhodný jak právě na parkovací stání, tak třeba i pro parkové chodníky, cyklostezky a další. Tím jsme ovšem neskončili. Na dvě ze zmíněných šesti parkovacích stání jsme totiž aplikovali barevný postřik. Na výběr je v tomto případě jakýkoliv odstín dle vzorníku RAL, takže fantazii se meze nekladou – my jsme zvolili barvy RAL 3020 „dopravní červená“ (viz fotografie) a žlutou RAL 1006, která je naší „firemní barvou“. Na celý proces aplikace mezerovitého drenážního betonu a jeho následného postřiku barvami vybraných odstínů se můžete podívat na našem YouTube kanálu.

Parkovací stání z mezerovitého drenážního betonu, betonárna Vyškov


KVALITA A NEJEN TA

Kvalita našeho betonu a s ním spojených služeb pro nás je a vždy bude na prvním místě. Naše produkty splňují ta nejnáročnější kritéria, společnost TRANSBETON s.r.o. udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016. Jsme ale hrdí i na skutečnost, že jsme v současnosti největším ryze českým výrobcem transportních betonů v ČR, tzn. bez zahraniční kapitálové či majetkové účasti, a i po více než 20 letech v oboru stále rodinnou firmou. Také z toho důvodu jsme se rozhodli podstoupit další náročný proces hodnocení kvality a aspirovat na získání značky Czech Made. A v neposlední řadě cítíme společenskou zodpovědnost i za dění mimo rámec našeho oboru, což pravidelně dokazujeme nejen partnerstvím s řadou kulturních či společenských událostí (Pálavské vinobraní, Hudební festival Znojmo a další), ale zejména naší dlouholetou podporou Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK, který doplňuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.