Těsně po revoluci v rámci transformace našeho hospodářství se na našem trhu začaly objevovat první společnosti, které se začaly úzce specializovat na výrobu, dopravu a ukládku čerstvých betonových směsí. Byla mezi nimi i společnost Českomoravský ­beton a. s. Ta právě v těchto dnech oslaví 30 let od svého založení. Při této příležitosti se nám podařilo položit několik otázek generálnímu řediteli této společnosti, ­panu Ing. Zdeňku Gärtnerovi.

Ten k naší první otázce, jaké byly počátky působení firmy na českém stavebním trhu a na které z betonáren byly vyrobeny první kubíky betonu pod značkou Českomoravský beton, říká:

Počátky předchůdců společnosti Českomoravský beton, a. s. byly poměrně skromné a v devadesátých letech minulého století by málokdo hádal, že se první dvě betonárny stanou zárodkem jednoho z nejvýznamnějších producentů betonu v České republice.
Pod názvem TBG ­Chomutov Transportbeton byla v roce 1991 založena první společnost na výrobu transportbetonu, která provozovala dvě betonárny v severních Čechách. U jejího vzniku stál Vulkan Leimen, jedna z dceřiných společností koncernu ­HeidelbergCement.
Rychlý rozvoj trhu na výrobou betonu vedl v roce 1993 k založení holdingové společnosti Vulkan Bohemia. Její dceřiné společnosti zahájily na trhu stavebních hmot expanzi pod obchodní značkou TGB.

Nové divadlo v Plzni


Jak probíhal rozvoj vaší společnosti, jaké firmy jsou dnes její součástí a do jaké organizační struktury je celá tato skupina začleněna?


Mladá společnost se od začátku vyvíjela dynamicky a rozrůstala se. To jí ostatně zůstalo dodnes – dnes provozujeme 75 betonáren. Pokud jde o důležité milníky, stoji za zmínku rok 2003, kdy došlo ke změně obchodní značky i obchodního názvu společnosti na Českomoravský beton, a. s., HeidelbergCement Group. Dceřiné společnosti si ovšem zachovaly původní názvy s označením „TBG“ a pod nimi operují ve svých regionech i v současnosti.
Na českém trhu fungujeme v těsné součinnosti se spol. Českomoravský cement, a. s., naší mateřskou společností, a se sesterskou společností Českomoravský štěrk, a. s. Synergie aktivit těchto tří obchodních linií – cementu, kameniva a betonu je zásadní pro udržení naší pozice na trhu.
Společně se zmíněnými společnostmi jsme začleněni do nadnárodního koncernu ­Heidelberg­Cement Group, který dnes podniká ve více než padesáti zemích světa a zaměstnává téměř pětapadesát tisíc pracovníků.

Jaká je současná působnost vaší skupiny?

Síť našich betonáren je poměrně hustá. Dokážeme dodat beton téměř na všechna místa v České republice a společnost stále roste. Z betonáren, které nově fungují pod naší hlavičkou, mohu jmenovat např. betonárny Čáslav, Hlinsko a Podivín. Své zastoupení máme i na Slovensku.

Rekonstrukce dálnice D1


Jaké produkty a služby jsou nosným předmětem vaší činnosti?

Dodáváme široké portfolio produktů a s tím spojených služeb v oblasti transportbetonu a také tzv. speciální produkty, kam patří např. lité anhydritové potěry Anhyment a Slimflow, lité cementové potěry Cemflow, lité cementové pěny Poriment, čerstvé zdicí malty Malmix a barevné betony Colorcrete. Vedle čerpání a dopravy poskytujeme také služby v oblasti zkušebnictví a poradenství.
Důležitou aktivitou je pro nás mimo jiné i dlouhodobé vzdělávání odborné veřejnosti. Českomoravský beton pořádá od roku 2010 každoročně vzdělávací semináře a webináře pod názvem ­Beton University, které jsou zařazeny do akreditovaného vzdělávacího programu v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Pro naše zákazníky a profesionály ve stavebnictví realizujeme letos  již dvanáctý ročník.

Na co kladete ve své činnosti největší důraz?

Nejdůležitější je pro nás spokojený zákazník. A zákazník je spokojený tehdy, dostane-li kvalitní produkt a profesionálně odvedenou práci. Alfou a omegou je tedy profesionalita, kvalita, spolehlivost, a to ve všech oblastech naší činnosti, ať jde o výrobu konečných produktů, jejich dopravu, ukládání, poradenství nebo laboratorní zkušebnictví. Mezi zákazníky nerozlišujeme a stejnou kvalitu poskytujeme velkým stavebním společnostem i malým stavebníkům rodinných domků. Důležitý je vztah k zákazníkovi, tj. dobrá komunikace a společné hledání řešení u technicky náročných staveb.
Kvalitní služby rovná se kvalitní zaměstnanci, kteří odvedou profesionální práci. Svých zaměstnanců si vážíme – jak těch, kteří vyrábějí koncový produkt a předávají ho zákazníkovi, tak těch, kteří zajišťují úkony pro zákazníka neviditelné. Snažíme se pro své zaměstnance vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přistupovat k nim s velkou sociální odpovědností.

Palác DRN v Praze


Hovořil jste o kvalitních službách, korektních vztazích s vašimi zákazníky a podpoře vzdělávání. Jak se vám v tomto směru osvědčil váš vzdělávací projekt Beton University a do jaké míry ovlivnila jejich průběh doznívající pandemie koronaviru?

Museli jsme samozřejmě reagovat na aktuální situaci, protože nebylo možné pořádat semináře naživo. Rozhodli jsme se proto přenést obsah do online prostředí ve formě webinářů. Původní dvě témata seminářů jsme přenesli a rozšířili do celkem šesti dvouhodinových ­webinářů které jsou zaměřeny na jednotlivá témata. Díky spolupráci s odbornými partnery, kteří přispívají svými prezentacemi do samotného obsahu, se nám podařilo vše zrealizovat na digitální platformě. Oslovili jsme přes 1 300 posluchačů a v průběhu května a června jsme jim odvysílali všech šest plánovaných webinářů přes živý stream.
Pro zájemce je možné vybrané webináře absolvovat také zpětně po přihlášení ze záznamu. Každopádně nás překvapilo, jak velký byl zájem o naše webináře.

Můžete jmenovat některé zajímavé stavby z vašich betonů, které vás v poslední době nejvíce zaujaly?

Skupina Českomoravský beton se významně podílela na klíčových infrastrukturních stavbách v ČR jako byly a jsou například modernizace D1, výstavba D8, D3, D4, D5, Trojský most a Lávka z UHPC segmentů Lužec nad Vltavou. Dále pak výstavba IV. železničního koridoru a nebo také výstavba nejdelšího železničního tunelu v ČR – tunel Ejpovice.
Ze známých staveb bych určitě rád zmínil Nové divadlo v Plzni, DOX+ a DRN v Praze, kde beton plní mimo jiné i architektonickou roli. Určitě také stojí zmínit stavby ČOV v Praze, Vinařství Lahofer u Znojma, Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné a nebo také Rodinný dům na Kojetíně.
Za poslední období pak mohu jmenovat například Společenské centrum Sedlčany, O2 universum v Praze, Kancelářské a obchodní centrum Bořislavka na Praze 6 a určitě bych mohl jmenovat mnoho dalších...

Budova DOX+ v Praze


Jakým směrem se bude výroba a služby v oblasti výroby betonu ubírat v nejbližší budoucnosti?

Skupina Českomoravský beton se jistě bude podílet na rozvoji infrastruktury a na velkých stavbách v regionech, kde působí.Ve všech výrobních segmentech chceme i nadále sledovat moderní trendy a dál rozvíjet komunikaci s laickou i odbornou veřejností.
V současné době je celosvětovou prioritou ekologie, resp. uhlíková neutralita. Znamená to, že i my budeme hledat nové technologie, které zásadním způsobem sníží množství CO2 při výrobě betonu. Jednou z cest je náhrada stávajících druhů cementů směsnými cementy s větším počtem hlavních složek a nižším obsahem slínku, jejichž výroba je ekologicky méně zatěžující a emise CO2 jsou při výrobě výrazně nižší.
Dalším trendem při výrobě betonu je využití tzv. recyklovaného kameniva, tj. upraveného konstrukčního a demoličního odpadu, který částečně nahradí kamenivo přírodní.
Budoucnost stavebnictví bude podle mého soudu patřit novým technologiím, stavbě energeticky úsporných budov s důrazem na ekologii a udržitelný rozvoj.

Je na tuto budoucnost vaše společnost připravena?

Děláme všechno proto, abychom připraveni byli. Naše betonárny mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9 001, systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50 001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45 001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Splňují i požadavky na bezodpadové technologie a jsou vybaveny moderními technologickými prvky a systémy, které významně omezují negativní dopad výroby na okolní prostředí. Mají zavedeno automatické řízení výroby, které zajišťuje stálou kvalitu výroby a minimalizuje riziko chyb. V maximální možné míře využívají alternativní zdroje energie pro ohřev vody a kameniva a jsou vybaveny filtry, které minimalizují ve všech fázích výroby množství úletu jemných prachových částic. Velkou pozornost věnujeme recyklačním zařízením na likvidaci zbytků čerstvého betonu.
Pokud jde o globální technologické trendy, je pro nás výhodou, že prostřednictvím své nadnárodní matky, spol. HeidelbergCement, máme možnost sledovat technologický vývoj v sesterských společnostech na celém světě.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek