Úvod

Firma SUDOP BRNO, spol. s r. o. byla zpracovatelem realizační dokumentace investiční akce pod názvem „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“. Investorem zakázky byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekční práce probíhaly v roce 2017. Realizace započala po vydání stavebního povolení v březnu roku 2018, výluka trati trvala 6 měsíců. Zkušební provoz byl zaveden začátkem října 2018.

Umístění stavby

Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou regionální železniční trať č. 323D Břeclav – Znojmo. Řešená část revitalizace tratě s prováděním stavebních prací je v rozsahu úseku Valtice (mimo) – Mikulov na Moravě (včetně) a navazuje na již zrealizovanou část Boří les (mimo) – Valtice (včetně).

Žst. Sedlec u Mikulova


Účel a cíl stavby


Účelem stavby bylo provést takové stavební a technologické činnosti a vybudovat taková zařízení, která by zajistila modernizaci předmětné železniční trati s cílem zvýšení rychlosti a kvality jízdní dráhy.
Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na max. 120 km/h, zlepšení jízdního komfortu cestujících zřízením bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu zejména na přejezdech, zajištění třídy zatížitelnosti D4/120 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC.
Výstavbou nové dvoukolejné žst. Sedlec u Mikulova došlo k optimalizaci křižování osobních vlaků na celém úseku trati Břeclav – Znojmo, což má významný přínos ve zkrácení cestovních dob.

Náplň stavby

Stavba byla řešena od km 94,800 (žst. Valtice) do km 117,50 (žst. Novosedly), z toho kompletní rekonstrukce trati, tj. stavební práce, byly provedeny od km 96,241 do km 107,873. Práce zahrnovaly především:
- vybudování nového železničního svršku a spodku a to jak v mezistaničním úseku, tak v obvodu žst. Mikulov na Moravě,
- vybudování nové dvoukolejné žst. Sedlec na Moravě,
- kompletní rekonstrukci žst. Mikulov na Moravě s vybudováním nového ostrovního nástupiště se dvěma nástupními hranami,
- rekonstrukci železničních přejezdů,
- sanaci a rekonstrukci umělých staveb,
- zřízení nového TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) a SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení),
- zapojení zabezpečovacího zařízení do systému dálkového ovládání,
- položení nového traťového kabelu a řešení místní kabelizace,
- vybudování rozhlasového, informačního a kamerového systému v žst. Sedlec u Mikulova a žst. Mikulov na Moravě,
- technologii silnoproudu v podobě dispečerské řídicí techniky, trafostaniční stanice a rozvoden nn,
- vybudování energetických zařízení – osvětlení nástupišť, EOV (elektrický ohřev výměn), atd.
- stavební úpravy stávající budovy zastávky Sedlec u Mikulova a technologické budovy v žst. Mikulov na Moravě,
- vybudování kabelovodu pro potřeby sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých rozvodů.

Žst. Mikulov na Moravě – bezbariérové nástupiště a přístřešek


Vazba na realizované stavby

Předmětná stavba navazovala na již realizovanou stavbu „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 1. stavba“, v rámci které byl zrekonstruován úsek mezi Bořím lesem a Valticemi. Realizace probíhala v první polovině roku 2017.
Stavba byla dále koordinována s připravovanou investiční akcí „R52, stavba 5206 Perná – st. Hranice ČR/Rakousko“, jejímž investorem má být Ředitelství silnic a dálnic. Plánovaná silnice R52 bude železniční trať křížit za žst. Mikulov na Moravě cca v km 107,800.

Přínosy stavby

Po dokončení druhé etapy revitalizace trati Břeclav – Znojmo dojde po nasazení moderních vozidel na této trati k výrazné časové úspoře jízdní doby a to na jeden pár osobních vlaků až 30 minut. Předpoklad je, že tato časová úspora povede k převedení velkého počtu cestujících ze silniční sítě na železnici.

SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
tel.: 972 625 804
e-mail: sudop@ sudop-brno.cz
www.sudop-brno.cz