Přestože nebývá objem geodetických prací zásadní položkou v rozpočtu staveb, jejich důležitost a přímá provázanost s kvalitou díla je nesporná. Měřická technika, technologické postupy a zobrazovací technologie doznaly v posledních letech výrazných změn. Nasazením moderních přístrojů dochází jak ke zrychlení výkonů, tak i ke zkvalitnění výstupů. K dosažení úspor tak nemusí docházet při přímém nasazení, ale až v konečném důsledku.

Prvotní podmínkou pro udržení kvality je KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL, který dokáže projekt posoudit z hlediska všech možností a rizik. Se zohledněním faktorů, jako je časový harmonogram, technologie použité ve stavební výrobě (použité stroje, systémy bednění apod.) a technologické postupy lze nastavit takový systém geodetických měření, který může přinést při současném udržení vysokého standardu kvality a organizace práce i ekonomická zvýhodnění.

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ je moderní progresivní metoda sběru prostorových dat, která díky poměru mimořádné rychlosti měření (až 10000 bodů/s) a komplexnosti nabízí efektivní možnost pořízení vstupních informací pro tvorbu přesných prostorových (3D) modelů.

Podrobnost, s jakou jsou data v reálném prostoru snímána, nabízí zásadní využití u prostorově členitých stavebních objektů a jejich dílčích konstrukcí. Uplatnění naleznou jak ve fázích příprav projektů (zaměření stávajících konstrukcí), tak pro kontrolní měření a monitoring. V neposlední řadě je použití vhodné i pro všechny fáze vlastní stavební výroby a pro tvorbu dokumentace skutečného provedení.

Další, velmi významné uplatnění pak mají 3D skenovací systémy při tvorbě digitálních modelů terénu. I zde je zásadním faktorem množství dat pořízené v relativně krátkém časovém úseku (viz výše uvedená rychlost měření). Situace je zachycena s podrobností, která umožňuje vytvořit daleko přesnější digitální model (např. zemního tělesa, stavební jámy, pažící stěny), než jaký bylo možno pořídit klasickým geodetickým zaměřením. Při použití klasických metod totiž dochází ke generalizaci (zjednodušení) modelu v důsledku výběru charakteristických bodů geodetem. Při vyhodnocení tak vznikají v modelu nepřesnosti. Naproti tomu rychlost skeneru umožní terén zaměřit ve zvoleném rastru (hustota rastru je volena s ohledem na detailnost, s jakou je potřeba realitu zachytit, skenery nabízí možnost volit rastr již od několika milimetrů) a díky tomu jsou vystiženy velmi přesně všechny terénní nerovnosti. Výsledné vyhodnocení kubatur nebo řezů pak dává jasné a kvalitní informace.

Samozřejmostí jsou výstupy ve formě vektorových modelů, kompatibilní s běžně užívanými CAD systémy, což zaručuje možnost přímého porovnání s digitálními verzemi projektů.

Spojením měřické techniky a stavebních strojů vzniká další velmi účinný nástroj – 2D a 3D ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ prostřednictvím nivelačních přístrojů, automatických totálních stanic nebo GPS aparatur. I zde je však nutná podpora odborného geodeta. Jeho prvotním úkolem je vytvořit v prostorách stavby (nebo každého stavebního objektu) kvalitativně i kvantitativně vyhovující síť geodetických bodů v návaznosti na souřadný i výškový systém Základní vytyčovací sítě, resp. Hlavní výškový bod. Nezbytné je i vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení základních figur, které slouží strojníkům k průběžným kontrolám. Dalším úkolem je kontrola projektové dokumentace a tvorba 3D digitálního modelu ve formátu kompatibilním pro softwarové prostředí řízení stavebních strojů. V této části je podstatné dodržení návaznosti tvaru jednotlivých figur, dané prováděcí dokumentací, s vytyčovací dokumentací stavby (transformace do závazného souřadného a výškového systému). V zásadě pak dochází již jen ke kontrolním měřením v průběhu plnění a zaměření skutečného provedení.

Firma GEFOS a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem v oboru geodézie na trhu. V nabídce služeb má veškeré geodetické činnosti, vč. speciálních měřických prací např. mostních i tunelových staveb. V oblasti průmyslových měření se specializuje i na kontroly ocelových mostních konstrukcí v průběhu jejich výroby a pro dílenské přejímky. Díky zastoupení Leica Geosystems AG zároveň, kromě geodetických služeb, dodává veškerou měřickou techniku.

GEFOS a.s.
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
tel.: 284 007 044, fax: 284 007 040
e-mail: sluzby@gefos.cz, www.gefos.cz