Díky individuálnímu a profesionálnímu přístupu ke každému zákazníkovi a dále vysokou mírou důvěryhodnosti je TRANSBETON s. r. o. spolehlivým partnerem všem zákazníkům na různorodých zakázkách. Za zmínku stojí zejména níže uvedené stavby realizované v roce 2018, na které TRANSBETON s. r. o. dodává své výrobky a služby.

REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA BOSKOVICE

V průběhu léta 2017 Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci další z vodních nádrží, a to vodní dílo Boskovice, které čeká úpravy a modernizace tak, aby splnilo nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Veškeré práce potrvají cca dva roky a jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně.
Hlavním účelem vodního díla vždy bylo a bude zajištění odběru pro zásobování Blanenska pitnou vodou, v současné době je ovšem vodárenský odběr pozastaven. Vodní dílo slouží nejen k vylepšení nízkých průtoků v řece Bělé a ve Svitavě, ale také ke snížení kulminačních průtoků povodňových vln a v neposlední řadě k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně. Jedná se zatím o jednu z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem stavby tohoto vodního díla byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Stavba nádrže byla započata v průběhu října 1985 a dokončena v červnu 1990, přičemž v trvalém a plném provozu je vodní dílo od roku 1994.
Vlastní poměrně komplikovaná rekonstrukce zajistí zvětšení průtočné kapacity stávajícího bezpečnostního přelivu, spadiště a vývaru na VD Boskovice tak, aby při průchodu povodní nehrozilo přelití s následným protržením sypané zemní hráze. Stavební práce spočívají zejména ve zvýšení kapacity přelivu, spadiště a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnicího jádra a v navazujících úpravách koruny hráze na obou stranách. Současně bude také provedena obnova dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto. Práce začaly v létě 2017 a pokud nenastanou nějaké zásadní komplikace, potrvají do podzimu 2019. Celkové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice zatím činí cca 140 milionů Kč.

Pohled z hráze na vybourané spadiště a vývařiště


V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně, proto veškeré činnosti, technologie, materiály atd. odpovídají požadavkům předepsaným pro tato pásma. Stavební práce probíhají samozřejmě tak, aby nedošlo k znečistění vody, proto jsou požadavky na zásobování a dodávky nejen betonových směsí velmi striktní.
Rekonstrukce nádrže si vyžádala dočasné snížení vodní hladiny – důvodem je ochrana majetku a zdraví obyvatel pod hrází. K ohrožení by mohlo dojít v případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody. Vodní nádrž musí i v průběhu rekonstrukce dokázat převést případnou povodňovou vlnu. Z tohoto důvodu byla snížena hladina až o 12 metrů pod úroveň hladiny zásobního prostoru. Následně bude hladina postupně zvyšována v závislosti na probíhajících pracích.
TRANSBETON s. r. o. byl vybrán generálním dodavatelem (GD) ve výběrovém řízení jako dodavatel všech betonových směsí, které se vyrábějí na betonárně ve Skalici nad Svitavou. Jedná se o horizontální betonárnu, zprovozněnou v roce 2015, s dvouhřídelovou míchačkou o objemu 2,0 m3 hotového betonu a hodinovým výkonem 80 m3 čerstvého betonu, s pětikomorovým řadovým zásobníkem a cementovým hospodářstvím pro skladování 4 druhů pojiv, s technologií ohřevu záměsové vody a předehřevem kameniva. Celkový předpokládaný objem výroby pro předmětnou stavbu činí cca 10 000 m3 různých betonových směsí s různými vlivy prostření. Zejména beton C30/37 XC4 XA1 XF3 XM3, který bude použit při výstavbě spadiště, je směs velmi specifická svým složením. Vychází z dlouhodobé spolupráce firmy TRANSBETON s. r. o. s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně, konkrétně s vedoucím Zkušební laboratoře při ÚTHD FAST VUT panem prof. Ing. Rudolfem Helou, CSc., který recepturu této směsi pro TRANSBETON s. r. o. navrhl na základě své dlouhodobé praxe i v oblasti vodních děl. Tato směs bude použita při betonáži spadiště a vývaru VD, a bude na stavbu dodávána ve dvou konzistencích – na spodní hraně S3 a na středu až spodní hraně S2 (s požadavkem sednutí cca 60 až 80 mm). Tento požadavek byl ze strany GD stanoven zejména kvůli velmi strmému sklonu skluzu. Na přelomu ledna a února 2018 byla z tohoto důvodu provedena dvoufázová zkouška betonáže modelové situace tak, aby se všichni účastníci přesvědčili o proveditelnosti betonáže navrženým způsobem přes čerpadlo. Zkušební čerpání a zpracování betonu modelu dopadlo velmi pozitivně. V současné době probíhají další přípravy a zkoušky dané směsi tak, aby dodávky betonů byly stoprocentně připraveny na vlastní průběh realizace této části vodního díla.

Bezpečnostní přeliv na hrázi VD Boskovice


Aktuální dodávky betonů na různorodé stavby v obrazech:


VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU U ČERNÉ HORY, SILNICE I/43

Na základě rozhodnutí ŘSD byl most u Černé Hory na silnici I/43 okr. Blansko v dubnu 2018 zdemolován a výstavba nového mostu potrvá do konce téhož roku. Most bude dlouhý 85 m a výhradním dodavatelem betonů pro tuto stavbu je TRANSBETON s. r. o.


CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE PRO LESNÍ CESTY

Za účelem zpevnění lesních cest pro celoroční dostupnost a obslužnost lesů zajišťuje TRANSBETON s. r. o. dodávky cementopopílkové suspenze pro prolívku hrubého drceného kameniva.


POKLÁDKY PODLAHOVÝCH BETONŮ LPP A IZOLACÍ

TRANSBETON s. r. o. dodává svůj litý podlahový potěr, resp. beton LPP v pevnostních třídách C 16/20 až C 25/30 včetně čerpání pístovým čerpadlem pro rodinné i průmyslové stavby napříč všemi pobočkami, do vzdálenosti až 130 m a výšky 70 m. TRANSBETON s. r. o. zajišťuje pro zákazníky nejen podlahový beton a jeho distribuci, ale nově také pokládku podlahových betonů LPP a pokládku podlahových izolací.


TRANSBETON s. r. o.
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
e-mail: info@transbeton.cz
www.transbeton.cz