V roce 2016 uplynulo 25 let od založené společnosti. Představujeme dokončenou akci z roku 2015 a dvě zahájené stavby na dálnici a na silnici I. třídy.

Obnova silnice II/592 po povodni 2010 Chrastava – II. etapa

Stavba je součástí IV. etapy obnovy silnice II/292, poškozené povodněmi 2010 a 2013. Úsek v km 22,576 – 26,852. Hlavními objekty stavby byly obnova komunikace, mostní objekty, opěrné a zárubní zdi, přeložky inženýrských sítí. Akce má dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou (Ministerstvo pro místní rozvoj). Chodník v Nové Vsi je akce obce.

Stavbu realizovalo sdružení STRABAG, a. s. a SaM silnice a mosty a. s. Vozovka má 440 mm. V místě frézování je tloušťka min. 50 mm. Most 205 je přesypaný monolitický železobetonový rám. Propustky jsou z betonových trub DN 600 a 800 a železobetonových prefabrikovaných rámů. Zárubní zdi jsou z gabionů. Kamenné zdivo opěrných zdí bylo přespárováno, přezděno, vyklínováno. Vrchní část zdi je opatřena betonovým dříkem max. výšky 1,0 m. Dřík je kotven trny délky 300 mm. Na dříku je ukotvena železobetonová římsa se zábradelním svodidlem ZSSAM/H2. SO 244 opěrná zeď délky 50 m je založena na betonovém prahu, na kterém je vyskládán líc z původních žulových kamenů tvořící ztracené bednění betonové zdi. Na římse je zakotven záchytný systém ZSSAM/H2. SO 240 a část SO 243 je nová betonová úhlová zeď.

Na komunikaci je 5 objektů armovaných svahů celkové délky 462 m. Vlastní těleso je sestaveno z lícových pohledových prvků z ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan opatřených georohoží Securmat. Jednotlivé prvky jsou vyplněny vhodnou nenamrzavou, propustnou zeminou a zhutněny. Pro vyztužení svahu je použita geomříž Secugrid 40/60R6 z předpínaných polyesterových prutů se svařovanými spoji. Svah je opatřen svodidly a zábradlím.

Investor:     Liberecký kraj, KSS Libereckého kraje
Projekt:    VALBEK, spol. s r. o.
Realizace:    01/2015 – 09/2015
Náklady:    73,3 mil. Kč

SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa

 

I/9 Česká Lípa, most ev. č. 9-054 přes Moskevskou ul.

Most o třech polích, rozpětí 16,5 + 18 + 16,5 m. Prefabrikovaná nosná konstrukce, založeno plošně.
Po demolici pravého mostu se provoz převedl na mostní provizorium. Po odstranění levého mostu byly vybudovány opěry a pilíře. Pilíře jsou členěné, dva šikmé dříky oválného průřezu.

Byly osazeny 3x4 předpjaté nosníky T93 levého mostu, provedena spřahovací deska. Po předepnutí byly zhotoveny příčníky. Po montáži dilatačních závěrů a provedení izolace NAIP s ochranou 4 cm LA na římsy osazeno zábradelní svodidlo ZSSAM/H2, položena asfaltová konstrukce vozovky (95 mm na mostě a 460 mm v přechodové oblasti). Po převedení dopravy na nově zřízenou část mostu bude odstraněno mostní provizorium a vybudována pravá část mostu. Mezi oběma částmi mostu zůstane vynechána spára 0,75 m, která bude zabetonována až po dokončení pravé části nosné konstrukce 7. den po předepnutí. Betonáž bude probíhat během několikadenní úplné uzavírky. Předpokládané dokončení je v dubnu 2017.

Investor:    ŘSD ČR, správa Liberec
Projekt:    PONTEX spol. s r. o.
Realizace:    03/2016 – 04/2017
Náklady:    30,9 mil. Kč

SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa

 

D10 most přes strouhu pod obcí Svémyslice

Po demolici mostu byla provedena ochrana vysokotlakého plynovodu DN 800 chráničkou DN 1200 délky 61,5 m. Ochrana optického a metalického kabelu NET4GAS, optický kabel ­Telefónica.

Most je jednopolový, přímopojížděný železobetonový rám založený hlubině na pilotách. Vybaven je střední a krajní římsou se svodidly. Délka mostu je 10,0 m, šířka mostu kolmo 14,0 m, mezi svodidly 11,8 m. Plocha NK je 147 m2. Návrh je na kategorii silnice na 26,5 m, umožní rozšíření na výhledovou kategorii 33,5/100.

V 1. fázi se zdemoloval most ev.č. 10-012 1, doprava se převedla na most ev.č. 10-012 2 s využitím přejezdů středního dělícího pásu délky 120 m. Součásti je stavba nového tělesa po zdemolovaných mostech, ve směrově oddělených částech ochráněných záporovou kotvenou stěnou. Celkem se provádí 115 m násypu. Ve 2. etapě se doprava převede na vybudovaný most a bude se postupovat obdobně jako v první etapě.

Investor:    ŘSD ČR, závod Praha
Projekt:    VPÚ DECO PRAHA a. s.
Realizace:    5/2016 – 10/2017
Náklady:    38,8 mil. Kč

SaM silnice a mosty a. s., o. z. Mladá Boleslav

 

SaM silnice a mosty, a. s.
Máchova 1129, Česká Lípa
tel.: 487 834 467/8, fax: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz, www.sam-cl.cz