I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající trubkovité křižovatky silnic I/35 a I/65  na rozštěpovou.

SO320 – Úprava Jeřmanického potoka – Otevřená část, kterou tvoří monolitické železobetonové koryto tvaru U délky 54,0 m.
SO202.1 – Most přes Jeřmanický potok tvořený železobetonovými prefabrikovanými rámovými prvky o světlosti 3,0 × 3,0 m  délky 152 m. Most je vybaven revizní šachtou o průměru 1,0 m a výšce 6,50 m.
SO202.2 – Sanace  mostu přes Jeřmanický potok. Po odbourání nosné konstrukce a výstavbě nové, osazením železobetonových prefabrikovaných zákrytových desek a následnou přebetonávkou s izolací proti tlakové vodě, byla provedena sanace opěr mostu. Celková délka 107,5 m.
Stávající most na silnici I/35 byl demolován a nahrazen rámovým železobetonovým mostem. Most je přesypaný, rozdělený na 4 dilatační celky. Délka přemostění je 9,8 m, šířka mostu 43,11 m a výška 7,9 m. Součástí vybavení je zábradelní svodidlo se zádržností H3, délky 40,0 m osazené na železobetonové monolitické římse. Dále pak lankové zábradlí se sloupky z kompozitu v délce 42,0 m. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách v letech 2020 a 2021.
Nová sedmipolová estakáda převádí dopravu nad čtyřpruhem ve směru Liberec -> Jablonec n. N. Délka přemostění je 145,0 m, šířka 10,15 m a výška 13,0 m.
Opěry včetně tří pilířů jsou založeny na velkoprůměrových pilotách a zbylé tři pilíře založeny plošně. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová předepnutá deska rozdělená na tři takty, na opěrách a krajních pilířích je uložena na kalotových ložiscích a do zbývajících pilířů je vetknuta.
Izolace nosné konstrukce je tvořena pečetící vrstvou a natavenými asfaltovými pásy. Ochranu izolace tvoří litý asfalt, na který byla položena obrusná vrstva z asfaltobetonu SMA11S. Součástí vybavení mostu jsou povrchové lamelové mostní závěry na obou opěrách mostu. Zádržný systém je tvořen zábradelním svodidlem s výplní ze sítí se zádržností H3 v délce 154,0 m, mostním jednostranným svodidlem se zádržností H3 délky 166,0 m a mostním zábradlím v délce 165,5 m s výplní ze sítí. K vybavení komunikace na mostě patří systém plně automatizovaného postřiku vozovky solankou. Jeho aktivace je závislá na automatickém vyhodnocení povětrnostních podmínek.

Objednatel:    ŘSD Praha
Projektant:    VALBEK, spol. s r. o.
Realizace:    3/2020 – 11/2021
Zhotovitel:    Sdružení Eurovia CS,
SaM silnice a mosty a. s.
a Integra stavby, a. s.

 

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

Stavba se nachází v CHKO Lužické hory v oblasti Stožeckého sedla a fakticky propojuje Ústecký a Liberecký kraj.

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo


Jedná se o trvalý obloukový dřevěný most s horní mostovkou pro pěší a cyklisty. Hlavní pole je tvořeno trojkloubovým obloukem z lepeného lamelového dřeva s rozpětím 30 m, délka horní mostovky je 60,7 m. Mostovka je tvořena mostinami profilu 140/100 mm z dubového dřeva pevnostní třídy D30. Šířka mostu je 3,4 m, přičemž volná šířka je 3 m. Most je vybaven ocelovým zábradlím s výplní ze svařovaného pletiva 50/50/5 o výšce 1,5 m.
Montáž konstrukce probíhala pouze za částečné uzavírky frekventované komunikace I/9 na připravené ŽB patky celkem 25 dní. Před uvedením lávky do provozu proběhla zatěžovací zkouška provedená experimentálním oddělením Kloknerova ústavu ČVUT Praha. V rámci stavby bylo také realizováno cca 600 m nových turistických stezek a mimoúrovňovým překonáním silnice I/9 došlo k výraznému zkvalitnění turistické infrastruktury v oblasti Stožeckého sedla.


Objednatel:    Ústecký kraj
(České Švýcarsko, o.p.s.)
Projektant:    Projektová kancelář VANER s. r. o.
Realizace:    8/2020 – 8/2021
Zhotovitel:    SaM silnice a mosty a. s.