Představujeme modernizaci mostu realizovanou roku 2018 a dvě stavby dokončené v roce 2019.

117 067 D10 MOST 10-039..1 MODERNIZACE MOSTU SVIJANY

Dva samostatné sedmipolové mosty pro každý směr dálnice D10, délky 341 m ze segmentů FI. V úseku mezi Mladou Boleslaví a Turnovem překonávají řeku Jizeru a silnici třetí třídy. Nosná konstrukce je spojitý, předepjatý komorový nosník.

Modernizace spočívala v rekonstrukci zádržného systému a zlepšení nevyhovujícího odvodnění komunikace. Střední část stávajících dilatací byla ponechána (lamelové, roštové závěry ještě v záruce). Byla provedena výměna okrajových úseků dilatačních závěrů v místě nových říms. Závěry jsou přizpůsobeny tvaru říms. Na horním povrchu části nosné konstrukce byl zřízen protispád vyrovnávací stěrkou, odizolován asfaltovými pásy a úžlabí vyplněno drenážním plastbetonem. Nové monolitické římsy s chráničkami jsou osazeny zábradlím a svodidlovým zábradlím. Vozovka je odvodněna typovými vpusťmi napojenými do kanalizačního potrubí. Původní ocelový odvodňovací žlab (svod vody odtokem přes vnější římsu) byl nahrazen kanalizačním potrubím zavěšeným pod mostem. Výměna vrstev asfaltové vozovky byla provedena jen v místech aplikace stěrky.
Vyměněna nevyhovující ložiska na opěrách a provedena repase ostatních ložisek na pilířích.
Sanovány byly obě opěry (společné pro oba mosty) a vyústní objekt svodu kanalizace.
Mezery mezi mosty (zrcadla) byly zakryty rošty z kompozitu.

Objednatel:  ŘSD ČR, Praha
Projekt PDPS:  PONTEX s. r. o.
Projekt RDS:  Projek. kancelář VANER s. r. o.
Realizace:  03/2018 – 08/2018
Náklady:  24,049 mil. Kč
Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a. s., o. z. Mladá BoleslavI/53 DOBŠICE, PRŮTAH

Rekonstrukce komunikace I/53 na KÚ města Znojmo a obce Dobšice. Celková délka úprav je 2,149 km.

V prvním úseku na okraji Znojma proběhla oprava asfaltového krytu komunikace, prohloubení odvodňovacího příkopu, zřízení nezpevněných krajnic, svodidel, rekonstrukce a obnova 2 propustků.
V extravilánu mezi Znojmem a Dobšicemi byly upraveny příkopy, krajnice, zrušeny některé výjezdy. V Dobšicích bylo vybudováno 40 parkovacích stání, upraveny dva přechody.
Součástí je rekonstrukce mostu ev. č. 9 53-001 přes potok Leska. Původní most o dvou polích byl zdemolován. Byla zhotovena železobetonová rámová konstrukce včetně základů, nábřežní zdi, římsy mostu a osazeno ocelové zábradlí.
Další most je přes Dobšický potok. Přesypaná klenba je z kamenného zdiva. Opěry, křídla a čelní zdi jsou z lomového kamene. Líc i rub kamenné klenby byl zasanován, provedla se obetonávka a izolace. Na horním povrchu žb. desek, na křídlech a čelních zdech se realizovala nadbetonávka s kotvenými svařovanými sítěmi a izolace z asfaltových pásů.

Zadavatel:  ŘSD ČR, Praha
Projekt RDS:  Ossendorf s. r. o., VIAPONT s. r. o.
Realizace:  06/2017 – 01/2019
Náklady:  34,059 mil. Kč
Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a. s, o. z. České BudějoviceI/9 SOSNOVÁ, MOST ev. č. 9-049
Rekonstruovaný objekt na nejdůležitější komunikaci v České Lípě překračuje souběh dvou neelektrifikovaných železničních tratí.

Délka mostu je 76,0 m, rozpětí 2 x 29,0 m, šířka mostu 14,15 m. Výška mostu nad terénem 9,7 m. Plocha nosné konstrukce 814,63 m2. Nosná konstrukce je dvoupolová z prefabrikátů, v každém poli 9 ks předpjatých nosníků 173/30 m spojených příčně petlicovými styky.
Doprava byla převedena na mostní provizorium. Nájezdy byly zřízeny z boku silničního tělesa.
Jednotlivá pole byla synchronně zespoda zvednuta na hydraulických lisech. Byly vybetonovány nové úložné prahy a závěrné zídky, ošetřeny kotvy, sanovány kotevní oblasti nosníků v čelech i na horní ploše nosné konstrukce, reinjektovány kanálky. Nosná konstrukce byla spuštěna na nová ložiska, provedeny sanace pilíře, dříků opěr a podhledu nosníků. Na spřaženou desku byla položena izolace NAIP s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka. Na pilíři byl zřízen lamelový dilatační závěr.
Na monolitické římsy bylo osazeno ocelové zábradelní mostní svodidlo a mostní svodidlo.

Zadavatel:  ŘSD ČR, Praha
Projekt RDS:  PONTEX s. r. o.
Realizace:  03/2018 – 06/2019
Náklady:  33,154 mil. Kč
Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa


SaM silnice a mosty, a. s.
Máchova 1129, Česká Lípa
tel.: 487 834 467/8, fax: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz, www.skupinasam.cz