I/9 Česká Lípa – Nový Bor

Stavba zahrnuje údržbu stávající silnice I/9 v úseku mezi Českou Lípou a odbočkou na Chotovice (silnice III/26850) délky 4 136 m a navazuje na ní úsek údržby Chotovice.

Prováděly se tyto práce:
- frézování a obnova stávajícího asfaltového krytu při respektování původního průběhu nivelety, v části trasy nadvýšena o 30 mm v důsledku potřebného zesílení konstrukce vozovky;
- zvětšení poloměrů vybraných vypuklých výškových oblouků, které si vyžádalo vybudování plné konstrukce vozovky v těchto úsecích;
- optimalizace základního příčného sklonu v přímých úsecích na 2,5 %, v obloucích byl zachován stávající sklon s případným vylepšením dle možností tak, aby nedošlo k výraznému rozšíření zemního tělesa a zásahu do soukromých pozemků;
- doplnění a obnova svodidel s ohledem na stávající poměry (především sjezdy) a doplnění směrových sloupků;
- údržba a pročištění příčných propustků;
- výměna některých podélných propustků s betonovými čely za propustky se zkosenými čely, ostatní podélné propustky byly pročištěny nebo v případě nevyhovujícího technického stavu popř. vyměněny za nové;
- pročištění příkopů a zajištění jejich podélných sklonů včetně zajištění odvodnění silniční pláně;
- zřízení nových nezpevněných krajnic a popřípadě jejich potřebné rozšíření.

Opravu provádí: Společnost „I/9 Česká Lípa - Nový Bor - S – Ž“
Vedoucí účastník: SaM silnice a mosty a. s.
Účastník: Silnice Žáček, s. r. o.
Zadavatel: ŘSD ČR, správa Liberec
Projekt: PRAGOPROJEKT a. s.
Realizace: 12/2016 – 10/2018
Náklady: 51 mil. Kč


I/13 Jílové – Modrá
Jednalo se o výměnu asfaltového souvrství. Zůstala zachována niveleta komunikace, sklony, šířkové uspořádání a směrové řešení bez zesílení vozovky.

Po vyfrézování na hloubku 160 mm byly provedeny sanace ulámaných krajů vozovky trhlin v podkladních vrstvách. Byla položena ve třech vrstvách asfaltová vozovka v celkové tloušťce 160 mm.
Podélná pracovní spára v obrusné vrstvě byla proříznuta a zalita pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou.
V trase byly vynechány dva úseky s obnovovenou vozovkou a vybudováním přechodů s ostrůvky. Zde bylo pouze obnoveno vodorovné dopravní značení.
Obrubníky chodníků byly ponechány. Krajnice jsou doplněny štěrkodrtí a zhutěny.
Ocelová svodidla dle požadavku zadavatele zůstala v původním stavu. Práce byly prováděny po půlkách na studenou podélnou spáru upravenou přítlačným kolečkem a opatřenou před další pokládkou asfaltovým postřikem.

I/13 Jílové – ModráOpravu provedla společnost „SDRUŽENÍ I/13 Jílové – Modrá“
Vedoucí účastník: SaM silnice a mosty a.s.
Účastník: Silnice Žáček s.r.o.
Zadavatel: ŘSD ČR, správa Chomutov
Projekt: PONTEX, s. r. o. Praha
Realizace: 04 – 07/2017
Náklady: 17,6 mil. Kč


I/21 ČS ONO, okružní křižovatka
Křižovatka silnic I/21, místní komunikace III/0218 a příjezdu k čerpací stanici ONO nedaleko vodní nádrže Jesenice.

Okružní křižovatku tvoří jízdní pruh šířky 5,0 m s oboustrannými vodicími proužky o šířce 0,25 m a zpevněná krajnice o šířce 0,50 m. Šířka pojížděného prstence okružní křižovatky je 2,0 m. Pojížděný prstenec okružní křižovatky je vydlážděn kamennými kostkami 120 mm. Nezpevněná krajnice má pak dle umístění šířku 0,75 m nebo 1,5 m. Na vnější okraj zpevněné krajnice navazuje krajnicový betonový prefabrikát šířky 0,50 m, který zamezí rozjíždění nezpevněné krajnice nákladními automobily. Konstrukce asfaltové vozovky má tloušťku celkem 650 mm, z toho asfaltové vrstvy 200 mm.
Středový ostrov je doplněn demontovatelnými značkami s možností umožnit průjezd nadrozměrné dopravy.
Čela propustků jsou zhotovena z betonových prefabrikátů se šikmým čelem a obložena lomovým kamenem do betonového lože.

I/21 ČS ONO, okružní křižovatkaStavbu realizoval: SaM silnice a mosty a. s.
Zadavatel: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary
Projekt: WORING s. r. o.
Realizace: 04 – 07/2017
Náklady: 9,18 mil. Kč

SaM silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa
tel.: 487 834 467/8, fax: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz
www.skupinasam.cz