Z hlediska výstavby dopravní infrastruktury patří mezi nejdůležitější stavby silnic, dálnic a mostů. Zajímalo nás tedy, jak se ­Metrostav a. s. podílí na modernizaci dálnice D1, naší nejstarší a zároveň nejdiskutovanější dálnici všech dob.
Spojili jsme se proto s ředitelem výstavby společnosti ­Metrostav pro dálnici D1, panem Ing. ­Jiřím Salavou, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten v úvodu našeho setkání říká:

„Modernizace dálnice D1 probíhá již pět let. Za toto období se Metrostav a. s. podílel, či stále ještě podílí, na realizaci celkem 5 jejích úseků. Realizovány již byly úseky D1 – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, který byl do provozu uveden v roce 2016, a dále úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, který byl zprovozněn v roce 2017. Úseky, které jsou nyní v realizaci a na jejichž výstavbě se podílíme, jsou úseky 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín s předpokládaným termínem uvedení do provozu na podzim v roce 2021, dále úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí – východ – EXIT 148 Velké Meziříčí – západ s předpokládaným uvedením do provozu na podzim 2020 a konečně úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice, jehož zprovoznění je plánováno na podzim 2021. V podstatě bychom mohli říci, že se podílíme na více než čtvrtině modernizace dálnice D1, jelikož naše úseky měří dohromady 43,3 km z celkových 161 km v úseku Mirošovice – Kývalka.“

D1, úsek 3.


Můžete nám podrobněji přiblížit úseky, které jsou právě v realizaci?

Zhotovitelem stavby na úseku 16 je sdružení s názvem „Společnost D1 modernizace – úsek 16“, složená z firem Strabag a. s. (správce společnosti, podíl na stavbě 34 %), Eurovia a. s. (společník, 33 %) a Metrostav a. s. (společník, 33 %). Metrostav a. s. má v dikci kompletní práce v km 119,300 – 124,350. Stavba byla zahájena dne 1. 4. 2019 a v loňském roce byly nejprve provedeny nezbytné opravy vozovky před stavbou, vybudovalo se provizorní rozšíření levého jízdního pásu dálnice, modernizoval se střední dělicí pás, proběhla také demolice starého nadjezdu (mostu převádějícího přes D1 krajskou silnici) v km 120,200 a následně byl postaven a zprovozněn nový nadjezd ve stejném místě. V letošním roce proběhlo zahájení stavebních prací v březnu a ukončení by mělo proběhnout v srpnu. Čeká nás modernizace pravého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů), a oprava odpočívky Jamenský ­potok v km 121,800. Pro rok 2021 je zahájení stavebních prací plánováno na duben a bude provedena modernizace levého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů). Proběhnou také dokončovací práce ve středním dělicím pásu. Zprovoznění předpokládáme na podzim 2021. V tomto úseku dálnice D1 pak již nebudou žádná další dlouhodobá dopravní opatření.
Úsek 19 je pod taktovkou pouze Metrostavu a. s., stavební práce byly zahájeny letos 7. 3. a uvedení do provozu předpokládáme na podzim 2020. V roce 2019 proběhly nejdříve nezbytné úpravy vozovky před stavbou, poté bylo provedeno provizorní rozšíření části pravého a části levého jízdního pásu dálnice. Následovalo rozšíření nosné konstrukce a vozovky pravého mostu Vysočina za úplné uzavírky trvající 70 dnů, modernizace středního dělicího pásu, modernizace části pravého a části levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů) a demolice starého nadjezdu (mostu převádějící přes D1 místní komunikaci) v km 145,500, následně pak stavba a zprovoznění nového nadjezdu ve stejném místě. Pro letošní rok je v plánu modernizace zbývajících částí pravého a levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů) a rozšíření nosné konstrukce a vozovky levého mostu Vysočina, včetně provedení protikorozní ochrany vnější části nosné konstrukce. V roce 2021 bude prováděna protikorozní ochrana nosné konstrukce pravého mostu Vysočina.
Zhotovitelem stavby na úseku 23 je také pouze Metrostav a. s., zahájení stavby proběhlo v březnu letošního roku, zprovoznění je předpokládáno na podzim 2021. V polovině dubna 2022 bude stavba předána objednateli. V současné době se na tomto úseku připravovalo zejména zařízení staveniště a deponie, byly realizovány opravy dálnice před samotnou stavbou, bylo provedeno provizorní rozšíření ve směru na Prahu a proběhla také demolice pěti nadjezdů a montáž i výsuv mostního provizoria. Další práce zahrnují modernizaci středního dělicího pásu v etapě 2B, při které proběhne realizace nové kanalizace a kabelového vedení.

Rekonstrukce mostu Vysočina na dálnici D1.


Rekonstrukci kterého z vámi prováděných úseků modernizace D1 považujete za technicky i organizačně nejnáročnější?

Metrostav a. s. se podílí na modernizaci pěti úseků. U tří z nich, které jsou v současné době v realizaci, působím na pozici ředitele výstavby. Dle osobní zkušenosti tedy mohu říct, že modernizace každého úseku dálnice D1 je náročná, a to zejména z důvodu extrémně zkrácených časů na jednotlivé činnosti a z toho plynoucí nároky na přípravu stavby a koordinaci jednotlivých prací. Avšak je pravdou, že díky mostu Vysočina u mě z hlediska náročnosti na organizaci i technickou stránku vítězí modernizace úseku 19. Na druhou stranu bych rád zmínil, že jsme měli velké štěstí a podařilo se nám vždy sestavit skvělý tým lidí, kteří se díky jejich odhodlání a přístupu k práci poprali se vším, co jim modernizace naší nejstarší dálnice připravila. Tým zahrnuje jak zkušené stavaře, tak kluky a holky čerstvě po škole, jenž svým nasazením a ochotou učit se prohlubují své znalosti a zkušenosti na modernizaci, a získávají tak perfektní praxi do dalšího profesního života. Osobně si velice vážím toho, že mohu s takovými lidmi pracovat.

Rekonstrukce mostu Vysočina na dálnici D1.


Jaké stavební technologie vlastněné vaší společností při modernizaci dálnice využíváte?

Při modernizaci D1 najdou uplatnění všechny technologie, kterými disponujeme. Ať už se jedná o provádění zemních prací, zemní frézu či asfaltové frézy, finišery pro pokládku asfaltu, nebo kompletní sestavu pro provedení nového cementobetonového krytu a taktéž technologické vybavení pro výstavbu mostů.

Jak se na vašich stavbách vyrovnáváte s opatřeními vlády souvisejícími s pandemií viru Covid-19 a jaká opatření jste v tomto ohledu museli přijmout?

Největší komplikace, spojené s opatřeními vlády v souvislosti s pandemií viru Covid-19, nám způsobil zákaz volného pohybu osob. A to hlavně z důvodu, že celá řada našeho dělnického, ale i technického personálu je ze zahraničí, zejména pak se Slovenska. Dále i někteří naši subdodavatelé jsou ze zahraničí. Díky vyššímu nasazení stávajících kapacit, doplnění chybějících pracovníků náhradními kapacitami z Čech, buď vlastními, nebo českými subdodavateli, které ale nebylo vůbec jednoduché sehnat proto, že stejný problém řeší i ostatní firmy, se nám daří dopad vládních omezení snižovat a stavby nezastavovat.

D1, úsek 23 – demolice nadjezdu.


Nesnižují tato opatření pracovní tempo na stavbách?

Opatření související s nákazou mají bohužel výrazný dopad do termínů prováděných prací. Naší snahou však je ze všech sil tyto dopady co nejvíce zmírnit.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek