dále těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o., v neposlední řadě developersspolečnosti ZEPIKO RETAIL s.r.o. a ZEPIKO INVEST s.r.o.

Na počátku roku 2009 byl v rámci spolupráce mezi společnostmi TRANSBETON s.r.o. a Stachema Kolín, spol. s r.o., zahájen vývoj receptur C 30/37 XF4 a C 35/45 XF4 s prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro betonáž mostní konstrukce přes řeku Litavu v Židlochovicích u Brna. Betonáž tohoto mostu byla realizována ve 2 etapách, v období 05/2009 - 05/2010, s dodávkami betonových ssí z betonárny Hustopeče - horizontální betonárna typu Stetter H1-RS s výkonem 55 m3/hod. Vzhledem ke zdlouhavému ukládání čerstvého betonu do hustě vyztuženého a tvarově komplikovaného bednění a předpokládaným vyšším teplotám vzduchu a tím i čerstvého betonu, byla pozornost zaměřena především na udržení stabilní konzistence čerstvé betonové ssi a to po dobu min. 3 hodin - toto byla podmínka realizační firmy.

Předmětem vývoje tedy byla plastifikační přísada, která by byla schopná "pozdržet" čerpatelnou konzistenci čerstvého betonu. Proto byly zvoleny plastifikační přísady na bázi polykarboxyl-éterů (PCE), které se vyznačují velmi vysokým plastifikačním účinkem a značnou redukcí záměsové vody. Tyto přísady umožňují výrobu vysokopevnostních betonů při konzistenci S5 (tj. sednutí Abramsova kužele více než 220 mm) a to včetně samozhutnitelných betonů.

Dle vlivu těchto přísad na reologii čerstvého betonu lze současné přísady na bázi PCE rozdělit na tři skupiny, tj. na rychlé PCE (vysoký vývin hydratačního tepla, rychlé ztekucení, rychlejší ztráta konzistence v čase a náchylnost k rozměšování betonové ssi), středně rychlé PCE (vysoký vývin hydratačního tepla, nižší ztekucení v čase, pomalejší ztrátu konzistence v čase a značná schopnost betonovou ss stabilizovat), pomalé PCE (nízký vývin hydratačního tepla, velmi malé ztekucení, zvyšující se plastifikační účinek v čase).

Ve spolupráci výše jmenovaných firem (TRANSBETON s.r.o. a Stachema Kolín s.r.o.) bylo navrženo několik ssí výše uvedených skupin přísad PCE s cílem dosáhnout:
- stabilní konzistence betonové ssi s poklesem sednutí Abramsova kužele max. 30 mm po 3 hodinách při teplotě čerstvého betonu +20 °C,
- stabilního obsahu vzduchu v betonové ssi s poklesem obsahu vzduchu max. 1,5  % po 3 hodinách,
- všech požadovaných kvalitativních vlastností ztvrdlého betonu.
Praktická zkouška, po výběru jedné ssi plastifikačních přísad PCE, proběhla přímo na betonárně. Byly namíchány 2 m3 čerstvého betonu C 30/37 XF4 se zpomalovací přísadou v množství 0,3 hmotnostních % z cementu (dávkováno tak, aby nedošlo tuhnutím cementu po cca 1,5 hodině k ovlivnění konzistence betonové ssi). Betonová ss byla následně ponechána v bubnu autodomíchávače po dobu 3 hodin (za snížených otáček), přičemž vždy po hodině byly provedeny zkoušky měření konzistence a obsahu vzduchu v betonové ssi. Teplota čerstvého betonu se pohybovala v rozmezí 16 °C až 18 °C. Po 2,5 hodinách od namíchání ssi byla vyrobena zkušební tělesa na zkoušky pevnosti v tlaku, průsaku tlakovou vodou, odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek a prostorového rozložení vzduchových pórů. Všechny tyto zkoušky vyhověly všem požadovaným hodnotám dle ČSN EN 206-1 Z3 tab.F.2.

Požadované parametry jak čerstvého, tak i ztvrdlého betonu vyhověly požadavkům norem, investora i realizační firmy, následně bylo přistoupeno k průmyslové výrobě, bez nutnosti jakýchkoliv úprav či zásahů do technologie betonárny Hustopeče.


TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz