V tomto směru se tradiční český výrobce hydroizolačních fólií a systémů Fatra, a.s., vydal tím správným směrem.

V současné době najdeme v širo­kém sortimentu firmy například solární fólie FATRASOL určené pro ploché a mírně šikmé střechy, či odolné hyd­roizolační fólie FATRAFOL pro zelené střechy.

Solární fólie

Fatra, a.s., přichází na trh se speciál­ní střešní fólií FATRASOL postavenou na bázi TPO (termoplastické polyolefiny) s fotovoltaickou a hydroizolační funkcí. Jakoukoliv plochou či mírně skloněnou střechu lze pokrýt kombinací různých velikostních modelů solární fólie FATRA­SOL. Fotovoltaickou fólii FATRASOL lze bez problémů kombinovat s tepelnou izolací, čímž získáte komplexní izolační a energetické řešení střechy.

Výhody střechy s fotovol­taickou fólií FATRASOL:
- kombinace fotovoltaické a hy­dro­izo­lační funkce v jediné ­fólii,
- unikátní "triple junction" tech­nolo­gie od společnosti Uni-­Solar umož­ňuje produkci elektrické energie v maximálním množství i při horších světelných podmínkách a vyrobí tak až o 20 % více energie než klasický solární panel,
- střecha pokrytá fólií FATRASOL vyrábí elektřinu a přináší tak majiteli kromě produkce vlastní elektřiny i finanční příspěvek za každou vyro­benou kWh elektřiny,
- nenáročná instalace, možnost výměny, nízká hmotnost a dobrá ohebnost,
- střecha s fólií FATRASOL nevy­žaduje penetraci, bednění, rámy a vyztužení, 25-letá záruka na funkci střechy (nejméně 80 % účinnost výstupního výkonu po dobu záruky), komplexní řešení střechy zahrnující profesionální podporu.

Zelená střecha je ekonomická a ekologická
Na rozdíl od konstrukce klasické ploché střechy zelená střecha obsa­huje hydroizolační fólii odolnou pro­ti prorůstání kořínků rostlin (např.: FATRAFOL 808 nebo FATRAFOL 818 od českého výrobce Fatra, a.s.), textilii, nopovou (drenážní) fólii, násyp a vege­tační vrstvu.

Zeleň na střešních konstrukcích má mnoho příznivých funkcí. Z dob­ře založené zelené střechy má přínos jak majitel, tak veřejnost. Našly se již i ambiciózní podnikatelské projek­ty využívající rozsáhlejších střešních ploch pro pěstování květin a zeleniny. Střechy s vegetačním porostem vhod­ně regulují odvodňování městských aglomerací, zejména průmyslových a obchodních zón. Tato vlastnost je užitečná především u velkých ploch zasahujících významným způsobem do původní krajiny a měnících jejich odvodňovací poměry. Půdní substrát s vegetací dokáže zachytit až 90 obje­mových procent vody.
Důležitou funkcí je zlepšení tepel­né izolace objektu. Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %. Za zmínku stojí i estetická funkce, která pozitivně mění vzhled města a nechá­vá vznikat nové relaxační zóny. Zele­ná střecha má také hygienickou funkci, zachycuje polétavý prach, absorbuje oxid uhličitý a snižuje hladiny hluku až o 40 decibelů. V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že se zele­nou střechou ušetříte peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkciona­litu střechy a zvyšuje životnost izolace až o dvojnásobek.

Výběr střešní vegetace a vhodné hydroizolační fólie
Pozornost je třeba věnovat i porostu střechy. Při použití hydroizolační fólie FATRAFOL 808/818 od českého výrobce Fatra, a.s., lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace: intenzivní (vyšší traviny, letnič­ky, trvalky, keře nízké, střední) a extenzivní (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny). Intenzivní stře­chy vyžadují větší péči a jsou nákladněj­ší na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užit­né plodiny. Oproti tomu střechy extenziv­ní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10 % oproti střeše bez vegetační vrstvy.
Na konec zmíníme obtíže při budová­ní střešních zahrad. Tou hlavní je statika střešní konstrukce, která může být naruše­na těžší vegetační vrstvou. Dále je tu nut­nost údržby vegetace. Alespoň jednou za rok je nezbytné střechu vyplenit, porost ošetřit a pohnojit. Zásadní je i výběr izo­lační fólie, která musí zvládat zvýšené zatížení od vegetační vrstvy. Při použi­tí fólií FATRAFOL 808 nebo FATRAFOL 818 postavíte dokonale funkční zelenou střechu a vydáte se správným směrem k ekologičtějšímu životu.

Více informací najdete na adrese www.fatrafol.cz.