Po svaření fólií na vodorovných plochách je nutné opracovat detaily jako např. rohy, kouty, nároží, prostupy, výlezy, světlíky, vpusti a atiky, resp. vyvedení fólie na svislé konstrukce. Pro opracování prostupů (hranatých či kulatých – jako např. komínů, odvětrání kanalizace, prostupů kabeláže, střešních výlezů atd.) do rozměru 20x20 cm jsou na trhu dostupné polotovary pro snadné opracování.

Velkou výhodou je obrovská variabilita detailových fólií, díky jejichž průtažnosti je možné opracovat jakékoliv detaily a styky vodorovných a svislých konstrukcí. Detailové fólie existují prostorové pro aplikaci na vnitřní nebo vnější kouty, popř. nároží a prostupové (čtvercové, obdélníkové, kruhové, jeklové), které výrazným způsobem ulehčují práci při opracování těchto problémových míst. Tvarovky jsou součástí širšího sortimentu doplňkových pomocných materiálů a lze je objednat přímo u výrobce fólie.

Jak na realizaci T spoje a křížení fólií

Místo, kde se kříží průběžný pás s dalšími dvěma navazujícími pásy, které je k sobě potřeba také přivařit, se nazývá T spoj. Ten se provádí tak, že nejprve navaříme roh jednoho pásu na průběžný pás, následně zaoblíme roh druhého pásu a ten pak přivaříme. V místě přechodu přes okraj fólie postavíme váleček na hranu a vtlačíme fólii do spoje tak, aby se zamezilo vzniku kapiláry (malé díry). Pokud tato vnikne, musíme přeplátovat celý spoj kruhovou záplatou. Nikdy nesmíme kapiláru v T spoji pouze zavařit, protože již nedosáhneme požadované šířky svaru 30 mm a taková oprava by byla nekvalitní.

„U T spoje jsem dost často zapomněl na změnu náklonu válečku na jeho hranu v místě přechodu přes okraj fólie, což může v konečném důsledku způsobit vznik kapiláry = budoucího problému“

Přechod z vodorovné plochy na svislou – navaření fólie na pateční L profil

Přechod z vodorovné plochy na svislou se řeší pomocí instalace patečního L profilu. Před jeho instalací je zapotřebí vodorovnou fólii vytáhnout na svislou plochu tak, aby končila 10 mm nad svislým ramenem patečního L profilu. Pak jej nakotvíme k podkladu. Následně přivaříme svislý pás fólie tak, že nejprve v patě L profilu vytvarujeme pomocí mosazného kolečka hranu, pak přivaříme fólii na ležaté rameno L profilu a následně dovaříme 50 mm přesah svislé fólie k vodorovné pomocí standardního 30 mm sváru.
Další možností je nainstalovat L profil pod obě fólie. Pak nejprve navaříme vodorovnou fólii na profil, následně vytvarujeme hranu svislé fólie mosazným kolečkem a přivaříme přesah k vodorovné fólii.

Na svislé stěně hydroizolaci ukončíme pomocí stěnového pásku, který jednak přichytí na svislou stěnu vytaženou separační geotextilii a následně k němu přivaříme svislou hydroizolační fólii. Tu však nejprve bodově přivaříme, pak vytvarujeme hranu mosazným kolečkem, navaříme ležaté rameno L profilu a následně i přesah (min 50 mm) a na závěr provedeme plnoplošné navaření fólie na stěnový pásek s tím, že horní hranu zatmelíme PU tmelem FATRAPUR.

Opracování atiky

Nejprve je zapotřebí nainstalovat separační geotextilii a ukončovací obvodové prvky (vnější L profil, okapnice a závětrná lišta). Pak vytáhneme vodorovnou fólii v patě na svislou s přesahem 10 mm jak bylo vysvětleno výše a instalujeme pateční L profil. Následně bodovým svarem přichytíme pás fólie na ukončovacím profilu atiky. Dále pás navaříme v patě L profilu mosazným kolečkem, navaříme ležaté rameno L profilu a dovaříme fólii za ramenem L profilu s přesahem min 50 mm do vodorovné plochy. Pokud je to nutné, odtrhneme bodové svary na ukončovacím profilu koruny atiky, fólii dopneme a znovu přichytíme bodovými svary. Nakonec plnoplošně navaříme fólii k obvodovému klempířskému prvku.

Kout atiky

Prvním problematickým místem, kde je zapotřebí vyřešit více detailů je kout atiky. Postupujeme způsobem, že opracujeme jedno z přilehlých ramen tak, aby fólie končila ve svislém koutu atiky. V koruně atiky ukončíme fólii až na protilehlém ukončovacím prvku. V koutu nainstalujeme svisle pateční L profil s tím, že na pravé straně zastřihneme rožky profilu. Navazující pás fólie připravíme tak, aby minimální přesah fólií jak na svislé, tak i na vodorovné ploše koruny atiky byl 50 mm. Přířez fólie umístíme na atiku a přichytíme bodovým svarem k obvodovému úchytnému prvku. Pak navaříme pás fólie stejným způsobem jako protilehlý pás. Pomocí mosazného kolečka vyvaříme svislou hranu a následně přesah fólie. Na závěr přivaříme přesah fólií v koruně atiky. Finální podobu získáme přivařením 3D tvarovky ve tvaru kužele a vlnovce do koutu a na nároží.
Tvarovka kužel se instaluje tak, že ji nejprve rozehřejeme horkým vzduchem, uprostřed ji přichytíme bodovým svarem, navaříme tři hrany pomocí mosazného kolečka, a nakonec přivaříme plochy tvarovky. Tvarovku vlnovec také rozehřejeme a pak přichytíme uprostřed bodovým svarem. Poté navaříme svislou hranu pomocí mosazného kolečka, a nakonec navaříme svislé plochy. V obou případech si musíme dát pozor na kvalitní přivaření v tzv. T spoji. Nakonec navaříme hrany a vodorovnou plochu.

Nároží

Další úskalí tvoří opracování nároží. Zde musíme opracovat jedno z přilehlých ramen tak, aby fólie končila ve svislé hraně nároží. Připravíme si navazující pás fólie tak, aby minimální přesah fólií jak na svislé, tak na vodorovné ploše koruny atiky byl 50 mm. Tento přířez umístíme na atiku a přichytíme bodovým svarem k obvodovému úchytnému prvku. Následně pás fólie navaříme stejným způsobem jako pás protilehlý. Dle potřeby pak fólii dopneme a navaříme v koruně atiky. Svislý přesah fólie přichytíme bodovým svarem a poté plnoplošně navaříme. Na závěr, stejně jako u koutů, musíme navařit 3D tvarovky kužel a vlnovec. V případě instalace tvarovky kužel na nároží se nedoporučuje její nahřátí. Tvarovku přichytíme uprostřed bodovým svarem, následně navaříme hrany pomocí standardního válečku, a nakonec navaříme její plochy. Tvarovku vlnovec nejprve přichytíme uprostřed bodovým svarem, pak vyvaříme svislou hranu válečkem, následně vyvaříme obě vodorovné hrany pomocí mosazného kolečka. Na závěr navaříme svislé plochy a vodorovnou plochu tvarovky.

Kruhové prostupy s možností přetažení límce

Ideální variantou opracování kruhových prostupů je varianta s přetažením límce, kterou si vysvětlíme. Existuje ale i možnost bez přetažení límce nebo pomocí otevřené tvarovky.
Okolo prostupu je nutné nainstalovat min. 3 ks kotevních prvků. Z homogenní fólie FATRAFOL 804 pak vyřízneme límec tak, aby překryl bodové dokotvení min o 50 mm. Uprostřed límce vyřízneme kruhovou díru menší než průměr prostupu (cca ½ až 2/3 průměru prostupu). Fólii okolo výřezu rozehřejeme horkovzdušnou pistolí, límec převlečeme přes trubní prostup a plnoplošně navaříme. Pak si připravíme manžetu z homogenní fólie FATRAFOL 804 tak, aby dosahovala výšky nad vodorovnou izolací po navaření min. 150 mm a přesah přes sebe po obtočení okolo prostupu byl min. 50 mm. Následně zaoblíme spodní rohy a okraj manžety rozehřejeme. Nejprve přivaříme jen jeden roh manžety, poté manžetu obtočíme okolo prostupu tak, abychom měli minimálně 15 mm přesah do vodorovné plochy. Druhý roh na svislé stěně přichytíme bodovým svarem a navaříme vodorovnou část manžety k vodorovné fólii a provedeme svislý spoj manžety. Horní okraj pak vytmelíme PU tmelem FATRAPUR a stáhneme nekorodující stahovací páskou. Místo ní lze použít i přířez z homogenní fólie, který nejprve přivaříme na jednom konci, poté rozehřejeme, obtočíme okolo, mírně natáhneme a přivaříme.

Při realizaci ploché střechy se můžete se setkat i s dalšími detaily, jako jsou například úžlabí, vpusti nebo A profily, přičemž práce s nimi jsou oproti svarům v rovině daleko náročnější. Kvalitní a zejména bezchybné vyřešení každého detailu přitom vyžaduje kromě odborné znalosti této problematiky i velkou míru zručnosti a potřebných zkušeností. Proto doporučujeme práci s hydroizolacemi střech či balkónů svěřit prověřeným zkušeným firmám.

Ing. Jiří Zahradnický