Firma Eurovia CS, a. s. v pozici hlavního zhotovitele stavby měla před sebou nelehký úkol. Cílem projektu byla nejen kompletní výměna kanalizačních a vodovodních řadů a všech povrchů v ulici, které již byly v havarijním stavu, ale i změna celkového uspořádání ulice a přilehlého prostoru, aniž by došlo k většímu narušení běžného života v ulici či jejího okolí.

Vzhledem ke svému rozsahu byla modernizace Pražské ulice rozdělena na dvě navazující etapy tak, aby po celou dobu výstavby byla zajištěna obslužnost přilehlých obchodů a byl umožněn přístup rezidentů do objektů. První etapa byla realizována v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s ulicí Kralupskou. Na úseku dlouhém zhruba 200 m, obklopeném desítkami obchodů a obytných domů, bylo zapotřebí vybudovat nejen nové odvodnění a zrekonstruovat poničené povrchy, ale i celkově pozměnit architektonický ráz celé ulice, a zlepšit tak kvalitu života v městské části.

První burácení motorů strojů a pohyb stavebních dělníků po Pražské ulici mohli občané zaznamenat 17. února 2015. V první řadě bylo nejdůležitější odstranit povrch stávající vozovky tak, aby bylo možné provést kompletní výměnu zastaralé a nefunkční kanalizační a vodovodní sítě. Ostatní práce spojené s modernizací historické ulice v centru města probíhaly v těsném závěsu. Postupně tak docházelo k výstavbě nových parkovacích a zásobovacích stání, budování nových rozšířených chodníků z kamenné mozaiky, výsadbě nových stromů, nebo k provedení vegetačních úprav včetně automatizovaného závlahového systému. Novým ozvláštňujícím prvkem je fontána z přírodního materiálu - leštěné žuly, která spolu s veřejným osvětlením v historizujícím stylu a kamennými sedáky v jejím okolí vytváří příjemné a uklidňující místo i v tak rušné části města.

Rozsáhlé práce na modernizaci tak významné komunikace provázela i řada problémů. Po odkrytí povrchu vozovky byla objevena původní historická zástavba, která vyžadovala důkladné zmapování a téměř třítýdenní archeologický průzkum. Další nepříjemnosti se ukázaly v podobě stávajících, ale nezaměřených kabelů vedoucích těsně pod povrchem vozovky, u kterých bylo nutné ve spolupráci s pracovníky energetiky provést přeložky. I přes veškerá tato zdržení se podařilo první etapu úspěšně dokončit v termínu a první vozidla se mohla po nově vzniklém povrchu projet již v červenci tohoto roku.

Jako náročnější a technicky složitější se následně ukázala druhá etapa výstavby. Vedla od ulice Kralupská až po ulici Výletní a mimo jiné zahrnovala i realizaci protlaku ocelovou chráničkou průměru 1 220 mm a délky téměř 14 m pro vejčitou kanalizaci DN 800 pod stávajícím a provozovaným železničním přejezdem. Před zahájením nikdo netušil, co se vlastně pod povrchem nalézá a na jaké geologické podmínky je nutné se připravit, a tak se vše muselo řešit operativně, aby případně došlo pouze k minimálnímu zásahu do harmonogramu. Časově a technicky náročnější se ukázalo i napojení nově budované kanalizace, kterou bylo nutné nejprve výškově upravit a následně přizpůsobit na stávající funkční stoku.

I přes veškerá neočekávaná zdržení se stavba úspěšně blížila ke svému konci. Občané si tak mohli všimnout nejen nově vznikající autobusové zastávky, ale i rozšířených kamenných chodníků. Stejně jako v první části i zde přibyla další zásobovací stání, bezpečnostní prvky pro chodce, více zeleně v podobě nově vysázených stromů a vybudovaných květinových záhonů. Nového vzhledu se dočkal také mobiliář ulice, jako jsou zábradlí, sloupky, stojany na kola nebo například odpadkové koše. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani nový a tišší povrch zrekonstruované vozovky, který ocení především obyvatelé místních domů.

Nejeden řidič zajásá při průjezdu po zrekonstruovaném železničním přejezdu v ul. Pražská, který byl již řadu let v havarijním stavu. Opravu tohoto zničeného železničního přejezdu se podařilo ve spolupráci se SŽDC a za jejího přispění spojit s rekonstrukcí Pražské ulice, i když to původně nebylo vůbec v plánu. Díky tomu si tak občané a návštěvníci města Brandýs mohou naplno užívat nově zmodernizovanou část města.

Ať již rekonstrukce nebo nová výstavba, veškeré stavební práce ve městě nikdy nebývají jednoduchou záležitostí. To potvrdí mnohý stavař. A i když na začátku vypadá vše jasně, prostě a jednoduše, na konci si všichni oddychnou, když se vše podaří úspěšně dokončit. Stejně tomu bylo i při rekonstrukci Pražské ulice v Brandýse nad Labem. I přesto, že již na začátku stavba nabrala z mnoha neočekávaných důvodů určité zpoždění, podařilo se nakonec modernizaci dokončit ještě o 14 dnů dříve před plánovaným termínem. Díky vytrvalosti nejen stavebních dělníků, strojníků a jejich vedoucích pracovníků, ale i dobré spolupráci ze strany investora, vedení města, jeho odpovědných zástupců, technického dozoru a ostatních, bylo možné včas a kvalitně stavbu dokončit.

Ing. Tereza Šindelářová

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy Střed, závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: 296 347 735, fax: 296 347 739
e-mail: eurovia-prahavychod@eurovia.cz, www.eurovia.cz