Tato firma působí ve městech Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Přerov a společně se svou sesterskou, těžební
společností ZEPIKO spol. s r.o. tvoří v těchto městech mj. koncernové uskupení zvané ZEPIKO GROUP.

Cílem tohoto ryze českého koncernu je poskytovat zákazníkům nejen nejmodernější výrobky či materiály v oblastech výroby čerstvých betonů a těžby vč. zpracování štěrkopísků, ale dále také poskytovat zákazníkům ucelené služby spočívající v kombinaci tohoto koncernového sortimentu: „BETON vč. DISTRIBUCE – PÍSEK – ŠTĚRK – UKLÁDKA INERTNÍCH ODPADŮ“.

Zemědělské stavby – trend současné doby
Hospodářská situace celé Evropy, resp. EU a zejména pak i ČR se přímo odráží v sektoru stavebního průmyslu, který meziročně vykazuje pokles v rezidenční, průmyslové a komerční výstavbě. Zajímavostí této doby, a to díky přetrvávající podpoře evropských dotačních fondů, jsou výstavby zemědělských staveb. Zemědělské stavby lze z užitného hlediska rozdělit na stáje, haly, nádrže, sila a ostatní stavby, kam patří například posklizňové linky, bioplynové stanice a silážní jímky, kterých se dnes staví značné množství. Tato skutečnost je dána zejména kombinací ekonomických, energetických a ekologických aspektů. Jedním aspektem je tlak evropských a českých norem na bezodpadové technologie vč. druhotného zpracování biologických odpadů, druhým aspektem je možnost získání dotační podpory formou národních, či ve větší míře evropských, dotačních titulů a třetím aspektem je kapitalizace energetického potenciálu biomasy. Společnost TRANSBETON s.r.o. se v loňském roce opět podílela na výstavbě mnoha těchto zemědělských staveb a v současné době jsou např. dodávány čerstvé betony na stavby bioplynové stanice ve Velkých Němčicích a Velkých Pavlovicích, okr. Břeclav.

Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce ke zpracování bioodpadu (např. močůvka, biologické odpady aj.), případně jiného biologicky rozložitelného materiálu (např. kukuřice, tráva aj. zemědělské plodiny), přičemž odpady z bioplynových stanic je dále možno využít jako hnojivo. Anaerobní digesce je proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Může probíhat samovolně v přírodě nebo řízenou metodou v bioplynových stanicích. Hlavním produktem anaerobní digesce je však bioplyn, který je primárně využíván jako alternativní zdroj energie s přímou distribucí do energetické sítě.

Vzhledem ke skutečnosti, že se při výrobě bioplynu využívají ve značné míře vysoce agresivní odpadní suroviny, bylo nutné docílit určitých specifických vlastností betonových směsí a to zejména s důrazem na zamezení vzniku trhlin. Za tímto účelem TRANS­BETON s.r.o. vyvinul speciální čerstvý beton třídy C 25/30 XC3 s pozvolnějším vývinem hydratačního tepla a menším smrštěním při hydrataci. Tento beton splňuje i požadavky investorů na dodržení 90-denních pevností betonů a to v rozmezí 30 – 34 MPa.

Rekonstrukce a modernizace liniových staveb
Klíčovou a velice významnou oblastí stavebnictví jsou rekonstrukce a modernizace liniových staveb, zejména pak silnic a železnic. Společnost TRANS­BETON s.r.o. se v uplynulém období podílela na významném množství těchto staveb. Z nich stojí za zmínku například silniční most přes železnici v Brně-Modřicích, rekonstrukce dálničních mostů na Břeclavsku, dodávka betonů na letiště v Brně, v Přerově a další. Mimo tyto stavby, které jsou bezesporu zajímavé, by za zmínku stála rekonstrukce železničního tunelu Velký Prštický na trati Brno-Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o stavební objekt z roku 1850 na úseku Silůvky – Radostice v délce 322,15 m. V rámci předmětné rekonstrukce byla řešena zejména spodní stavba (kolejiště včetně únikových ploch) a oba portály tunelu. V rámci stavby byl používán beton C 30/37 XF3 XC2 v konzistenci S3 s maximálním zrnem kameniva 16 mm.

Cementové lité potěry
Společnost TRANSBETON s.r.o. již před dvěma lety zahájila vývoj samonivelačních litých potěrů na bázi cementu, pod vlastním produktovým označením „lité podlahové potěry“ (LPP TRANSBETON). Jedná se o směsi cementu, drobného a hrubého kameniva s maximálním zrnem 8 mm, přísad, příměsí a vody. Tento moderní materiál je určen zejména pro aplikace do rezidenčních staveb - plovoucí podlahy rodinných domů a bytů; komerční objekty – kancelářské či prodejní plochy; stavby lehkého průmyslu – sklady; garáže atd. Díky unikátní receptuře je LPP objemově stálý, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m, při zachování vysoké tekutosti směsi. Aplikační tloušťka této inovativní směsi se pohybuje v rozmezí 45-80 mm a to bez nutnosti proarmování. Cementové lité podlahové potěry v dnešní době stále více nabývají na důležitosti a to zejména z důvodu jejich nepopíratelných výhod.

Výhody litých podlahových potěrů (LPP) na bázi cementu:
•    výrazná úspora nákladů ve srovnání se směsí na bázi sádry (anhydrit)
•    docílení vynikající rovinatosti výsledného povrchu bez nutnosti přebrušování
•    velmi rychlá realizace ukládky a zpracování
•    vhodné pro použití i do vlhkých prostor
•    aplikovatelné i v kombinaci s podlahovým vytápěním
•    betonáž bez použití ocelové výztuže
•    úspora času a pracovníků na stavbě (rychlá pokládka)
•    úspora elektrické energie a vody na stavbě
•    možnost aplikace LPP i v místech s dokončenými okolními prostory
•    snadná distribuce mixy a čerpání přívěsnými čerpadly

Výzkum a vývoj vysokopevnostních, lehkých betonů
V loňském roce byla zahájena výstavba budovy Divadlo na Orlí - Hudebně-dramatická laboratoř, která bude novou divadelní scénou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na ulici Orlí. Pro dodávky čerstvých betonů byla vybrána firma TRANSBETON s.r.o., která má mj. zkušenosti s velkými monolitickými konstrukcemi z lehkého betonu na bázi keramického kameniva. Pro tuto technologicky a distribučně náročnou, několikapatrovou stavbu ve staré zástavbě centra Brna byl projektanty investora zvolen čerpatelný, lehčený beton s označením LC 30/33 D 1,6. Jedná se o čerstvý beton s 28-denní krychelnou pevností minimálně 33 MPa a objemové hmotnosti ve vysušeném stavu maximálně 1600 kg/m3. Za tímto účelem bylo ve spolupráci společností TRANSBETON s.r.o., STACHEMA KOLÍN s.r.o. a Lias Vintířov LSM, k.s. vyrobeno několik zkušebních vzorků různého složení. Na základě vyhodnocení výsledků pevnostních, objemových a hmotnostních charakteristik byly vyvinuty a odzkoušeny požadované, vysokopevnostní, lehké betony s označením LC 30/33 D 1,6 s objemovou hmotností do 1600 kg/m3. V rámci výzkumu byly vyvinuty například směsi s označením LC 55/60 D2,0 a LC 45/50 D1,8 s objemovou hmotností do 2000 kg/m3. Dalším z požadavků investora bylo, aby byl lehký beton čerpatelný a zároveň aby jej bylo možné, v případě potřeby stavby, distribuovat pomocí bádií a to se zamezením segregace. Všechny požadavky investora a generálního dodavatele stavby firma TRANSBETON s.r.o. splnila a betonáže se v současnosti na této stavbě chýlí ke zdárnému konci. Závěrem je nutno zdůraznit, že v rámci vývoje těchto lehkých betonů bylo namícháno celkem 19 zkušebních záměsí a pětkrát byla provedena zkouška čerpatelnosti. Tyto odzkoušené, vysokopevnostní lehké betony jsou nyní součástí nabízeného sortimentu firmy TRANSBETON s.r.o. Veškeré naměřené hodnoty budou v budoucnu použity při vývoji dalších, vysokopevnostních, lehkých betonů na bázi keramického nebo syntetického kameniva.

Nejmodernější technologie na Moravě - betonárna Přerov
Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na technologicky vyspělejší materiály, výkonnosti výrobních technologií, ekologický vliv na životní prostředí, efektivitu výroby a dále v duchu úvodního kréda, firma TRANSBETON s.r.o. zahájila výstavbu nové, kompletní technologie věžové betonárny v Přerově, ul. Tovačovská. Tato technologie bude nejmodernějším zařízením na celé Moravě o výkonu 75 m3/hod. umožňující celoroční, plně automatický provoz bez ohledu na klimatické podmínky. Moderní technologie betonárny Přerov bude dostatečně saturovat kvalitativní a kvantitativní požadavky všech zákazníků – trhu. S modernizací technologie bude i kompletně revitalizován areál této betonárny s maximálním ohledem na životní prostředí. Termín pro zprovoznění kompletní, nové technologie a areálu je stanoven na 15.6.2012.

TRANSBETON s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz