Inovace v podobě nového stroje přináší vždy něco navíc, rozšíření technických možností, zvýšení efektivity nebo snížení nákladů na provoz. A odzkoušení těchto vlastností je výzvou, která vyžaduje speciální zakázku. Tou se stala realizace dvou vrtů ve velmi obtížných podmínkách v délkách blížících se dvěma stům metrům v Dolní oblasti Vítkovic.

Pokud nevíte, kde je Dolní ­oblast Vítkovic, pak vám možná napovím, když připomenu hudební festival Colours of Ostrava. Místo, kde se nachází srdce festivalu, jeho hlavní podium, je místem, kde v dávné minulosti stála koksovna Vítkovických železáren. První zmínky o koksovně pochází z roku 1831, prošla řadou přestaveb a pracovala až do roku 1997. V roce 2002 proběhla demolice posledních koksárenských baterií. Za 166 let její existence došlo ke značnému znečištění celé lokality chemickými látkami vznikajícími při výrobě koksu, které prosytily kvarterní štěrkové sedimenty a odtud je podzemní vody unášejí dále směrem k řece Ostravici. Projekt sanace, který má za úkol vyčištění této oblasti, byl zahájen v letošním roce. Celá plocha byla protkána sítí svislých hydrogeologických vrtů, jejichž úkolem bude v příštích letech jímat a čerpat znečištěné podzemní vody. Zvýšení účinnosti jímání napomáhá metoda proplachování znečištěných vrstev a za tímto účelem jsou navrženy tzv. zasakovací drény. Projekt v tomto případě řeší provedení drénů dvěma horizontálními vrty v délce 190 a 175 metrů s vtažením potrubí světlosti DN300 s perforací v rozsahu 15 %. A tímto zadáním se dostáváme k neodolatelné výzvě pro nový stroj, zmíněný v prvních odstavcích.

Překážky v trase


Realizace byla zahájena 26. 3. 2021 pilotním vrtem prvního zasakovacího drénu. Setkání s realitou nastalo už při přípravě startovací jámy, kde bagr odhalil dvě zasypané sklepní chodby betonového objektu, o kterém nebylo z dostupných podkladů nic známo. Proto bylo místo pro výkop této jámy posunuto mimo očekávaný obrys budovy a zde již provedení jámy nic nebránilo. Pilotní vrt pak prošel několika cihlovými zdmi, které neznamenaly vážnou překážku a po 175 metrech se dostal ve spádu 0,5 % do cílové jámy. Rozšiřovací práce byly již standardní rutinou a po třech dnech byla do vrtu vtažena perforovaná trubka zasakovacího drénu.

Směs vrtného výplachu a dehtu


Druhý vrt byl oproti prvnímu směrově otočen o devadesát stupňů a směřoval do území, kde v minulosti stály průmyslové haly. Tato informace byla potvrzena již po čtyřiceti metrech, kdy vrt narazil na ocelový nosný sloup. Naštěstí jsme se pohybovali pod zpevněnou plochou a veškeré podpovrchové překážky mohly být řešeny výkopem. Postupně jsme se dostali do kolize s relikty minulosti typu ­železobetonových stěn základů a chodeb ještě třikrát. Provedení pilotního vrtu bylo díky tomuto velmi zdlouhavé a po třech dnech ve vzdálenosti 190 m jsme dosáhli cíle. Díky trpělivé a pečlivé práci celého týmu a díky technickým možnostem nového stroje byl pilotní vrt postupně rozšířen a bylo do něj vtaženo perforované potrubí DN300 v požadovaném spádu 0,5 % tak, jako v prvním případě. Vlastnosti nového stroje pro řízené horizontální vrtání Ditch Witch JT40 All Terrain tak mohly být ověřeny v opravdu těžkých podmínkách vrtání v oblasti starých Vítkovic.